پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

 

موضوع:

 

بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE

 

 

رشته:

مدیریت آموزشی

 

 

:

كارشناسی ارشد

 

 

استاد راهنما:

دكتر پری ناز بنی سی

 

 

استاد مشاور:

دكتر بیژن عبدالهی

 

 

 

نگارش:

مهدی فراست

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

سال 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

Dissertation for master of science in educational administration

 

Title:

Surveying the factors effective on performance of managers of cultural centers in Tehran on the basis of ACHIEVE theory.

 

 

Supervisor:

Dr. Parinaz Banisi

 

Advisor:

Dr. Bijan Abdollahi

 

By:

Mehdi Ferassat

 

2010

 

 

با سپاس از:

 

 

 

تمامی تعلیم دهندگانم كه تا به این روز به من كلامی آموختند و در این راه از هیچ كوششی دریغ نورزیدند به ویژه جناب آقای دكتر نادر سلیمانی كه از دریای بیكران معرفت ایشان بهره ها آموختم و سركار خانم دكتر بنی سی و جناب آقای دكتر عبدالهی كه در راه انجام این پژوهش با راهنمایی های خود مرا یاری نمودند و تشكر ویژه از محبت های بی دریغ دوست گرامیم جناب آقای حائری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به:

 

 

پدرومادر عزیزم كه با حمایتهای بی دریغ و عشق سرشارشان همواره پشتیبانم هستند.

و

همسر عزیز و فداکارم که با سعه صدر در این دوران پشتیبان، راهنما و مایه دلگرمی ام بود و دخترم ، یکدانه هستی زندگیم.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                            صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………3

2-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………4

3-1- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………7

5-1-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………..8

6-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغییرهای تحقیق……………………………………………………9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………….13

2-2- عملكرد چیست؟…………………………………………………………………………………13

3-2- نیروی انسانی عامل استراتژیك………………………………………………………………..14

4-2- عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان………………………………………………………………16

1-4-2- توانایی………………………………………………………………………………………..18

1-1-4-2- دانش……………………………………………………………………………………….19

2-1-4-2- مهارت شغلی……………………………………………………………………………..23

3-1-4-2- تجربه………………………………………………………………………………………23

2-4-2- وضوح(ادراك شغل)…………………………………………………………………………24

1-2-4-2- شناخت شغل………………………………………………………………………………24

2-2-4-2- وظایف سازمانی………………………………………………………………………….25

3-2-4-2- اهداف واضح و روشن…………………………………………………………………..25

4-2-4-2- تجزیه و تحلیل شغل………………………………………………………………………26

5-2-4-2- شرح شغل…………………………………………………………………………………26

3-4-2- كمك(حمایت سازمانی)………………………………………………………………………27

1-3-4-2-عملكرد مستلزم حمایت است………………………………………………………………27

4-4-2- انگیزش………………………………………………………………………………………28

1-4-4-2- انگیزش چیست؟…………………………………………………………………………..28

2-4-4-2- تئوری های انگیزش………………………………………………………………………29

3-4-4-2- سیستم پاداش………………………………………………………………………………36

5-4-2- ارزیابی(بازخورد)…………………………………………………………………………..37

1-5-4-2- بازخورد چیست؟………………………………………………………………………….37

2-5-4-2- وظایف بازخورد………………………………………………………………………….38

3-5-4-2- بازخورد نمودن نتیجه عملكردكاركنان………………………………………………….39

6-4-2- اعتبار(عملكرد قانونی)………………………………………………………………………41

7-4-2- محیط(هماهنگی محیطی)……………………………………………………………………41

1-7-4-2- محیط سازمان…………………………………………………………………………….42

2-7-4-2- هماهنگی…………………………………………………………………………………..43

3-7-4-2- اهمیت هماهنگی…………………………………………………………………………..44

4-7-4-2- اصول هماهنگی…………………………………………………………………………..45

5-7-4-2- راه های ایجاد هماهنگی………………………………………………………………….46

6-7-4-2- مسائل و مشكلات ایجاد هماهنگی………………………………………………………..47

5-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….48

6-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..51

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….54

2-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………..54

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………54

4-3- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………55

5-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………55

1-5-3- طراحی و توزیع پرسشنامه………………………………………………………………….55

6-3- روایی……………………………………………………………………………………………58

7-3- پایایی…………………………………………………………………………………………….58

8-3- روش های آماری تحلیل داده ها………………………………………………………………..60

1-8-3- آزمون میانگین تك نمونه ای………………………………………………………………..60

2-8-3- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………….60

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………….62

2-4- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………62

1-2-4- توزیع سنی پاسخگویان………………………………………………………………………62

2-2-4- توزیع جنسیتی پاسخگویان…………………………………………………………………..63

3-2-4- توزیع سابقه خدمتی پاسخگویان…………………………………………………………….64

4-2-4- سطح تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………..66

3-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………..68

1-3-4- سؤال اول: توانایی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران چه تأثیری بر عملکرد آنها داشته است؟……………………………………………………………………………………………………68

2-3-4- سؤال دوم: شناخت مدیران فرهنگسراهای شهر تهران از شغل خود چه تأثیری بر عملکرد آنها داشته است؟………………………………………………………………………………………..68

3-3-4- سؤال سوم: حمایت سازمانی چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران داشته است؟…………………………………………………………………………………………….69

4-3-4- سؤال چهارم: انگیزش چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران داشته است؟……………………………………………………………………………………………………70

5-3-4- سؤال پنجم: بازخورد چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران قتل داشته است؟……………………………………………………………………………………………………70

6-3-4- سؤال ششم: تأثیر اعتبار بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران چگونه بوده است؟……………………………………………………………………………………………………71

7-3-4- سؤال هفتم: محیط چه تأثیری بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران داشته است؟……………………………………………………………………………………………………72

8-3-4- سؤال هشتم: اولویت عوامل یاد شده بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران در دو وضعیت موجود و مطلوب كدامند؟……………………………………………………………………72

1-8-3-4-وضع موجود عوامل………………………………………………………………………73

2-8-3-4-وضع مطلوب عوامل………………………………………………………………………74

3-8-3-4- وضع موجود شاخصهای توانایی………………………………………………………..75

4-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهای توانایی………………………………………………………..76

5-8-3-4- وضع موجود شاخصهای شناخت شغل………………………………………………….77

6-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهای شناخت شغل………………………………………………….77

7-8-3-4- وضع موجود شاخصهای حمایت سازمانی………………………………………………78

8-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهای حمایت سازمانی……………………………………………..79

9-8-3-4- وضع موجود شاخصهای انگیزش……………………………………………………….80

10-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهای انگیزش…………………………………………………….81

11-8-3-4- وضع موجود شاخص های بازخورد…………………………………………………..82

12-8-3-4- وضع مطلوب شاخص های بازخورد………………………………………………….82

13-8-3-4- وضع موجود شاخصهای اعتبار……………………………………………………….83

14-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهای اعتبار………………………………………………………84

15-8-3-4- وضع موجود شاخصهای هماهنگی محیطی…………………………………………..85

16-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهای هماهنگی محیطی………………………………………….86

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………….88

2-5- خلاصه ای از مراحل پژوهش و نتایج حاصله………………………………………………..88

3-5- مقایسه بین تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر……………………………………………….97

4-5- پیشنهادها………………………………………………………………………………………..99

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………..100

6-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………101

منابع………………………………………………………………………………………………….102

پیوست ها…………………………………………………………………………………………….108

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول (1-2) شاخص های پاداش های درونی و بیرونی……………………………………………37

جدول (1-3) پرسشنامه جامعه آماری………………………………………………………………..56

جدول (1-4) آماره های خلاصه مربوط به سن……………………………………………………..63

جدول (2-4) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد مورد مطالعه آماری…………………………64

جدول (3-4) آماره های خلاصه مربوط به سابقه كار………………………………………………65

جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افرد مورد مطالعه………………………………66

جدول (5-4) آماره های خلاصه مربوط به سؤال ها………………………………………………..67

جدول (6-4) آماره های خلاصه سؤال اول………………………………………………………….68

جدول (7-4) آزمون t سؤال اول……………………………………………………………………. 68

جدول (8-4) آماره های خلاصه سؤال دوم………………………………………………………….68

جدول (9-4) آزمون t سؤال دوم……………………………………………………………………. 69

جدول (10-4) آماره های خلاصه سؤال سوم……………………………………………………….69

جدول (11-4) آزمون t سؤال سوم…………………………………………………………………. 69

جدول (12-4) آماره های خلاصه سؤال چهارم……………………………………………………..70

جدول (13-4) آزمون t سؤال چهارم………………………………………………………………..70

جدول (14-4) آماره های خلاصه سؤال پنجم……………………………………………………….70

جدول (15-4) آزمون t سؤال پنجم…………………………………………………………………..71

جدول (16-4) آماره های خلاصه سؤال ششم……………………………………………………….71

جدول (17-4) آزمون t سؤال ششم…………………………………………………………………..71

جدول (18-4) آماره های خلاصه سؤال هفتم……………………………………………………….72

جدول (19-4) آزمون t سؤال هفتم…………………………………………………………………..72

جدول (20-4) میانگین رتبه های مؤلفه های وضع موجود…………………………………………73

جدول (21-4) آزمون فریدمن وضع موجود…………………………………………………………73

جدول (22-4) میانگین رتبه های مؤلفه های وضع مطلوب………………………………………..74

جدول (23-4) آزمون فریدمن وضع مطلوب………………………………………………………..74

جدول (24-4) میانگین رتبه های شاخص های توانایی وضع موجود……………………………..75

جدول (25-4) آزمون فریدمن شاخص های توانایی وضع موجود…………………………………75

جدول (26-4) میانگین رتبه های شاخص های توانایی وضع مطلوب…………………………….76

جدول (27-4) آزمون فریدمن شاخص های توانایی وضع مطلوب………………………………..76

جدول (28-4) میانگین رتبه های شاخص های شناخت شغل وضع موجود……………………….77

جدول (29-4) آزمون فریدمن شاخص های شناخت شغل وضع موجود…………………………..77

جدول (30-4) میانگین رتبه های شاخص های شناخت شغل وضع مطلوب………………………77

جدول (31-4) آزمون فریدمن شاخص های شناخت شغل وضع مطلوب………………………….78

جدول (32-4) میانگین رتبه های شاخص های حمایت سازمانی وضع موجود……………………78

جدول (33-4) آزمون فریدمن شاخص های حمایت سازمانی وضع موجود……………………….78

جدول (34-4) میانگین رتبه های شاخص های حمایت سازمانی وضع مطلوب…………………..79

جدول (35-4) آزمون فریدمن شاخص های حمایت سازمانی وضع مطلوب………………………79

جدول (36-4) میانگین رتبه های شاخص های انگیزش وضع موجود…………………………….80

جدول (37-4) آزمون فریدمن شاخص های انگیزش وضع موجود………………………………..80

جدول (38-4) میانگین رتبه های شاخص های انگیزش وضع مطلوب……………………………81

جدول (39-4) آزمون فریدمن شاخص های انگیزش وضع مطلوب……………………………….81

جدول (40-4) میانگین رتبه های شاخص های بازخورد وضع موجود……………………………82

جدول (41-4) آزمون فریدمن شاخص های بازخورد وضع موجود……………………………….82

جدول (42-4) میانگین رتبه های شاخص های بازخورد وضع مطلوب…………………………..82

جدول (43-4) آزمون فریدمن شاخص های بازخورد وضع مطلوب………………………………83

جدول (44-4) میانگین رتبه های شاخص های اعتبار وضع موجود………………………………83

جدول (45-4) آزمون فریدمن شاخص های اعتبار وضع موجود………………………………….83

جدول (46-4) میانگین رتبه های شاخص های اعتبار وضع مطلوب……………………………..84

جدول (47-4) آزمون فریدمن شاخص های اعتبار وضع مطلوب…………………………………84

جدول (48-4) میانگین رتبه های شاخص های هماهنگی محیطی وضع موجود………………….85

جدول (49-4) آزمون فریدمن شاخص های هماهنگی محیطی وضع موجود……………………..85

جدول (50-4) میانگین رتبه های شاخص های هماهنگی محیطی وضع مطلوب…………………86

جدول (51-4) آزمون فریدمن شاخص های هماهنگی محیطی وضع مطلوب…………………….86

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

نمودار (1-4) آماره های خلاصه مربوط به سن…………………………………………………….63

نمودار (2-4) توزیع درصد جنسیت افراد مورد مطالعه……………………………………………64

نمودار (3-4) آماره های خلاصه مربوط به سابقه كار……………………………………………..65

نمودار (4-4) توزیع درصد تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………66

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شكل (1-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو……………………………………………………………30

شكل (2-2) الگوی نظریه انتظار…………………………………………………………………….33

شكل (3-2) اشكال مختلف هماهنگی…………………………………………………………………44

 

 

 

چكیده

با توجه به حساسیتی كه نسبت به مسائل فرهنگی در كشور ما وجود دارد و به علت اینكه نتیجه و اثر اكثر فعالیتهای فرهنگی در طولانی مدت و در جامعه است كه مشخص شده و نمود پیدا می كند، بنابراین نتیجه عملكرد كاركنانی كه در این حوزه فعالیت می كنند در كوتاه مدت قابل رؤیت و ارزیابی نیست ولی می توان عواملی را كه بر عملكرد آنها تأثیر گذار بوده را مشخص و نسبت به تقویت آنها كوشید تا بتوان نتیجه مطلوب را از كاركرد آنها انتظار داشت.

از آنجائیكه عملكرد مدیران فرهنگسراها در دستیابی به اهداف فرهنگی جامعه دخالت دارد، بنابراین ایجاب می كند كه به منظور رسیدن به این اهداف، باید نسبت به عوامل مؤثر بر عملكرد این مدیران كه بر اساس نظریه ACHIEVE شامل: توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار(عملكرد قانونی) و هماهنگی محیطی می باشد بیش از پیش توجه نمود.

لذا به منظور بررسی میزان تأثیر عوامل فوق الذكر بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران (جامعه آماری 32 نفر)، تحقیق حاضر به روش پیمایشی – تحلیلی طراحی گردیده و با نظرسنجی از مدیران فوق به وسیله ابزار پرسشنامه به صورت سرشماری كامل اجرا گردید.

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر عوامل توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و هماهنگی محیطی بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران می باشد كه در مسیر دستیابی به این هدف، علل ضعف عملكرد آنها شناسایی شده و راهكارهای علمی و عملی برای مقابله با چنین عملكردی معلوم می گردد. لذا فرضیه های تحقیق پیرامون عوامل مزبور تدوین و مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری T تك نمونه ای و فریدمن ارزیابی شدند.

با توجه به آزمون های آماری انجام شده، عامل شناخت شغل تأثیرش در حد زیاد است، عوامل انگیزش، اعتبار و محیط تأثیرشان پایین تر از حد متوسط و عوامل توانایی، حمایت سازمانی و بازخورد تأثیر ندارند. براین اساس، علت ضعف عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران، ناكافی بودن توانایی، حمایت سازمانی نامناسب، نداشتن انگیزه لازم، ندادن بازخورد مناسب و به موقع ، ضعف در عملكرد قانونی و ناهماهنگی با محیط بود، در صورتیكه آنها نسبت به  شغل خود از شناخت نسبتاً كافی برخوردارند.

 

واژه های كلیدی:

عملكرد، توانایی، وضوح(شناخت شغل)، كمك(حمایت سازمانی)، انگیرش، بازخورد، اعتبار (عملكرد قانونی)، محیط(هماهنگی محیطی)، مدیران فرهنگسراها.

 

Leave a comment