بررسی اثر جاده­های جنگلی بر تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات خاک تحقیقی در جنگل­های نکا-ظالمرود

دانلود پایان نامه

چکیده:

بمنظور بررسی اثر جاده­های جنگلی بر تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات خاک تحقیقی در جنگل­های    نکا-ظالمرود صورت گرفته است. تعداد 60 قطعه نمونه در شرایط مشابه با روش نمونه برداری انتخابی در بالا و پایین جاده با سطح 400 متر مربع (20×20) جهت برآورد پوشش گیاهی (پوشش علفی و زادآوری درختی) و اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بکار گرفته شد. شاخصهای تنوع زیستی با استفاده از نرم افزارهای Past و Ecological Methodology محاسبه شد. نتایج آزمون­های تجزیه واریانس دوطرفه نشان داد که با افزایش فاصله از جاده میزان تنوع پوشش علفی (در سطح 99 درصد) و زادآوری درختی (در سطح 95 درصد) کاسته می­شود و در 20 متر اول بیشتر از 20 متری­های دوم و سوم است. تنوع پوشش گیاهی برداشت شده در پایین جاده (با سطح اطمینان 99 درصد) بیشتر از بالای جاده بدست آمد. میزان آهک، رطوبت، در 2 عمق 10-0 سانتی­متر و 20-10 سانتی­متر و فاصله­های مختلف از جاده اختلاف معنی­داری را نشان نداد. میزان جرم حجمی ظاهری نیز در ارتباط با فاصله از جاده معنی­دار نبود. مقدار نیتروژن کل در 20 متر اول پایین جاده (در سطح 99 درصد) بطور معنی­داری بیشتر از 20 متر دوم بدست آمد. اسیدیته خاک با افزایش فاصله از جاده (در سطح 99 درصد) افزایش معنی­دار یافته است. میزان کربن آلی در عمق 10-0 سانتی­متر (با سطح اطمینان 99 درصد) بیشتر از عمق 20-10  سانتی­متر بدست آمد. میزان منیزیم تبادلی، کلسیم تبادلی و هدایت الکتریکی در 20 متر اول (در سطح معنی­داری 99 درصد) بیشتر از 20 متر دوم و سوم بدست آمد. یون کلسیم تبادلی در عمق 10-0 سانتی­متر (در سطح معنی­داری 99 درصد) میزان بیشتری را از عمق 20-10 سانتی­متر نشان داد. گونه­های Rubus caesius L. و Carex sylvatica در کنار جاده با فراوانی بالاتر مستقر شده­اند. آزمون PCA نشان داد که تغییرات تنوع زیستی در فاصله 20-0 متر اول از جاده اتفاق  می­افتد و بترتیب مشخصه­های  آهک، منیزیم تبادلی، نیتروژن کل، هدایت الکتریکی، کلسیم تبادلی و اسیدیته خاک بیشترین اثر را بر تنوع زیستی دارد.

کلمات کلیدی: غنا، یکنواختی، خصوصیات خاک، جاده ، PCA.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment