-2-4-2مبنای نقدی )کامل(………………………………………………………………………………… 32
-2-4-3مبنای تعهدی )کامل(…………………………………………………………………………. 32
-2-4-4 مبنای نیمه تعهدی……………………………………………………………………………………… 32
-2-4-5 مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………………. 31
-2-5 تحوالت بودجه نویسی در ایران……………………………………………………………………………. 31
-2-5-1 منابع درآمددولت………………………………………………………………………………………….. 32
-2-5-2 هزینه ها و مخارج دولت……………………………………………………………………………….. 32
-2-6 خصوصیات بودجه ریزی مطلوب………………………………………………………………………………. 32
-2-7 مقاصد بودجه ریزی…………………………………………………………………………………………… 33
-2-8 هدف بودجه………………………………………………………………………………………………….. 34
-2-1 مزایای بودجه………………………………………………………………………………………………….. 35
-2-12 وظایف بودجه بندی…………………………………………………………………………………….. 35
-11 تعریف مالیه عمومی………………………………………………………………………………………. 36
-2-12 تعریف بودجه…………………………………………………………………………………… 37
-2-13 تعاریف بودجه از دیدگاه اصل تکاملی بودجه……………………………………………………………. . 37
-2-14 بودجه به عنوان اهرم مدیریت……………………………………………………………………… 31
-2-15 بودجه عمومی دولت……………………………………………………………………………………. 42
-2-16 بودجه اختصاصی دولت…………………………………………………………………………….. 42
-2-16-1 بودجه شرکتهای دولتی…………………………………………………………………………… 42
-2-16-2 بودجه بانکها…………………………………………………………………………………………… 41
-2-16-3 بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت……………………………………………………….. 41
-2-16-4 بودجه ارگانهای تأسیس شده پس از انقالب…………………………………………………… 41
-2-16-5 بودجه بنیادها…………………………………………………………………………………. 42
-2-16-6 بودجه نهاد رهبری……………………………………………………………………………….. 42
-2-16-7 بودجه سازمانهای امنیتی و اطالعاتی……………………………………………………………………
-2-16-8 بودجه شهرداریها……………………………………………………………………… 43
-2-16-1 بودجه سازمانهای حمایتی ،تأمین اجتماعی و باز نشستگی و خدمات درمانی و بیمهای……. 43

پایان نامه

-2-16-12 بودجه مؤسسات عمومی و نهادهای شبه دولتی…………………………………….. 43
-2-17 تعریف الیحه بودجه……………………………………………………………………….. 43
-2-18کنترل بودجه ای……………………………………………………………………………….. 44
-2-11 بودجه بندی امروز…………………………………………………………………………. 44
-2-11-1 بودجه متداول)سنتی(……………………………………………………………………………. 46
-2-11-2 بودجه برنامه ای………………………………………………………………………………….. 47
-2-22 تفاوت بین بودجه برنامه ای بابودجه متداول……………………………………………………….. 52
-2-21 بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………… 51
-2-22 هزینه های تمام شده……………………………………………………………………………… 52

-2-23 حسابداری قیمت تمام شده………………………………………………………………….. 53
-2-24 روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………. 55
-2-25 فرق بودجه برنامه ای وعملیاتی……………………………………………………………………………….. 57
-2-26 سیستم طرح ریزی ،برنامه ریزی بودجه ریزی)57…………………………………………… )P.P.B.S
-2-27 مراحل بودجه نویسی دو روش 58………………………………………………………………… )P.P.B.S(
-2-28 بودجه بندی برمبنای صفر………………………………………………………………………………………. 51
-2-21 سایر روشهای بودجه ریزی…………………………………………………………………………………….. 62
-2-21-1 بودجه نامحدود………………………………………………………………………………………………….. 62
-2-21-2 بودجه محدود………………………………………………………………………………………………….. . 62
-2-21-3 بودجه براساس اندازه گیری کار وهزینه هر واحد……………………………………………………. 62

یک مطلب دیگر :

-2-21-4بودجه براساس تجزیه وتحلیل روند افزایش هزینه…………………………………………………….. 63
-2-21-5 بودجه براساس فهرست اولویت……………………………………………………………………………. 63
-2-21-6بودجه براساس کنترل مورد به مورد……………………………………………………………………… 64
-2-32 مزایا و معایب هر برنامه به شرح زیر است………………………………………………………………. 65
-2-31 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 66
-2-32 مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………………………. 72
-3 فصل سوم )روش تحقیق(…………………………………………………………………………… 19
-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72
-3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 72
-3-3 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 73
-3-3-1 قلمرو زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………………… 73
-3–2 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………… . 73
-3-4 معرفی بانک ملی……………………………………………………………………………………………………. 73
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 77
-3-4-1 تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………. 77
-3-4-2 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. 78
– 3-5 ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها………………………………………………………………………. 71
-3-6 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 82
-3-6-1 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… . 82
-3-6-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… . 82
– 2-4-3 روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………….. 84
-4 فل چهارم )تجزیه و تحلیل داده ها(……………………………………………………………………………. 58
-4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 86
-4-2توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 86
-4-2-1 میزان تحصیالت پاسخگویان………………………………………………………………………………….. 86
-4-2-2 سابقه شغلی پاسخگویان………………………………………………………………………………….. 87
-4-2-3 رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 88
-4-2-4 سن پاسخگویان…………………………………………………………………………………. . 81
-4-3 آزمون کالموگروف – اسمیرونف……………………………………………………………………………….. 12
-4-5 توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………. 12
-4-6آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 11
-4-6-1 فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 12
-4-6-2 فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………… 13
-4-6-3 فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 14
-4-6-4 فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………. 15
-4-6-5 فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………. 15
-4-6-6 فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………. 16
-4-6-7 فرضیه هفتم تحقیق………………………………………………………………………………………………. 17

-4-6-8 فرضیه هشتم تحقیق……………………………………………………………………………………………… 18
-4-6-1 فرضیه نهم تحقیق………………………………………………………………………………………………… 18
-4-7 رتبه بندی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *