2-3-5- کانی کائولینیت                                                                                   19

2-4- میکرومورفولوژی                                                                                                   20

2-4-1- میکرومورفولوژی افق آرجیلیک                                                               20

2-4-2- میکرومورفولوژی کربنات‎ها                                                                    23

2-4-3- میکرومورفولوژیک خاک‎های گچی                                                        27

فصل سوم: مواد و روش‎ها                                                                                              31

پایان نامه و مقاله

3-1- تشریح وضعیت عمومی منطقه                                                                                  32

3-1-1- موقعیت و وسعت                                                                         32

3-1-2- هواشناسی                                                                                             36

3-1-3- زمین‎شناسی                                                                                           37

3-1-3-1- زمین‎شناسی حاشیه دشت جیرفت                                             37

4-1-3- ژئومورفولوژی                                                                                       38

5-1-3- پوشش گیاهی برش مورد مطالعه                                                              40

3-2- مطالعات صحرایی                                                                                                  40

3-3- مطالعات آزمایشگاهی                                                                                            41

3-3-1- تجزیه‎های فیزیکی و شیمیایی                                                                  41

یک مطلب دیگر :

3-3-2- تجزیه‎های کانی‎شناسی رسی                                                                   42

3-3-3- آزمایش‎های میکرومورفولوژی                                                                 43

فصل چهارم: نتایج و بحث                                                                         44

4-1- تشریح پروفیل‌های واقع بر روی سطوح متفاوت ژئومورفولوژی                                     45

4-1-1- شکل اراضی مخروط افکنه                                                                      45

4-1-2- شکل اراضی پدیمنت پوشیده                                                                  55

4-1-3- شکل اراضی قدیمی حدواسط پدیمنت و دشت آبرفتی                               77

4-1-4- شکل اراضی دشت آبرفتی                                                                      100

4-1-5- شکل اراضی پست                                                                                 109

4-2- بحث پیرامون خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروفیل‌ها                                       112

4-3- روند تغییرات میکرومورفولوژی در سطوح متفاوت ژئومورفولوژی                    116

4-4- روند تغییرات کانی‌شناسی رسی در سطوح ژئومورفولوژی متفاوت                   117

فصل پنجم: نتیجه‎گیری                                                                                                   119

5-1- نتیجه‌گیری کلی                                                                                        120

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *