2-14 کنترل شرکت:- 22
2-15 حق دریافت سود سهام:- 23
2-16 سررسید سهام عادی:- 23
2-17 سهام مجاز و انتشاریافته و سهام خزانـه:- 24
2-18 حق تقدم در خرید سهام:- 24
2-19 سایر حقـوق:- 25
2-20  اختیار خریـد سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی:- 25
2-21 ویژگیهای اختیار خریـد سهام عادی :- 26
2-22 تعیین ارزش سهام عادی :- 28
2-23 ارزش ذاتی سهام عادی :- 28
2-24  ساده ترین روش برای تعیین ارزش سهام عادی:- 29
2-24-1 ارزش اسمی :- 30
2-24-2 صرف سهام :- 31
2-24-3  ارزش دفتـری هر سهم :- 31
2-25 ارزش اختیار خریـد سهام عادی:- 32
2-26 نمودار ارزش بازار اختیار خرید سهام:- 32
2-27 رابطه بین قیمت سهام و ارزش محاسباتی اختیار خریـد :- 34
2-28 رابطه بین ارزش بازار اختیار خرید و قیمت سهام عادی :- 34
2-29 ریسک سرمایه گذاری:- 35
2-30 محاسن سهام عادی:- 35
2-31 معایب انتشار سهام عادی:- 36
2-32 عایـدات سهام عادی:- 37
2-33 انواع ریسک:- 38
2-33-2 ریسک تورم:- 39
2-33-3 ریسک مالی:- 39
2-33-4 ریسک نقدشوندگـی:- 40
2-33-5 ریسک نـرخ ارز:- 40
2-33-6 ریسک سیاسی:- 41
2-33-7 ریسک تجاری:- 41
2-38 عوامل ریسک سیاسی:- 42
. 2-38-1 تغییر در ساختار دولت:- 42
2-38-2 اظهار نظر مقام های سیاسی خارجی:- 43
2-38-3 تاثیر پذیری از اظهار نظر مقامات داخلی:- 43
2-38-4 اقدام سازمان های بین المللی:- 45
2-38-4-1 اعمال تحریم ها:- 45
2-38-5 تحولات سیاسی خارجی:- 47

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-39 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور:- 48
فصل سوم- 61
روش تحقیق- 61
3-1 تعریف و تبیین جامعه آماری:- 62
3-2  نمونه آماری و روش نمونه گیری:- 63
3-3 دوره زمانی تحقیق:- 64
3-4 روش های جمع آوری داده ها:- 64
3-4-1 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات- 65
3-5 روایی یا اعتبار پرسشنامه- 67
3-7 روش تحقیق- 67
فصل چهارم- 72
تجزیه و تحلیل یافته ها- 72
4-1 مقدمه- 73
4-2 توصیف متغیر های تحقیق- 73
4-2-1 توصیف نمونه آماری از نظر جنسیت- 74
4-1 جدول فراوانی جنسیت- 74
4-2-2 توصیف نمونه آماری از نظر سن- 75
4-2 جدول فراوانی سن- 75
4-2-3 توصیف نمونه آماری از لحاظ تحصیلات- 76
4-3 جدول فراوانی تحصیلات- 76
4-2-4 توصیف نمونه آماری از نظر سابقه خرید سهام- 77
4-4 جدول فراوانی خرید سهام- 77
4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق- 78
4-4-1 بررسی آزمون فرضیه  فرعی اول- 80
4-4-2 بررسی آزمون فرضیه دوم- 82
4-4-3 بررسی آزمون فرضیه سوم- 83
4-4-4 بررسی آزمون فرضیه چهارم- 85
4-4-5 بررسی آزمون فرضیه پنجم- 86
4-4-6 بررسی آزمون فرضیه ششم- 87

یک مطلب دیگر :

4-4-7 بررسی آزمون فرضیه هفتم- 89
4-8 جدول ضریب آلفای کرونباخ:- 90
جدول 4-12 ضریب آلفای کرونباخ- 90
فصل پنجم- 91
بحث و نتیجه گیری- 91
5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش :- 92
5-2 نتیجه گیری :- 93
5-3 محدودیت ها :- 94
5-4 پیشنهاد ها:- 94
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات بعدی:- 95
منابع فارسی :- 96
منابع لاتین :- 97
Abstract- 99
چکیده
امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران و کاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی، جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت و همچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور ما در معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است.
بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. بنابراین تعین عوامل موثر بر تصمیم خریدارن به منظور کاهش عوامل تعدیل کننده خرید و افزایش عوامل بالا برنده خریداران، از اهمیت زیادی بر خوردار است. بدین منظور نمونه آماری مشتمل بر 380 نفر انتخاب گردیدند. با استفاده پرسشنامه طراحی شده، به جمع آوری داده ها اقدام بعمل آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی سوری مورد بررسی و تأیید قرارگرفت، پایایی آن ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار بدست آمده، قابل اتکا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تلخیص و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده وپس از اثبات همبستگی بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرض ها از رگریسون استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد ، اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد، اخبار سیاسی بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر ندارد، اقدامات سازمان های بین المللی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد و تحولات سیاسی داخلی بر تصمیم خریدان بورس تاثیر دارد. و همچنین تحولات سیاسی داخلی و خارجی  بر تصمیم خریدان بورس تاثیر ندارد.
واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، سهام، عوامل سیاسی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار، یک بازار اقتصادی است که در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام بزرگ ترین و مهم ترین واحدهای اقتصادی کشور در تالارهای بورس ، آیا هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته، آن را دچار نوسان کند ؟ بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث نوپای رشته مدیریت مالی محسوب می گردد . بر مبنای رویکردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفًا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی وعقلایی انجام نمی شود، بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واکنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت . به دیگر سخن ،مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم  روانشناسی و تصمیم گیری دانست.
1-2 بیان مسئله
امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری،دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مد نظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری ها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد (عیوض لو و صادقی،۱۳۸۷).
تصمیم گیری یکی از مهم ترین امور در زندگی روزمره انسان به شمار می رود. ما هرروز باید به نحوی تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نماییم. تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی می توانند با توجه به عوامل موثر طیف گستردهای را تشکیل دهند.معمولا تصمیم گیری در موارد عمده اجتماعی از قبیل تصمیمات تجاری ماهیت تکراری نداشته واز حساسیت بالایی بر خور دار است .و غالب این تصمیمات از پیچیدگی وتنوع بسیاری بر خور دار بوده و نتایج مهمی را در بر دارد. دلیل این امر رامی توان وجود  متغیر های زیاد در این تصمیمات دانست.
این تصمیمات نمی تواند فقط متکی بر قضاوت ونبوغ شخصی باشد بلکه باید سعی شود تا تا حد امکان بر مبنای اطلاعات ارایه شده و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه اتخاذ شود. تصمیم گیری سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز از این گروه تصمیمات می باشد.
تصمیم گیرندگان در بورس نمی توانند انتخاب را در محدوده ذهنی خود و بر مبنای حدس و به صورت ذهنی انجام دهند بلکه باید اطلاعات و آمار و حقایق عینی ارایه شده توسط شرکت ها ،سازمانها را مورد بررسی قرار دهند و بر مبنای آن تصمیم گیری کنند.
در ارتبا ط باعوامل موثر بر  تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام توسط سرمایه گذاران عادی چندین تحقیق انجام شده که همه این پژوهش ها حاکی از آن است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسیار پیچیده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آنها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود.
به طور کلی شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در بازارهای سرمایه، گویای این واقعیت است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسیار پیچیده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آنها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود. در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران در بورس غیر‌عقلایی است و شناسایی دقیق محرکهای رفتاری امکان پذیر نخواهد بود.
به طورکلی می توان گفت که عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به این شرح هستند:
۱) عوامل بیوریتمی؛
۲) قدرت تحلیل ذاتی؛
۳) کسب پرستیژ ( وجهه ) سهامداران بودن؛
۴)انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت؛
۵) میزان درجه ریسک پذیری؛


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *