بررسی تأثیر گسل تشان بر روی الگوی چین‌خوردگی در تاقدیس خویز بر اساس داده‌های زمین‌ ریختی

دانلود پایان نامه

 

بررسی کمّی زمین‌منظرها با استفاده از شاخص‌های زمین‌ریختی برای تعیین ماهیّت زمین‌ساختی مناطق مختلف بسیار مفید است. توپوگرافی ایجادشده در اثر رشد گسل‌ها و چین‌های مرتبط با آن‌ها کلیدی مهم برای تشخیص ویژگی‌های زمین‌ریختی، ساختاری و سازوکار چین‌خوردگی می‌باشد. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در فرو‌افتادگی دزفول به عنوان یکی از زیر پهنه‌های کوهزاد زاگرس، انجام تحقیقات زمین‌شناسی را در این ناحیه ضروری می‌سازد. در این پژوهش به‌منظور درک کمّی و کیفی سازوکار چین‌خوردگی، با استفاده از روش‌های ریخت‌زمین‌ساختی، تاقدیس خویز به عنوان یک نمونه‌ شاخص از تاقدیس‌های نفتی این ناحیه مورد‌مطالعه قرار‌گرفته است. بررسی تغییرات فرازش با استفاده از شاخص‌های زمین‌ریخت‌شناسی بیانگر کاهش نرخ فرازش از جنوب شرق به سمت شمال غرب تاقدیس است. مطالعه شیب گسل جدایشی با استفاده از الگوی آبراهه‌ها حاکی از متفاوت بودن شیب گسل جدایشی در امتداد تاقدیس می‌باشد. بررسی پیشروی جانبی چین در پلانژ جنوب شرقی تاقدیس با استفاده از الگوی شکستگی‌ها بیانگر پیشروی جانبی چین به سمت جنوب شرق است..

 

واژگان کلیدی: شاخص گرادیان طولی رودخانه، شاخص شیب، تاقدیس خویز، شکستگی‌های کششی‌، گسل جدایشی

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment