2-2-1-تبیین كجروی.. 21
2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی).. 21
2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 21
2-2-4-تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی.. 22
2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات.. 22
2-2-6-نظریه های آنومی.. 23
2-2-7-نظریه آنومی دوركیم:.. 23
2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن.. 24
2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:.. 25
2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود.. 26
2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند:.. 27
2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت:.. 28
2-2-13-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 29
2-3-جمع بندی نظریه‌ها.. 29
2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری.. 42
2-5-1-نظریه همسان همسری 42
2-5-2- نظریه مبادله.. 43
2-5-3-نظریه شبكه 44
2-6-آسیب شناسی طلاق.. 45
2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه.. 46

پایان نامه

2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان.. 46
2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان.. 46
فصل سوم: روش تحقیق.. 48
3-1- مقدمه.. 49
3-2- روش و طرح تحقیق.. 49
3-3- جامعه و نمونه آماری.. 49
3-4- ابزار تحقیق.. 50
3-4-1- روائی پرسشنامه.. 51
3-4-2- پایایی پرسشنامه.. 51
3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها.. 52

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 55
4-1-مقدمه.. 56
4-2-یافتههای توصیفی تحقیق.. 56
4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین.. 64
4-3-1-عوامل درونی و بیرونی.. 64
4-3-2-مولفه‌های اجتماعی.. 65
4-3-3-مولفه‌های اقتصادی.. 66
4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی.. 67
4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی.. 68
4-4-یافته‌های استنباطی.. 69
4-4-1-همبستگی بین متغیرها.. 69
4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده.. 69
4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER.. 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 77
5-1- مقدمه.. 78
5-2- یافتههای آمار توصیفی.. 78
5-3 یافتههای آمار استنباطی.. 78
5-3-1-نتیجه فرضیه اول.. 78
5-3-2-نتیجه فرضیه دوم.. 79
5-3-3-نتیجه فرضیه سوم.. 79
5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم.. 80
5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم.. 81
5-4- نتیجه گیری.. 83
5-4-1 فرضیه اول.. 83
5-4-2-فرضیه دوم.. 83
5-4-3-فرضیه سوم.. 84
5-4-4-فرضیه چهارم.. 84
5-4-5-فرضیه پنجم.. 84
5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 85
5-6-پیشنهادات و راهكارهاى پیشگیرى.. 87
5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی.. 92
5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر.. 97


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *