تعریف مفاهیم                                                                                                  3

مشارکت سیاسی                                                                                              33

انواع مشارکت                                                                                                 5

سرمایه اجتماعی                                                                                               7

چهارچوب نظری                                                                                              2

رابرت پاتنام                                                                                                    2

قضایای مفهومی                                                                                             49

قضایای عملیاتی                                                                                              50

جیمز کلمن                                                                                                    51

قضایای مفهومی                                                                                              56

قضایای عملیاتی                                                                                              56

الکسی دوتوکویل                                                                                             58

قضایای مفهومی                                                                                              62

قضایای عملیاتی                                                                                             63

فرضیات تحقیق                                                                                               65

جمع بندی فصل                                                                                              66

فصل سوم: روش شناسی تحقیق                                                                            

روش تحقیق                                                                                                  70

تعاریف متغیرها                                                                                               71

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                     79

جامعه آماری                                                                                                  79

پایان نامه

حجم نمونه                                                                                                    80

تعیین حجم نمونه                                                                                            80

شیوه نمونه گیری                                                                                             81

تکنیک های تجزیه و تحلیل                                                                                81

روایی و پایایی تحقیق                                                                                       81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                      

توصیف داده ها                                                                                               85

تحلیل داده ها                                                                                                 95

 

فصل پنجم: نتیجه گیری                                                                                      

نتیجه گیری                                                                                                  101

پیشنهادات                                                                                                   108

محدودیت های پژوهش                                                                                   109

منابع

منابع و مأخذ                                                                                                111

ضمایم                                                                                                       115

فهرست جداول،نمودارو مدل

جداول

جدول شماره1 -1: کلیات تحقیق                                                                    23

جدول شماره2 -1:نظریه ها،مفاهیم،فرضیات                                                        67

جدول شماره3-1: نتایج تحلیل روایی                                                               82

جدول شماره 4-1:جنس پاسخگویان                                                                85

جدول شماره 4-2:سن پاسخگویان                                                                  86

جدول شماره4-3:تحصیلات پاشخگویان                                                            88

جدول شماره4-4:عضویت پاسخگویان در نهادهای سیاسی و مدنی                              89

جدول شماره4-5:میزان سرمایه اجتماعی(اعتماد اجتماعی) پاسخگویان به نهادهای سیاسی و مدنی       90

جدول شماره4-6:نظر پاسخگویان دربارۀ افقی یا عمودی بودن ساختار نهادهای سیاسی       91

جدول شماره 4-7:نظر پاسخگویان دربارۀ هزینه بر بودن مشارکت در نهادهای سیاسی(ساخت سیاسی)92

جدول شماره 4-8:نظر پاسخگویان دربارۀ احزاب و نهادهای جامعه مدنی                      93

یک مطلب دیگر :

جدول شماره4-9:نظر پاسخگویان دربارۀ تأمین منزلت های برابر جهت مشارکت در نهادها  94

جدول شماره4-10:بررسی رابطه مشارکت نهادی با میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان                  95

جدول شماره4-11:نتایج آزمون                                                                      96

جدول شماره4-12: بررسی رابطه مشارکت نهادی با افقی یا عمودی بودن ساختار نهادهای سیاسی   96

جدول شماره 4-13: نتایج آزمون                                                                    97

جدول شماره 4-14: بررسی رابطه مشارکت نهادی با ساخت سیاسی                                     97

جدول شماره 4-15: نتایج آزمون                                                                    98

جدول شماره4-16: بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با ناکارآمدی احزاب و نهادهای جامعه مدنی98

جدول شماره 4-17: نتایج آزمون                                                                    99

جدول شماره4-18: بررسی رابطه مشارکت نهادی با نظر پاسخگویان دربارۀ تأمین منزلت های برابر جهت مشارکت درنهادها                                                                     99

جدول شماره 4-19: نتایج آزمون                                                                    99

نمودار

نمودار 4-1: جنس پاسخگویان                                                                       85

نمودار 4-2: سن پاسخگویان                                                                         87

نمودار 4-3: تحصیلات پاسخگویان                                                                 88

نمودار 4-4: عضویت پاسخگویان در نهادهای سیاسی و مدنی                                   89

نمودار 4-5: میزان سرمایه اجتماعی(اعتماد اجتماعی)پاسخگویان به نهادهای سیاسی و مدنی  90

نمودار 4-6: نظر پاسخگویان دربارۀ افقی یا عمودی بودن مشارکت در نهادهای سیاسی و مدنی91

نمودار 4-7: نظر پاسخگویان دربارۀ هزینه بر بودن مشارکت در نهادهای سیاسی(ساخت سیاسی )        92

نمودار 4-8: نظر پاسخگویان دربارۀ ناکارآمدی احزاب و نهادهای جامعه مدنی                 93

نمودار 4-9 : نظر پاسخگویان دربارۀ تأمین منزلت های برابر جهت مشارکت در نهادها       94

 

مدل

مدل نظری شماره 3-1: رابرت پاتنام                                                                50

مدل نظری شماره 3-2: جیمز کلمن                                                                 57

مدل نظری شماره 3-3: الکسی دوتوکویل                                                           63

مدل شماره 3-4: مدل تلفیقی پاتنام،کلمن، دوتوکویل                                              64

 

چکیده:

مشارکت سیاسی نه به دلایل اهمیت و کاربرد آن بلکه به خاطر تمایل جوامع به مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در نحوه اداره حکومت ها از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی و سیاسی است.اندیشمندان معتقدند هر چه مردم بیشتر در امور اداره حکومت مشارکت داشته باشند قدرت و اقتدار دولت نیز افزایش می یابد و به تبع آن مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام افزایش می یابد. با این رویکرد ، این پایان نامه متمرکز به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (نهادهای مدرن)می باشد .سوالاتی که این پایان نامه به دنبال پاسخ به آن می باشد عبارتند از :

1)آیا بین اعتماد اجتماعی و مشارکت نهادی در احزاب سیاسی(مشارکت در احزاب)رابطه ای وجود دارد؟

2)ریشه بی اعتمادی به مشارکتهای نهادی را می­توان در­خود ساختارهای این نهادهای سیاسی (احزاب) ردیابی نمود؟

3)بی اعتمادی به مشارکت نهادی را می توان در ساخت سیاسی ریشه یابی کرد؟

4) چگونه سرمایه اجتماعی می تواند در کارآمدی و یا ناکارآمدی احزاب سیاسی به عنوان شکل نهادینه شده مشارکت موثر باشد؟

5)چرا به چه دلایلی مردم به مشارکت نهادی در قالب سازمان های مدنی و نهادهای اجتماعی اعتماد نمی کنند؟

با توجه به سوالات مذکور چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی (دیدگاه های پاتنام ، کلمن و دوتوکویل)تدوین و مدل سازی گردید .به منظور جمع آوری داده ها گویه های تدوین شده و متعاقبا  نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرد مورد سنجش قرار گرفت و نهایتا یافته های پایان نامه از طریق روشهای آماری مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته های این پایان نامه نشان می دهند که بین اعتماد به نهادهاو  تأمین منزلت های برابر جهت مشارکت در این نهادها ارتباط معناداری دیده نشد،بین افقی و عمودی بودن ، ساخت سیاسی وناکارآمد بودن نهادهای سیاسی و مشارکت در این نهادها رابطه معناداری وجود دا

 

  

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

فصل اول

کلیات تحقیق

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *