1-6-1- تعریف نظری مفاهیم و واژه ها…………………………………………………………………………………………………….. 7

 

1-6-2-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها  ……………………………………………………………………………………………… 7

 

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

 

 

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 

2-1- مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1- تعریف فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-1-3- مدل های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-4- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13
2-1-4-1- گونه شناسی هریسون (1972) و هندی (1978) …………………………………………………………………… 13
2-1-4-2- گونه شناسی دیل و کندی (1982 )……………………………………………………………………………………….. 14
2-1-4-3- گونه شناسی کوئین (1988)………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-4-4- گونه شناسی دشپاند ( 1993)……………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-4-5- گونه شناسی اشنایدر (1994)………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-4-6-  گونه شناسی ساننفیلد (1373)……………………………………………………………………………………………… 19
2-1-4-7- گونه شناسی هلریگل و اسلوکام (1994)…………………………………………………………………………………. 19

پایان نامه

عنوان                                                                                                                            صفحه
2-1-4-8- گونه شناسی ریچارد ال دفت (1998)…………………………………………………………………………………….. 20
2-1-4-9- گونه شناسی کوئین و کامرون (1999)……………………………………………………………………………………. 21
2-1-4-10- گونه شناسی دشپاند و فارلی (2004)…………………………………………………………………………………… 23
2-1-4-11- گونه شناسی دنیسون (2008)……………………………………………………………………………………………… 24
2-1-5- مقایسه گونه شناسی های فرهنگ سازمانی  ……………………………………………………………………………….. 27
2-1-6-  چارچوب ارزش های رقابتی برای دسته بندی انواع فرهنگ سازمانی ……………………………………………. 29
2-1-6-1- موقعیت اول ( میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلی )…………………………………………………………. 31
2-1-6-2- موقعیت دوم (میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی)…………………………………………………………. 32
2-1-6-3- موقعیت سوم ( میزان انعطاف پذیری بالا و کانون توجه داخلی )……………………………………………….. 33
2-1-6-4- موقعیت چهارم ( انعطاف پذیری بالا و کانون توجه خارجی)……………………………………………………… 34
2-2- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ……………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1-1- داده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-1-2- اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-1-3- دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2- مفهوم مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-2-1- تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………… 38
2-2-3- اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-4- خصوصیات دانش ………………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-2-4-1-  انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-2-5- مدل های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-5-1- مدل ادل و گراسیون (1998) …………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-5-2- مدل نیومن (1999) ……………………………………………………………………………………………………………… 44
2-2-5-3- مدل هیسیگ (2000) ………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-2-5-4- مدل مارک و مک الروی (2002) ……………………………………………………………………………………………. 46
2-2-5-5- مدل گلد و همکاران (2001) …………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-5-6- مدل چن و چانگ (2009)……………………………………………………………………………………………………… 47
2-2-6- مقدمات(توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش……………………………………………………………………… 49
عنوان                                                                                                                            صفحه
2-2-6-1- مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-2-6-2- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-6-3- ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-2-6-4-  تکنولوژی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 50

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-2-7- پیامدهای (مزایای) بكارگیری مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 51

2-2-8- تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-8-1- موانع تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-2-8-1-1- موانع بالقوه فردی   ……………………………………………………………………………………………………………. 53
2-2-8-1-2- موانع بالقوه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 54
2-2-8-1-3- موانع بالقوه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 55
2-2-8-2- تسهیم دانش و نگرش کارکنان ………………………………………………………………………………………………. 57

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………. 59

 

2-3-1-  فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……………………………………………………………………………… 61

2-3-2- فرهنگ تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-4- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-4-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-5-  جمع­بندی برسی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم:روش پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
3-3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………. 71
3-4- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 72
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 75
3-5-1- تعیین روایی (اعتبار) …………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ……………………………………………………………………………………………………. 75
عنوان                                                                                                                            صفحه
3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 76

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
4-1- تحلیل توصیفی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 79
4-1-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 79
4-1-1-1-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………………………………. 79
4-1-1-2-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن………………………………………………………………………………………… 80
4-1-1-3-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81
4-1-1-4-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تأهل………………………………………………………………………………………. 82
4-2- تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4-2-1- مدل های اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4-2-1-1- مدل اندازه­گیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 83
4-2-1-2- مدل اندازه­گیری تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………. 87
4-2-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………….. 89
4-2-2- 1- همبستگی بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 89
4-2-2- 2- همبستگی بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش …………………………………………………………………… 89
4-2-2- 3- همبستگی بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش …………………………………………………………… 90
4-2-2- 4- همبستگی بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 91
4-2-3- تأیید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………… 91
4-2-4- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی…………………………………….. 96
4-2-4-1- فرضیه فرعی(1-1)، فرهنگ مشارکتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96
4-2-4-2- فرضیه فرعی(1-2)، فرهنگ سازگاری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96
4-2-4-3- فرضیه فرعی(1-3)، فرهنگ انطباق پذیری  بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد…………………….. …97
4-2-4-4- فرضیه فرعی(1-4)، فرهنگ مأموریتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد……………………………… …97
4-2-5- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………… …98


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *