1-4-2)اهداف فرعی.. 8

1-5)سؤالات تحقیق.. 8

1-5-1)سؤال اصلی تحقیق.. 8

1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق.. 8

1-6)فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1)فرضیه اصلی.. 8

1-6-2)فرضیه های فرعی.. 8

1-7) قلمرو تحقیق.. 9

1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی.. 9

1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی.. 11

1-10) خلاصه فصل 1. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی.. 14

2-1)مقدمه.. 14

2-2) مبانی نظری.. 15

2-2-1) مفاهیم امنیت.. 15

2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت.. 17

2-3-1) رویکرد سنتی.. 17

2-3-2) رویکرد اجتماعی.. 17

2-4) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران   18

2-4-1) کارکردگرایی.. 18

2-4-2)کنش متقابل نمادی.. 18

2-4-3) روش شناسی مردمی.. 18

2-4-4) گردشگری.. 19

2-4-4-1) اهمیت گردشگری.. 19

2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری.. 20

2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری.. 21

2-4-5) مدل های گردشگری.. 22

2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد.. 27

2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری.. 28

2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد.. 29

2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری.. 32

2-4-5-5) مدل لیپر.. 33

2-4-5-6) مدل گان.. 35

پایان نامه و مقاله

2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس.. 37

2-4-5-8) دیدگاه هولدن.. 38

2-4-6) تقاضای گردشگری.. 40

2-4-7) عرضه.. 40

2-4-8) جاذبه ها.. 41

2-4-9) خدمات.. 41

2-4-10) حمل و نقل.. 42

2-4-11) اطلاع رسانی.. 42

2-4-12) پیشبرد فروش.. 42

2-4-13) گردشگری پایدار.. 43

2-5) امنیت و گردشگری.. 44

2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران.. 46

2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل.. 47

2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری.. 48

2-6) تاریخچه گردشگری در ایران.. 50

2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران.. 56

2-7) قزوین و اماکن گردشگری.. 57

2-7-1) قلعه الموت.. 58

2-7-2) دریاچه اوان.. 60

2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی).. 61

2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی.. 62

2-8) نیروی انتظامی و امنیت.. 63

2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین.. 63

2-8-2) نیروی انتظامی و توریست.. 64

2-8-3) نیروی انتظامی.. 65

2-8-3-1)پلیس انتظامی.. 67

2-8-4)بخشنامه .. 67

2-9) امنیت، پلیس، گردشگری .. 68

2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 70

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-11) چارچوب نظری تحقیق.. 75

2-11-1) ارائه مدل مفهومی.. 76

2-11-2) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه.. 77

2-12) خلاصه فصل 2. 78

فصل سوم: روش شناسی.. 80

3-1)مقدمه:.. 80

3-2) نوع و روش تحقیق.. 81

3-3)جامعه و نمونه آماری.. 82

3-4) روش نمونه گیری.. 83

3-5)روش گردآوری اطلاعات.. 83

3-5-1)روش کتابخانه ای.. 84

3-5-2)روش میدانی.. 84

3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 84

3-6-1)پرسشنامه.. 84

3-6-2) مصاحبه.. 85

3-7) روشهای سنجش روایی  و  پایایی.. 85

3-8)روش های تحلیل داده ها.. 86

3-8-1)آمار توصیفی.. 86

3-8-2)آمار استنباطی.. 86

3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون.. 86

3-8-2-2)آزمون کای اسکوور.. 87

3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA).. 88

3-9) خلاصه فصل 3. 88

فصل چهارم:نتایج پژوهش.. 90

4-1)تحلیل توصیفی داده ها.. 90

4-2) تحلیل استنباطی داده ها.. 95

4-3) خلاصه فصل 4. 106

فصل پنجم:  نتیجه گیری.. 108

5-1)مقدمه.. 108

5-2) نتیجه گیری.. 109

5-3)نتیجه گیری کلی:.. 111

5-4)محدودیتهای تحقیق.. 111

5-6) خلاصه فصل 5. 112

فهرست منابع و مآخذ.. 114

پیوست : پرسشنامه.. 122

Abstract 124

 

فهرست جداول

جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران ……………………………………………………………………………………. 53

جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران……………………………………………………………………….54

جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش………………………………………96

جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران…………………………..98

جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران………………………………………………………100

جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران………………………………..103

جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران……………………………………….105

جدول4- 6:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران……………………………………………105

 

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..24

نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری ………………………………………..25

نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان…………………………………………………………………………………………….26

نمودار 2-4:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری………………………………………………………………………………………………27

نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر ……………………………………………………………………………………………………..28

نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری …………………………………………………………………………………………………32

نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل………………………………………….33

نمودار 2-8: سیستم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………34

نمودار 2-9:  سیستم  گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………35

نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس……………………………………………………………………………………………………37

نمودار 2-11: سیستم گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….38

نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری …………………………………………………………………………………………………………..40

نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران …………………………………………………………………………………..51

نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران……………………………….76

نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها………………………………90

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها…………………………………………….91

نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری……………………………………………….92

نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی………………………………………………………….92

نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………93

نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین……………………………93


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *