2-1-2- منشا شخصیت… 20
2-1-3- دیدگاه‌های شخصیت… 26
2-1-3-1- دیدگاه‌های روان‌کاوی.. 26
2-1-3-2- دیدگاه‌ رفتاری و دیدگاه شناختی اجتماعی.. 26
2-1-3-3- دیدگاه‌های انسانگرا 27
2-1-3-4- دیدگاه‌های صفتی.. 29
2-1-4- نظریه‌های شخصیت… 30
2-1-4-1- برونگرایی و درونگرایی یونگ… 30
2-1-4-2- ویژگی‌های شخصیت آلپورت… 30
2-1-4-3- ویژگی‌های شخصیتی کتل.. 32
2-1-4-4- نظریه نوع آیزنک… 34
2-1-4-5- شاخص نوع مایرز- بریگز. 35
2-1-4-6- مدل پنج عاملی.. 37
2-1-4-6-1- رابطه ابعاد شخصیت و عملکرد: 41
2-1-4-6-2- رابطه شخصیت و فرهنگ: 43
2-1-4-6-3- پیشینه‌ی نظری طرح پنج عاملی شخصیت… 43
2-1-4-6-4- مقیاس‌های آزمون NEO PI-R.. 45
2-1-4-6-5- تعامل صفت- وضعیت… 51
2-1-4-7- تناسب شخصیت با شغل هالند. 51
2-1-5- ویژگی‌های مهم شخصیتی.. 54
2-1-5-1- قدرت طلبی (ماکیاولیسم) 54
2-1-5-2- کانون کنترل. 55
2-1-5-3- عزت نفس… 56
2-1-5-4- خود باوری.. 57
2-1-5-5- خود شیفتگی.. 58
2-1-5-6- خودپایشی.. 59
2-1-5-7- مخاطره پذیری و مخاطره گریزی.. 59
2-1-5-8- الگوی رفتاری نوع الف و ب… 60
2-1-5-9- خودکامگی: 61
2-1-5-10- انگیزش پیشرفت: 62
2-1-6- فرهنگ و شخصیت… 62
2-2- بخش دوم: فشار روانی.. 63
‌2-2-1- مفهوم فشار روانی.. 63
2-2-2- تعریف فشار روانی.. 64
2-2-2-1-تعریف فشار روانی شغلی.. 67
2-2-2-2 فشار روانی حرفه‌ای.. 67
2-2-2-3 فشار روانی مثبت و کارکردی.. 68
2-2-3- رهیافت‌های نسبت به فشار روانی.. 71
2-2-4- نظریه‌های فشار روانی.. 73
2-2-4-1- فشار روانی به عنوان پاسخ درونی.. 73
2-2-4-2- عوامل محیطی فشار روانی.. 76
2-2-4-3- فشار روانی به عنوان کنشی متقابل.. 78
2-2-5- نشانه‌های فشار روانی.. 79

پایان نامه

2-2-6- عوامل فشار روانی.. 82
2-2-6-1- سطح فردی.. 84
2-2-6-2- سطح گروهی.. 90
2-2-6-3- سطح سازمانی.. 92
2-2-6-4- سطح فراسازمانی.. 95
2-2-6-5 افزایندگی عوامل فشار روانی.. 99
2-2-6-6 استلزام‌های مدیریتی.. 101
2-2-7- مقابله. 102
2-2-8- آثار و نتایج فشار روانی.. 103
2-2-8-1 تنیدگی فردی.. 103
2-2-8-2 تنیدگی سازمانی.. 106
2-2-9- تعدیل کننده‌های فشار روانی.. 108
2-2-9-1 شخصیت نستوه یا خستگی ناپذیر: 108
2-2-9-2- کانون کنترل درونی: 111
2-2-9-3- عزت نفس (احترام به خود): 111
2-2-9-4- جنسیت: 112
2-2-9-5- درماندگی اکتسابی: 113
2-2-9-6- شخصیت نوع الف و ب: 113
2-2-9-7 خود اتکایی: 119
2-2-9-8 حمایت اجتماعی: 120

یک مطلب دیگر :

2-2-9-9 توان: 121
2-2-9-10 تفاوتهای حرفه: 122
2-2-10- پیشگیری از فشار روانی.. 122
2-2-10-1- استراتژی‌های فردی پیشگیری از فشارزاها 123
2-2-10-2- استراتژی‌های سازمانی پیشگیری از فشارزاها 125
2-2-10-3- استراتژی‌های فردی پیشگیری از فشار روانی.. 127
2-2-10-4- استراتژی‌های سازمانی پیشگیری از فشار روانی.. 130
2-2-10-5- استراتژی‌های فردی و درمان پیامدهای فشار روانی.. 134
2-2-10-6- استراتژی‌های سازمانی و درمان پیامدهای فشار روانی‌ 137
2-2-10-7- ارتقای جامع سلامت… 139
2-2-11- فشار روانی بدون تنیدگی.. 141
2-3- بخش سوم: تحلیل رفتگی.. 142
2-3-1- تعریف… 142
2-3-2 رابطه فشار روانی و تحلیل رفتگی.. 145
2-3-3- رابطه شخصیت و تحلیل رفتگی.. 146
2-3-3-1 پنج عامل بزرگ شخصیت و تحلیل‌رفتگی.. 147
2-3-4- مراحل شکل‌گیری تحلیل‌رفتگی.. 149
2-3-5- عوامل ایجادکننده و پیامدهای تحلیل رفتگی.. 154
2-3-6- تنوع تحلیل رفتگی.. 158
2-3-7- پیشینه بررسی تحلیل رفتگی شغلی: 159
 فصل سوم: روش  انجام تحقیق.. 164
3-1- مقدمه. 165
3-2- روش تحقیق: 165
3-3- جامعه آماری.. 166
3-4- متغیرها: 167
3-5- روش جمع آوری اطلاعات: 167
3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات: 168
3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 169
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 170
3-9- قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی، موضوعی): 170
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  نتایج.. 172
4-1-مقدمه: 173
4-2- ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه (آمار توصیفی) 174
الف) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر محل فعالیت (معاونت) 174
ب) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر محل فعالیت (معاونت) 175
ج) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر تحصیلات… 176
د) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر سن.. 177
ه) توزیع پراکندگی پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در دانشگاه 178
4-3- بررسی فرضیات تحقیق.. 180
4-4- بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تحلیل‌رفتگی.. 196
4-5- بررسی پرسشنامه و پاسخ‌های داده شده به آن. 201
4-6- بررسی تیپ شخصیتی كاركنان. 202
4-7- بررسی میزان تحلیل‌رفتگی کارکنان. 205
فصل پنجم: نتایج پژوهش و پیشنهادها 210
5-1- مقدمه. 211
5-2- خلاصه پژوهش… 211
5-3- نتایج پژوهش… 212
5-4- تحلیل نتایج: 215
5-5- پیشنهادهای حاصل از پژوهش… 215
منابع و مآخذ. 217
1- منابع فارسی.. 217
2- منابع لاتین.. 221
1-1- مقدمه
عصری كه در آن زندگی می كنیم، عصری جدید از دستاوردهای عظیم علمی و مبتنی بر فناوری، پیشرفت و تغییر، كاربرد انرژی هسته ای، ارتباط از راه دور و خودكار شدن فرایند تولید می باشد. عظمت و سرعت پیشرفتهای علمی و فنون متأثر از آن، بی تردید دگرگونیهای اجتماعی و تحولات اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بر این مبنا در چنین شرایطی تغییر و تحولات عمیقی در زندگی افراد و اشتغال آنها به وجود می آید. امروزه سازمانهای نوآور و پیشرو برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود در صددند تا راهكارهایی جهت سازگاری مطلوب كاركنان خود با چنین تغییرات عظیمی به وجود آورند. توجه به انسان به عنوان یك موجود پیچیده، سازگاری وی با چنین روابط، تجهیزات، تغییرات و دستورالعملها و به طور كلی محیط های شغلی در یك سازمان متفاوت از گذشته گردیده و انسان عصر حاضر ، در جریان سازگاری با محیط اجتماعی و شغلی خود ناچار است محدودیتها و فشارهایی را متحمل شود. (جوادی نیا، 1388: 1)
كار کردن، صرفنظر از تأمین مالی، می‌تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرك روانی و بدنی،تماس اجتماعی، احساسات خودارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضا كند. با وجود این، كار می‌تواند منبع فشار عمده ای نیز باشد. احساس دایمی فشار، اثرات آسیب‌زای چندی را بر جا می گذارد كه از آن به نام تحلیل رفتگی شغلی یاد می كنند.(پاول،1377: 50)
در این فصل پس از تعریف موضوع و اهمیت و ضرورت مطرح نمودن آن به اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق می‌پردازیم و پس از آن قلمرو تحقیق و کاربردهای آن مطرح و در خاتمه تعریف عملیاتی واژگان تحقیق ذکر می‌شود.
در فصل دوم ادبیات تحقیق که شامل سه بخش شخصیت، فشار روانی و تحلیل‌رفتگی است مطرح خواهد شد.
در فصل سوم به روش تحقیق و در فصل چهارم به نتایج حاصله از آن می‌پردازیم.
در خاتمه در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادهای حاصل از تحقیق ذکر می‌شود.
1-2- تعریف موضوع

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *