1-3-1 تملیکی بودن بیع                                                         14
1-3-2 معاوضی بودن بیع                                                  15
1-3-3 عین بودن مبیع                                                     16
1-3-4 لزوم عقد بیع                                                      17
1-4 انعقاد بیع                                                                    18
1-4-1 اراده                                                           18
1-4-2 اهلیت تصرف                                                   20
1-4-3 موضوع عقد بیع                                                     21
1-4-3-1 اوصاف مبیع                                                21
1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد                             21
1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد                           22
1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد                   23
1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد                          23
1-4-3-1-5 توابع مبیع                                      26
1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع                              26
1-4-3-2 اوصاف ثمن                                                 28
1-5 آثار بیع                                                                28
1-6 اقسام بیع                                                                     31
بازفروش کالا                                                                 32
فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی                                                35
2-1 عقد بیع                                                                  36
2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول                                        36
2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند                       37
2-1-3-1 معاطات                                               38
2-1-3-1-1 حکم معاطات                               38
2-2 بیع فضولی                                                                     40
2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه                                             40
2-2-2 کشف و نقل                                                    40
2-2-3 احکام بیع فضولی                                                 41
2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن                  42

مقالات و پایان نامه ارشد

2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت                43
2-2-3-3 شیوه محاسبه                                              45
2-3 اولیاء عقد                                                                    49
2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد)                                    49
2-4 شرایط عوضیین                                                         49
2-4-1 شرایط مبیع                                                   50
2-4-2 ویژگی های ثمن                                                     53
2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین                            54
2-4-4 بیع جزء مشاع                                                      54
2-4-5 کفایت مشاهده                                                      56
2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع                         56
2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو                                            58
2-5 خیارات                                                                   61
2-5-1 خیار مجلس                                                    61
2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس                                       61
2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل                              62
2-5-2 خیار حیوان                                                  63
2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان                                     64
2-5-3 خیار شرط                                                      64
2-5-3-1 صور خیار شرط                                      65
2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ)                          65
2-5-5 خیار تأخیر ثمن                                                   66
2-5-5-1 تلف مبیع                                            67
2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود)         67
2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار                                           68
2-5-7 خیار رؤیت                                                    69

یک مطلب دیگر :

2-5-8 خیار غبن                                                      69
2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن                                69
2-5-9 خیار عیب                                                      70
2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب                                70
2-5-9-2حکم خیار عیب                                        70
2-5-9-2-1 تعریف اَرش                                 70
2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش                              70
2-5-10 خیار تدلیس                                                        72
2-5-11 خیار اشتراط                                                      73
2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط                          73
2-5-12 خیار شركت                                                   74
2-5-13 خیار تعذّر تسلیم                                                75
2-5-14 خیار تبعّض صفقه                                                 76
2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»                           76
2-5-15 خیار تفلیس                                                        76
2-6 قبض                                                                 78
2-6-1 کیفیت قبض کالا                                             78
2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض                                                 79
2-7 اقاله                                                                     81
2-7-1 ماهیت اقاله                                                       81
2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله                                           81
2-7-3 حکم نمائات                                                         82
2-8 ضمان                                                                      83
2-8-1 نظریات عقد ضمان                                                 83
2-8-2 شرایط ضمان                                                         83
2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان                                         85
2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  85
2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               86
2-8-6 ملائت ضامن                                                    87
2-8-7 ضمان حال و مؤجّل                                                 87
2-9 صلح                                                                 89
2-9-1 لازم بودن عقد صلح                                                91
2-9-2 مستقل بودن عقد صلح                                            91
2-9-3 صلح بر نقدین                                                      92
فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                94
3-1 تقاص                                                                       95
3-1-1 مقاصه                                                          95
3-2 قاعده لاضرر                                                             98
3-2-1 تعریف قاعده لاضرر                                                 98
3-2-2 ادله قاعده لاضرر                                                  98
3-2-2-1 آیه نفی ضرر                                              99
3-2-2-2 روایت زراره                                               99
3-2-2-3 دیگر روایات در این باب                                    100
3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                100
3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر                                            103
1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    103
2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟                  105
3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         105
4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط                                    106
5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         107
6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   107
3-3 قاعده احسان                                                           108
3-3-1 مستندات قاعده                                                     108
3-3-1-1 آیات                                                   108
3-3-1-2 سنت                                                    110
3-3-1-3 عقل                                                    111
3-3-1-4 اجماع                                                 112
3-3-2 مسأله                                                          113
3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            114
3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها                                     115
3-3-5 جهات نقض                                                      118
3-4 قاعده ضمان                                                            121
3-4-1 مدرك قاعده                                                   121
3-4-2 مسائل                                                          123


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *