2-9-4گرایش بازار ادراک‌شده. 72
2-10گرایش نوآوری.. 73
2-11پیشینه پژوهش…. 79
2-11-1پژوهش‌های انجام‌شده در ایران.. 79
2-11-2پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از ایران.. 86
2-12- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش        98
فصل سوم.. 103
روش پژوهش…. 103
3فصل سوم: روش پژوهش     104
3-1 مقدمه       104
3-2روش شناسی تحقیق.. 105
3-3متغیرهای تحقیق.. 107
3-4جامعه آماری.. 108

پایان نامه

3-5نمونه آماری.. 108
3-5-1روش نمونه گیری.. 108
3-5-2تعیین حجم نمونه. 109
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها       110
3-7ابزار سنجش تحقیق.. 111
3-7-1مقیاس‌های اندازه‌گیری.. 112
3-8 روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش     113
3-8-1روایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش  114
3-8-2روش سنجش پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 115
3-9 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها     116

یک مطلب دیگر :

3-9-1 انتخاب روش      116
3-9-2روش شناسی حداقل مجذورات جزئی (PLS). 118
3-10نتیجه‌گیری.. 127
فصل چهارم.. 128
تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش…. 128
4فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 129
4-1مقدمه  129
4-2تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق.. 129
4-2-1جنسیت پاسخ‏دهندگان.. 130
4-2-2سن پاسخ‏دهندگان.. 131
4-2-3وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان.. 132
4-2-4وضعیت تأهل پاسخ‏دهندگان.. 133
4-2-5دفعات خرید.. 134
4-2-6نوع خرید.. 135
4-2-7تجربه بازدید.. 136
4-3توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 138
4-4توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 138
4-5تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق.. 145
4-5-1بررسی فرض نرمال   145
4-5-2همبستگی میان متغیرها 147
4-5-3آزمون مدل تحقیق.. 149
4-6 ارزیابی مدل اندازه‏گیری.. 150
4-7ارزیابی مدل ساختاری.. 154
4-8برازش مدل.. 160
4-9ارزیابی مدل ساختاری ثانویه. 162
فصل پنجم.. 166
بحث و نتیجه‌گیری… 166
5فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری  167
5-1مقدمه  167
5-2خلاصه تحقیق.. 167
5-3بحث و نتیجه‌گیری.. 171
5-3-1بحث و نتیجه‌گیری اطلاعات جمعیت شناختی.. 171


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *