پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال ۱۳۹۱-۱۳۸۶ را در بر می‌گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.
۳-۵- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره ۶ ساله ۱۳۹۱-۱۳۸۶ تشکیل می‌دهند.
۳-۶- روش نمونه گیری و حجم نمونه
معمولاً انجام هر پژوهشی، “هزینه” و “زمان” بر است، به همین دلیل در پژوهش‌های بزرگ، امکان بررسی کامل افراد( جمعیت)، جامعه (سازمان) به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی می‌کوشند با شیوه‌های نمونه گیری، داده‌هایی را از نمونه درباره جامعه به دست آورند و در نهایت به تعمیم این اطلاعات، درباره جامعه اصلی قضاوت نمایند. پژوهشگر باید با توجه به ویژگی‌های روش تحقیق، ماهیت داده‌ها، نوع ابزار گرداوری آن‌ها و ساختار جامعه آماری، نمونه ای را که بیانگر کیفیت و کمیت( معرف ) جامعه باشد انتخاب کند (خاکی ،۱۳۹۱).
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده و در نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،۱۳۹۱).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند٬ انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت ۶۱ شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:
۱-شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
۲-شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
۳-شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
۴-پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد.
۳-۷- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه
هر تحقیق دارای تعدادی متغیر‌های مستقل و وابسته می‌باشد. در پژوهش حاضر متغیر‌ها ی مستقل شامل حمایت‌های سیاسی دولتی (GOV) و حمایت‌های نهادی (INST) و متغیرهای وابسته را وام‌های بانکی (DEBT) و ارزش شرکت (QTOBIN) تشکیل می‌دهند.
۳-۷-۱- متغیرهای مستقل
حمایت‌های سیاسی دولتی (GOV)
بابایی زکلیکی و احمدوند (۱۳۸۷) و خواجوی و حسینی (۱۳۸۹) مطالعاتی را بر روی این معیار انجام داده اند.
در این پژوهش از درصد مالکیت دولتی به عنوان معیاری برای سنجش حمایت‌های سیاسی دولتی بهره گرفته شده است. برای محاسبه این متغیر تعدادی از سهام یک شرکت که در دست دولت است؛ بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم شده است (خواجوی و حسینی ،۱۳۸۹).
حمایت‌های نهادی (INST)
این معیار در پژوهش‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله نوروش و ابراهیمی کردلو (۱۳۸۴)، حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)، مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۸)، خواجوی و حسینی (۱۳۸۹)، مهرانی و همکاران (۱۳۸۹) و ملکیان و عدیلی (۱۳۹۲) مطالعاتی را بر روی این معیار انجام داده اند.
در این جا از درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی برای محاسبه بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت که تحت عنوان حمایت‌های نهادی نام برده شده، استفاده می‌شود .
مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در برگیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در هر شرکت، تعداد سهام سرمایه‌گذاران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می‌شود (خواجوی و حسینی،۱۳۸۹).
۳-۷-۲- متغیر وابسته
وام‌های بانکی(DEBT)
این معیار در پژوهش‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله یانگ و همکاران (۲۰۱۲)، چوی و همکاران (۲۰۱۲)، نخیلی و چریف (۲۰۱۱) و هونگ و همکاران (۲۰۱۱) مطالعاتی را بر رو ی این معیار انجام داده اند.
دراین جا جهت محاسبه این متغیر از تقسیم نسبت جمع بدهی‌ها (شامل بدهی‌های جاری و بلند مدت) به کل دارایی‌ها استفاده می‌شود (Yang et al, 2012).
ارزش شرکت (QTOBIN)
این معیار در پژوهش‌های داخلی و خارجی زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله سجادی و دیگران (۱۳۸۹)، ولی پور و همکاران (۱۳۸۹)، مهدوی و میدری (۱۳۸۴)، صامتی و مرادیان تهرانی (۱۳۸۶)، دنگ و همکاران (۲۰۱۲)، کومار و سینق(۲۰۱۳)، یانگ و همکاران (۲۰۱۲)، زنگ و همکاران (۲۰۱۲)، چوی و همکاران(۲۰۱۲)، هو و همکاران (۲۰۱۲) و چان و همکاران(۲۰۱۱) مطالعاتی را بر رو ی این معیار انجام داده اند.
از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین، در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:
Q=Market value / Book value
در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی، ۱۳۸۶).
۳-۷-۳- متغیر‌های کنترلی
نسبت دارایی‌های ثابت مشهود(Tangible)
این متغیر از تقسیم دارایی‌های ثابت مشهود بر کل دارایی‌ها محاسبه شده است (Yang et al, 2012).
شاخص سودآوری (ROA)
این شاخص از تقسیم بازده سالانه شرکت تقسیم بر متوسط دارایی‌ها محاسبه می‌شود (Yang et al, 2012).
شاخص رشد (Growth)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.