3-6. نوع تحقیق.. 53
3-7. جامعه و نمونه آماری.. 54
3-8. قلمرو تحقیق.. 54
3-9. ابزار و روش جمع آوری داده ها.. 55
3-10. روایی و پایایی پرسشنامه.. 58
3-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. 62
4-1. مقدمه.. 63
4-2. مشخصات سازمان های مورد بررسی.. 63
4-2-1. عمر سازمانی.. 63
4-2-2. تعداد کارکنان.. 64
4-2-3. نوع صنعت.. 65
4-2-4. نوع مالکیت………………………………………………………..……………..…………………………………65
4-3. ویژگی های پاسخ گویان.. 66
4-3-1.سمت سازمانی.. 66
4-3-2. میزان تحصیلات.. 67
4-4. آزمون پارامتریک.. 68
4-4-1. آزمون نرمال بودن.. 68
4-5. تجزیه و تحلیل های تک متغیره.. 68
4-5-1. برند.. 69
4-5-1-1. وفاداری به برند برند.. 69
4-5-1-2. کیفیت ادراک شده از برند.. 69
4-5-1-3. تداعی برند……………………………..………………………..………………………………..………….70
4-5-1-4. آگاهی از برند…………………………………………………………..……………………………………..71
4-5-2. رضایت شغلی.. 72
4-5-2-1. پرداخت………………………………………………………….……………………….……………………72
4-5-2-2. شغل….……………………………………………………….…………….…………………………………73
4-5-2-3. ارتقاء………………………………………………………….….…… ………………………………………73
4-5-2-4. سرپرست……………………………………………………….….…………………….……………………74
4-5-2-5. همکار……………………..……………………………..…….…………..…………………………………74
4-5-3. تعهد سازمانی.. 76
4-5-3-1. تعهد عاطفی…………………….…………………………….….…………………..………………………76
4-5-3-2. تعهد مستمر ……………………..….…….…………….….………….……………………………………77
4-5-3-3. تعهد تکلیفی…..…………………..………………………….….…………….……………………………77
4-6.آزمون استنباطی تک متغیره.. 78

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

4-6-1. برند.. 79
4-6-2. رضایت شغلی.. 80
4-6-3. تعهد سازمانی.. 80
4-7.تجزیه و تحلیل های دو متغیره.. 81
4-7-1. بررسی رابطه وفاداری به برند وتعهد سازمانی.. 81
4-7-2. بررسی رابطه بین آگاهی از برند وتعهد سازمانی.. 82
4-7-3. بررسی رابطه کیفیت ادراک شده از برند و تعهد سازمانی.. 82
4-7-4. بررسی رابطه تداعی برند و تعهد سازمانی.. 83
4-7-5. بررسی رابطه برند و تعهد سازمانی.. 84
4-7-6. بررسی رابطه برند و رضایت شغلی.. 84
4-7-7. بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی.. 85
4-7-8. همبستگی جزئی میان متغیرها.. 86
4-8. تجزیه و تحلیل چند متغیره.. 86
4-8-1. رگرسیون چندگانه مرحله اول.. 87
4-8-2. رگرسیون چندگانه مرحله دوم.. 90
4-8-3. رگرسیون چندگانه مرحله سوم.. 93
4-8-4. بررسی تاثیر غیر مستقیم برند بر متغیر وابسته.. 95
4-9. بررسی رابطه نوع صنعت و تعهد سازمانی.. 96
4-10. بررسی رابطه نوع مالکیت و تعهد سازمانی.. 97
4-11. آزمون فرضیه ها.. 98
4-12. جمع بندی و نتیجه گیری.. 100
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101
5-1. مقدمه.. 102
5-2. مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 102
5-3. یافته های پژوهش.. 103
5-3-1. یافته‌های حاصل ازتجزیه و تحلیل‌های تک متغیره.. 104
5-3-2. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های دو متغیره.. 104
5-3-3. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های چند متغیره.. 105
5-4. بحث و نتیجه گیری.. 105
5-5. پیشنهادات پژوهش.. 107
5-5-1. پیشنهادات کاربردی.. 107
5-5-2. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 109
5-6. محدودیت های پژوهش.. 109
 منابع و مواخذ.. 111
ضمائم.. 118
اسامی صد برند برتر ایران درسال1388.. 119
معیارها و روش گزینش صد برند برتر ایران       119
پرسشنامه       124

یک مطلب دیگر :

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss       128
 
مقدمه
در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری یک موضوع مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیاست. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سازمان ها توانائی آنها در یکپارچه سازی فعالیت ها برای تاثیرگذاری در سه حوزه بازار، عملیات و فرهنگ است. مزیت رقابتی ازتلاش هماهنگ در جهت ایجاد تمایز در بازار، عملیات و فرهنگ سازمان حاصل می شود. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروفترین مفاهیم بازاریابی که مورد توجه بسیاری از محققان خارجی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است. برند به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به عملکرد بهتر سازمان شده و با الهام از چشم انداز سازمانی، ارزشهای سازمانی را در کلیه سطوح سازمان تحت تاثیر قرارداده و منجر به نوعی نگرش در کارکنان با توجه به ارزشهای یاد شده، می شود.
نیروی انسانی نیز مهمترین سرمایه سازمان ها به شمار می رودو هرچه نیروی انسانی از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار شود، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین باید برای بهبود کیفی نیروی انسانی بسیار کوشید؛ اما تنها آموزشهای تخصصی کافی نیست، بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد نیز لازم است. یکی از مهمترین نگرش ها تعهد سازمانی است. زیرا تعهد سازمانی می تواند در تحقق اهداف سازمان، نقشی اساسی ایفا کند. کارکنان متعهد در راستای دستیابی به اهداف سازمانی، بیشتر می کوشند. بدین منظور در پژوهش حاضر سعی بر بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شده است.
1-2. بیان مسئله و اهمیت موضوع
داشتن یک برند قوی شرکت را قادر می سازد تا هزینه های ناشی از جابه جایی و ترک کارکنان را کاهش دهد. یک برند قدرتمند به شرکت کمک می کند تا در درون سازمان هویت خود را در سرتاسر سازمان معرفی کند و آسیب پذیری خود را نسبت به مسائل حوزه رفتار سازمانی کاهش دهد. با وجود تحقیقات متعدد در طیف وسیعی از موضوعات مختلف برند مانند ارزش ویژه برند، وفاداری برند، برندسازی شرکت ها و موضوعاتی از این قبیل، نقش برند و اثرات آن در داخل سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به تاثیر برند و محیط خارجی سازمان پرداخته شده است. در صورت وجود یک نگرش جامع نسبت به برند، یک برند می تواند به عنوان ابزار استراتژیک در بهبود عملکرد شرکت مورد استفاده قرارگیرد. برند موجب نوعی هم افزایی در بین کارکنان شده و نگرش کارکنان را نسبت به سازمان تحت تاثیر قرار می دهد.(اوراند وهمکاران،2005). شرکت ها باید جنبه های مختلف برند را مدیریت کرده و آن را با استراتژی کلی سازمان سازگار نمایند .در این حالـت برند به عنوان هســـته مرکزی فعالیتهای داخلی سازمان تمــامی
فعالیتهای سازمان و همچنین عملکرد سازمان را با اثر بر فرهنگ سازمانی و ارائه ارزش به ذینفعان داخلی خصوصا کارکنان سازمان و ایجاد نگرش تعهد و وفاداری در بین آنان، تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبود عملکرد سازمان می شود.( بورمن و همکاران[1]، 2005). برند باعث جذب کارکنان شایسته برای سازمان می شود. برند منجر به ایجاد سیستم انگیزشی مناسب در درون سازمان شده و از این طریق بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. جذب کارکنان شایسته و ایجاد سیستم انگیزشی مناسب بر نگرش کارکنان نسبت به سازمان و تعهد آنها اثرمثبتی دارد.(مورسینگ[2] ،2006).
1-3. اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناسائی تاثیر برند بر تعهد سازمانی است.
اهداف فرعی:
1-تعیین اثر مالکیت بر تعهد سازمانی
2- تعیین اثر نوع صنعت بر تعهد سازمانی
3- تعیین اثر  رضایت شغلی بر تعهد سازمانی
4-اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
1-4. سوالات تحقیق
1-برند بر تعهد سازمانی چه اثری دارد؟
2-تاثیر مالکیت بر تعهد سازمانی چیست؟
3-نوع صنعت چه اثری بر تعهد سازمانی دارد؟
4-رضایت شغلی چه اثری بر تعهد سازمانی دارد؟
5-متغیرهای ایجاد کننده رضایت شغلی کدامند؟
1-5. مدل تحقیق
چارچوب مفهومی بازاریابی داخلی توسط کاتلر[3] ارائه شده است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و نقش به سزای آن در سازمان و همچنین برند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمانها و تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان در حوزه رفتار سازمانی، در این پژوهش تاثیر برند بر تعهد سازمانی  از طریق متغیرهای واسطه ای رضایت شغلی، مالکیت و نوع صنعت  مورد بررسی قرار گرفته است. رضایت شغلی به دلیل اهمیتی که بر تعهد سازمانی و عملکرد سازمان دارد و همچنین تاثیری که نوع مالکیت سازمان و نوع صنعت در سازمان برجای می گذارند، متغیرهایی مهم در ارزیابی عملکرد سازمان می باشند.
1-6. فرضیه های تحقیق
با توجه به سوالات پژوهش و مدل مفهومی مورد نظر، فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف متغیر های تحقیق نوع متغیر مقیاس سنجش طیف سنجش
1 برند کیفی فاصله ای لیکرت
2 رضایت شغلی کیفی فاصله ای لیکرت
3 مالکیت کیفی اسمی ____
4 نوع صنعت کیفی اسمی ____
5 تعهد سازمانی کیفی فاصله ای لیکرت

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *