ساختار یا سازماندهی: 9
فصل نخست: کلیات تحقیق 10
1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11
1-1-1- مفهوم لغوی 11
1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11
1-1-3- انواع وکالت 12
1-1-4- حدود وکالت 12
1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20
2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26
2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27
2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28
2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29
2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30
2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32
2-2-2- منافع حضور وكیل در دادرسی‌ 33
2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34
2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35
2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35
2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36
2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36
2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37
2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38

پایان نامه و مقاله

2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39
فصل سوم: وکالت در ایران 46
3-1- تبیین جایگاه وکالت 47
3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وكیل‌ 47
3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وكالت‌ 48
3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49
3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49
3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50
3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65
3-3-1- انواع دادرسی 65
3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69
فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76
4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77
4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79
4-3-فرصت استفاده از وکیل 81
4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83
4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85
4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86
4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88
4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89
4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89
4-9- اصول دادرسی منصفانه 90
4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91
4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91
4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92
4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92
4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93
4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93
4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94
4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95
4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96
4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم …………………….. 97
4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98

4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99
4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100
4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105
4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105
4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106
4-11-1- کانون وکلا 107
4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107
4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108
4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110
4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111
4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111
نتیجه گیری: 113
پیشنهاد: 115
منابع و مآخذ: 116
چکیده انگلیسی: 120

 چکیده:

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *