1-6-3 تعریف نظری انضباط اداری.. 14

1-6-4 تعریف عملیاتی انضباط اداری.. 15

فصل دوم.. 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1 تعاریف و مفاهیم.. 17

2-2 نشانه‌های وجدان كار.. 18

2-2-1 نشانه‌های وجدان كار ضعیف.. 18

2-2-2 نشانه‌های وجدان كار قوی.. 19

2-3 فطرت انسان و كار.. 20

2-4 منشاء وجدان كار.. 21

2-5 نیازمندیهای انسان، در تعامل با عوامل                              … 23

2-6 عوامل مؤثر بر وجدان كار افراد.. 24

2-7 ارزشها.. 24

2-8 وجدان کار در ایران.. 27

2-9  اصول کار متعهدانه و وجدان کاری در اسلام.. 28

2-10 تعبیر وجدان در اسلام و قرآن.. 34

2-11 وضعیت اخلاق و وجدان کاری در جوامع پیشرفته صنعتی.. 34

2-12 نظارت وجدان کاری در فرهنگ سرمایه داری و فرهنگ اسلامی.. 35

2-12-1 اخلاق و فرهنگ کار در ژاپن.. 36

2-13 بررسی منابع.. 38

2-13-1-2- رفتار اخلاقی و وجدان کاری.. 40

2-13-1-3 بهره وری و وجدان کار.. 40

2-14 ارتباط وجدان کاری و سلامت اداری.. 42

2-15 تعریف انضباط.. 47

2-16 هدف از برقراری انضباط.. 48

2-17 مفهوم انضباط اداری.. 48

2-18 اهداف انضباط اداری.. 48

2-19 گام‌های اجرایی در انضباط اداری.. 49

2-20 اخلاق اداری از دیدگاه امام علی(ع).. 51

2-21 پیشینه تحقیق.. 64

2-21-1 تحقیقات داخلی.. 64

2-21-2 تحقیقات خارجی.. 68

2-22 چارچوب نظری تحقیق.. 69

فصل سوم.. 70

fotka

روش‌شناسی تحقیق.. 70

3-1 مقدمه.. 71

3-2 روش تحقیق.. 71

3-3 جامعه‌ آماری.. 71

3-4 حجم نمونه‌ و روش‌ نمونه‌گیری‌ 72

3-5 روش نمونه‌گیری.. 72

3-6 ابزار جمع‌ آوری‌ داده‌ها.. 72

3-7 روایی‌ و پایایی‌ سئوالات‌ تحقیق‌ 73

3-8 روشهای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌های‌ آماری‌ 73

فصل چهارم.. 74

تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 74

4-1 نتایج به دست آمده از پرسشنامه.. 75

4-1-1 میزان تحصیلات.. 75

4-1-2 سابقه خدمت.. 76

4-1-3 سن.. 77

4-1-4 وضعیت تأهل.. 78

4-1-5 جنسیت.. 79

4-2 نتایج به دست آمده از پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک‌کرای.. 80

4-2-1 تحلیل سئوالات مولفه‌های وجدان کاری (کنترل درونی).. 80

4-2-2 تحلیل سئوالات مولفه انگیزه درونی.. 84

4-2-3 تحلیل سئوالات مولفه پرکاری کارکنان.. 86

4-2-4 تحلیل سئوالات مولفه کیفیت کاری کارکنان.. 88

4-3 بررسی آمارههای متغیر انگیزه های درونی آزمودنیها.. 90

4-4 بررسی  آمارههای متغیر کنترل  درونی  آزمودنیها :.. 90

4-5 بررسی آمارههای متغیر پرکاری  :.. 90

4-6 بررسی آمارههای متغیر استفاده حداکثر از منابع موجود.. 90

4-7 آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت پیروی دادهها از توزیع نرمال.. 91

4-8 بررسی سوالات تحقیق.. 92

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

بررسی سوال چهارم: آیا انضباط اداری از طریق وجدان کاری کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان گرمسار قابل پیش‌بینی است؟.. 95

فصل پنجم.. 98

بررسی فرضیات، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق.. 98

مقدمه.. 99

5-1 خلاصه تحقیق.. 99

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 100

5-2-1 یافته اول پژوهش.. 100

5-2-2 یافته دوم پژوهش.. 100

5-2-3 یافته سوم پژوهش.. 101

5-2-4 یافته چهارم پژوهش.. 101

5-3 پیشنهادهای تحقیق.. 102

5-3-1 پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق.. 102

5-3-2 پیشنهاد برای محققین آینده.. 104

5-4 محدودیتهای تحقیق.. 104

فهرست منابع و مأخذ.. 105

منابع انگلیسی.. 108

پیوست.. 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین وجدان کاری با انضباط اداری از دیدگاه مدیران و کارکنان این نهادها و ادارات در شهر گرمسار بوده است. جامعه‌ آماری‌ پژوهش‌ حاضر شامل‌ کلیه کارکنان رسمی ادارات و نهادهای شهرستان گرمسار می­باشد که بر اساس اطلاعات موجود برابر با 196 نفر می­باشدمهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد کاستا و مک کرای (1992) است که مشتمل بر 16 سوال 5 گزینه ای (کاملا مخالف ، مخالف ، نظری ندارم ، موافق و کاملا موافق ) است که بر مبنای موضوع و فرضیات پژوهش بوده و دارای روایی و پایایی می باشد. همچنین‌ برای‌ تعیین‌ قابلیت‌ اعتماد ابزارهای‌ اندازه‌گیری‌ و یا بعبارت‌ دیگر برای‌ تعیین‌ پایایی‌ طرح‌ مزبور و پس‌ از حصول‌ اطمینان‌ از روایی‌ ابزار اندازه‌گیری‌ پرسشنامه‌ آماده‌ شده‌ در بین‌ 30 نفر از کارکنان‌ توزیع‌ و پس‌ از تكمیل‌ توسط‌ آنها، ضریب‌ آلفای‌ كرانباخ‌ با استفاده از نرم‌افزار SPSS استخراج شده و پس‌ از اینكه‌ پایائی‌ سئوالات‌ تحقیق‌ از طریق‌ آلفای‌ كرانباخ ‌حاصل‌ شد که عدد 7/0 به دست آمد.این پرسشنامه استاندارد می باشد و در تحقیقات زیادی از آن استفاده شده است، در همه ی پژوهش هایی که در زیر آمده است روایی مورد تأیید قرار گرفته است.  نتایج این پژوهش نشان داد بین وجدان کاری و انضباط اداری از دید کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد و انضباط اداری از طریق وجدان کاری در ادارات و نهادهای گرمسار قابلیت پیش‌بینی دارد.

واژگان کلیدی: وجدان کاری، انضباط اداری، ادارات و نهادها، شهرستان گرمسار

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *