۳-۹-۶ آزمون فرض معنی دار بودن ضریب همبستگی:
چون ضرایب همبستگی محاسبه شده از یک نمونه تصادفی بدست می آیدبرای امکان تعمیم آن به جامعه باید معنی دار بودن ضریب همبستگی نمونه یعنی r را آزمون نمود. به عبارتی پس از تعیین ضریب همبستگی دو یا چند متغیر، معنی دار بودن را آزمون می کنیم. برای آزمون معنی دار بودن و استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه از خروجی SPSS تحلیل های لازم انجام شده است.
۳-۹-۷ آزمون فریدمن:
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت ها استفاده می شود. البته در آمار هیچ روشی برای تعیین رتبه بندی وجود ندارد و آزمون فریدمن تنها می تواندبه بررسی یکسان بودن رتبه ها بپردازد. اگر فرضیه صفر آن رد شود می توان نتیجه گیری کرد که میانگین رتبه ها یکسان نیست ولی هرگونه نتیجه گیری دیگر حالت توصیفی دارد.
۳-۹-۸ تحلیل واریانس :
تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد. هر مولفه به دلیل خاصی قابل تشخیص بوده و می توان آن را به یک منبع انحراف نسبت داد. همچنین یک مولفه انحراف حاصل از عامل های کنترل نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه پاسخ ها را نشان می دهد. چنانچه تحلیل واریانس بر اساس مشاهداتی که بر مبنای واحدی طبقه بندی شده اند صورت گیرد. آن را تحلیل واریانس یک عامله گویند. ولی اگر بر روی مشاهداتی که بر اساس دو معیار طبقه بندی شده اند صورت گیرد آن را تحلیل واریانس دو عامله گویند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیر متقابل استفاده می شود. که در آن از آماره های F و Tاستفاده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه:
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلا عات بر اساس اهدافی که پیش از این ارایه گردیده بود پرداخته می شود.ابتدا مقادیر متغیرها بر طبق داده ها و آنچه که از پرسشنامه استخراج گردیده بود،بدست آمد و سپس توصیف اطلاعت بدست آمده در قالب جداول و نمودارهای آمار توصیفی تنظیم شده است.با تعین این جداول و نمودارها می توانیم از الگوهای آماری استفاده کنیم کلیه ای تجزیه وتحلیل ها به وسیله نرم افزارSPSSانجام گردیده است . تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی بر خورداراست . داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند . در مرحله اول که تجزیه وتحلیل توصیفی می باشد. داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستو گرام ارایه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد ،با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون ضریب همیستگی پیرسیون و تی تست و آماره تی مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فزضیه ها آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲ توصیف متغیر های تحقیق:
قبل از ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات ضروری می باشد که تمام متغیرهای تحقیق توصیف شوند در این راستا ابتدا گزارش توصیفی از متغیرهای اصلی ارایه شده و سپس توصیف جنسیت ،سن و رشته تحصیلی در قالب جداول و نمودارها نشان داده شده است و در مورد هر متغیر با توجه به جدول فراوانی نمایش داده شده توضیحاتی ارایه شده است.
۴-۳ توصیف متغیر رضایتمندی:
با توجه به جذول توصیفی رضایت مندی ،قابل مشاهده است که این متغیر دارای حد اقل داده ها ۱وحداکثر۵ و مینگین۴۷۸۳/۳ وانحراف معیار ۸۵۶۶۵/۰و واریانس۷۳۴/۰می باشد.

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
رضایت مندی ۴۳۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۴۷۸۳ .۸۵۶۶۵ .۷۳۴
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.