سرکـار خانـم زهـره طحـان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده 8………………………………………………………………….. …………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 10.. ……………………………………………………………………………………………………………..

1-2 تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………… 10

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 11         ……………………………………………………………………………………….

1-4 اهداف تحقیق 11….. ………………………………………………………………………………………………..

1-4-1اهداف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 11

1-4-2اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………….. 12

1-5 سوالات تحقیق 12 ………………………………………………………………………………………………………

1-5-1سوالات اصلی 12           ……………………………………………………………………………………………………

1-5-2سوالات فرعی 12 ………………………………………………………………………………………………..

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق 13          ………………………………………………………………………………………….

1-7 متغیر های تحقیق 13………. …………………………………………………………………………………….

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………. 13

خلاصه فصل 14………………….. ……………………………………………………………………………..

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 16…….. ……………………………………………………………………………………………………………..

2-1تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………… 17

2-2 مدیریت در قرن 17………………………………………………………………………………… 21

2-3 نقش استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………….. 17

2-4 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی………………………………………………………………….. 18

2-5 چرخه حیات سیستم……………………………………………………………….. 18   ……………………

2-6 اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 19

2-7 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی …………………………. ……… ………… 19 …….

3

2-8 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. 19

2-9 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………… 20

2-10 سیستم های اطلاعاتی عمودی……………………………………………………………………… 21

2-11 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی……………………………………………………………………. 21

2-12 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 22  …………………………………………………………………………

2-13 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………. 23

2-14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 23      …………………………………………………………………………….

2-15 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور…………………………………………………… 33

2-16 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………… 36

2 -17سیستم های اطلاعاتی مدیریت 37           ……………………………………………………………………………….

2 -18سیستم اطلاعات مدیریت 37       ………………………………………………………………………………………

2-19 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………….. 37

2-20 سیستم های میان سازمانی 38     ………………………………………………………………………………………

2-21 سیستم های پشتیبانی تصمیم 38  …………………………………………………………………………………..

2-22 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………………………………………………………………. 38

پایان نامه و مقاله

2-23 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی……………………………………………………….. 39

2-24 سیستم پردازش معاملات 40       ………………………………………………………………………………………

2-25 هوش مصنوعی 40………………………………………………………………………… ………….

2-26 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43   ………………………………………………………………

2-27 سیستم کارکنان دانشی…………………………………………………………………………….. 44

2-28 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد 45     ………………………………………………………………………….

2-29 سیستم های پشتیبانی عملیاتی …………………………………………………………………… 45

2-30 سیستم گزارشات مدیریت 46      ……………………………………………………………………………………

2-31 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت 47…………………………………………………….. ……

2-32 نقش فناوری اطلاعات در سازمان……………………………………………………………… 47

2-33 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………….. 48

2-34اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………… 49

2-35 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………. 49   ………..

2-36ارگونومی در مکانیزاسیون اداری 50      …………………………………………………………………………..

2-37 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری…………………………………………………. 51

2-38 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون 52    …………………………………………………………………………

4

2-39 دستیابی به تعریفی بنیادین 52…………………………………………………. ……………………

2-40 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری 54           ………………………………………………………………….

2-41 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری 55………………………………… ………………..

2-42 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری 56            ………………………………………………………………….

2-43 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار 59………. ………………………..

2-44 خود کار سازی 60           ………………………………………………………………………………………………..

2-45 ضرورت تفکر برای آینده 61…………. ………………………………………………………………..

2-46 بهبود کار و اتوماسیون 61           ……………………………………………………………………………………….

2-47 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63…….. …………………………………………………………..

2-48 اتوماسیون فعالیتهایاختصاصی………………………………………………………………. 64

2-49 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 64… …………………………………………………………………………

2-50 مزایای دولت الکترونیکی 65      ……………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر : 

خلاصه فصل…………………………………………………………………….. 66…………… ……………

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

3-1 مقدمه 68. ……………………………………………………………………………………………………………..

3-2 روش تحقیق 69     ………………………………………………………………………………………………………

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق 69    …………………………………………………………………….

3-4 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 70

3-5 برآورد حجم نمونه 70        ……………………………………………………………………………………………..

3-6 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 70 ……………………………………………………………………

3- 6-1 پرسشنامه 71         …………………………………………………………………………………………………..

3-6-2 ابزار پرسشنامه 71  …………………………………………………………………………………………….

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه 71         ………………………………………………………………………………………

3-8 پایایی پرسشنامه 71           …………………………………………………………………………………………………

3-9خلاصه فصل 72    ……………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1 مقدمه 74……………………………… ……………………………………………………………………..

4-2 تجزیه وتحلیل داده 75……………………………………………………….. ……………………….

1-3-4 توصیف مشخصات و ویژگیهای اعضای نمونه 75………. …………………………………
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 75
4-5 آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 76
1-5-4 آزمون بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن………………………………………………………………. 76
1-1-5-4 آزمون فرضیهاول ……………………………………………………………………………………. 78
2-1-5-4 آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………. 78
3-1-5-4 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………. 78
4-1-5-4 آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………. 79
5-1-5-4 آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………. 79
       

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه 81….. ……………………………………………………………………………………………………………..

5-1 نتایج تحقیق 86……………………………………………… ……………………………………………

5-2 پیشنهادات 86…………. .. ……………………………………………………………………………………..

5-3 پیشنهادات 87…………. .. ……………………………………………………………………………………..

5-4 محدودیت ها 87………………………………………………………………………………….. …..

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی 88         …………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 89

سایت ها 90………………………………………………………………………………………… ………
چکیده:
امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم های اطلاعاتی و تکامل سیستم های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است.

فصل اول

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه های مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهای این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم های اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم های اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتـــری می یابد، چنانکه امروز سازمانهایی می توانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. اما سیستم های اتوماسیون اداری چیستند؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ انواع کاربردها و یا زیرسیستم های آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم های اطلاعاتی دارد؟ و…

1-2 تبیین موضوع تحقیق


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *