‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم. 90
گفتار اول: رفتار مرتكب… 93
بند اول-‌ فعل.. 93
بند دوم – ترك فعل.. 94
گفتار دوم- موضوع جرم. 95
گفتار سوم: وسیله. 96
گفتار چهارم: نتیجه. 96
گفتار پنجم :رابطه سببیت… 97
مبحث سوم : عنصر معنوی جرم. 97

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تهدید علیه بهداشت عمومی

گفتار اول :جرم عمدی.. 103
بند اول : جرم عمدی مقید. 103
گفتار دوم : جرم غیرعمدی.. 105
مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 106
مبحث دوم :تکمیلی یا تبعی بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 108
مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 111
مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 112
مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 114
مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن.. 114
بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده 116

یک مطلب دیگر :

فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی.. 116
مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 117
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی.. 122
مبحث سوم :تخفیف مجازات… 127
مبحث چهارم:تعویق صدور حکم.. 129
مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات… 129
مبحث ششم: توبه مجرم. 130
مبحث هفتم:عفو. 132
مبحث هشتم: مرور زمان.. 133
فصل دوم: دادگاه صالح به رسیدگی.. 134
نتیجه گیری: 137
پیشنهاد: 139
منابع.. 140

چکیده
امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند.چراگاههاواقیانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند وپیوسته از باروری آنها کاسته شده است.
بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم رااز منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم.   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.در بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده ایم.در بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش کردیم موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار دهیم.همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم بررسی کنیم.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *