گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران.. 32
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت.. 38
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت.. 42
مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   46
گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی.. 50
گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی.. 51
گفتار سوم: طرح شکایت افترا.. 51
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت.. 52
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت.. 52
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت.. 52
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت.. 63
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت.. 68
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان.. 68
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان.. 71
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات.. 74
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم.. 75
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.. 84
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه.. 88

پایان نامه

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 90
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت.. 90
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت.. 90
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت.. 91
الف) اعاده حیثیت  قضایی.. 91
1- صدور حكم اشتباه.. 94
2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته.. 95
الف- ورشکستگی به تقصیر.. 95
ب- ورشکستگی به تقلب.. 96
مجازات ورشکستگی به تقلب.. 100
ورشکستگی به تقصیر.. 105
مجازات ورشکستگی به تقصیر.. 105
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر.. 105
مقام تعقیب بزه ورشکستگی.. 106
ب) اعاده حیثیت قانونی.. 107
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت.. 108
الف) آثار محكومیت كیفری.. 109
1- اجرای مجازات‌های اصلی، تكمیلی وتبعی.. 110
2-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی.. 112

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3- احكام قابل درج در سجل قضایی:.. 115
4- موارد عدم درج محكو میت در سجل قضایی.. 117
5- تشدید مجازات در تکرار جرم.. 120
6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران.. 121
7- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات.. 122
8-  ممنوعیت از آزادی مشروط.. 123
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت.. 124
1- زوال آثار تبعی محکومیت.. 124
2-محو سابقه كیفری.. 126
3- برخورداری از امتیازات قانونی.. 126
گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن.. 126
بند نخست : احکام.. 126
الف) عمدی بودن جرم.. 127
ب) اجرای کامل مجازات.. 127
ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی.. 128
د) فقدان محکومیت جدید.. 129
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن.. 130
الف) قانون مجازات عمومی.. 130
ب) قانون مجازات اسلامی.. 133
محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. 136
محکومیت به اعدام.. 138
جرایم قابل گذشت.. 139
اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392).. 143
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 146
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه   146
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت.. 148
گفتار سوم: قاعده جب.. 149
گفتار چهارم: توبه.. 152
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر.. 159
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان.. 159
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان.. 159
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی.. 160
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان.. 163
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر.. 175
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان:.. 175
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر.. 180
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر.. 182
1-محو سابقه محکومیت.. 182
2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.. 182
نتیجه گیری:.. 184
منابع و مآخذ:.. 186


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *