بررسی احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار با رویداشت

دانلود پایان نامه

چکیده

 

بررسی احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار با رویداشت

به تغییرات مکانی پارامترهای خاک

 

به کوشش

زهرا عابدینی

 

آنالیز پایداری سطوح شیب­دار از مباحث مهندسی ژئوتکنیک است که عدم قطعیت بسیار زیادی بر آن حاکم است. در روش­های قطعی (تعادل حدی و … )، تحلیل پایداری فقط بر اساس ضریب اطمینان انجام می­شود و این روش­ها قادر به مشخص نمودن اثر عدم قطعیت­ها نیستند. تحلیل­های احتمالاتی پایداری سطوح شیب­دار، ابزاری مناسب جهت درنظر گرفتن عدم قطعیت­ می­باشند. روش المان محدود تصادفی یکی از روش­های تحلیل احتمالاتی است که با ترکیب تئوری میدان تصادفی با روش المان محدود، تغییرات مکانی پارامترهای خاک و ضعیف­ترین مسیر گسیختگی را شناسایی و قابلیت اطمینان سطح شیب­دار را نتیجه می­دهد.

در این تحقیق جهت تحلیل قطعی و احتمالاتی پایداری سطوح شیب­دار برنامه­ای در محیط برنامه­نویسی MATLAB نوشته شده­است. تمامی پارامتر­های خاک دخیل در مسئله اعم از زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی، وزن مخصوص، مدول الاستیسیته و ضریب پواسن به صورت پارامترهای تصادفی در نظر گرفته شده­ است. همبستگی مقطعی ما بین پارامترهای مقاومتی با استفاده از تئوری میدان­های تصادفی مدل­سازی شده است. از روش المان محدود جهت تحلیل دو بعدی سطح شیب­دار با بارگذاری گرانشی استفاده شده است. با این رویکرد توزیع احتمالاتی ضریب اطمینان برای سطح شیب­دار بدست آمد. تأثیر همبستگی مکانی و مقطعی ما بین پارامترها بر نتایج تحلیل احتمالاتی ارزیابی شد. میزان اثرگذاری پارامترهای ورودی بر احتمال خرابی با استفاده از آنالیز حساسیت بررسی شد. برای بررسی صحت عملکرد برنامه­ی نوشته شده در محیط MATLAB، مثال در نظر گرفته شده با استفاده از نرم­افزار PLAXIS نیز تحلیل شد. تحلیل احتمالاتی با استفاده از روش المان محدود تصادفی نشان داد که این روش دقت بیش­تری را در مقایسه با روش­های پیشین احتمالاتی ساده­تر جهت بررسی قابلیت اطمینان پایداری سطوح شیب­دار را دارد.

 

كلمات كلیدی : پارامترهای غیر قطعی، ضریب اطمینان پایداری سطح شیب­دار، تئوری میدان تصادفی، روشهای احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار، روش المان محدود تصادفی، ، احتمال وقوع عملكرد نامطلوب، آنالیز حساسیت

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment