فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10
2-1-بیمه.مسولیت.. 11
2-1-1-مفهوم مسوولیت.. 11
2-1-2- اقسام مسئولیت.. 11
2-1-2-1- مسئولیت قراردادی: 11
2-1-2-2- مسئولیت غیرقراردادی (قهری). 13
2-2- مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی.. 13
2-2-1- وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن. 14
2-2-1-1- اتومبیل. 14
2-2-1-2- خودرو. 14
2-2-1-3- موتورسیکلت.. 15
2-2-1-4- دارنده وسیله نقلیه. 15
2-2-2- تصادف‏، تصادم‏، سانحه‏ رانندگی.. 16
2-2-2-1- تصادف.. 16
2-2-2-2- تصادم. 16
2-2-2-3- سانحه رانندگی.. 17
2-2-3- شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده). 17
2-2-3-1- شخص ثالث.. 18
2-2-3-2- ذی ‌نفع. 18
2-2-3-3- زیاندیده 18
2-2-3-4- راننده 18
2-3- بیمه. 19
2-3-1- قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت.. 19
2-3-2-مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده 19
2-3-3- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده 21
2-3-4- مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده 23
2-3-4-1- شهرداری.. 23
2-3-4-2- مسئولیت وزارت راه و ترابری.. 24
2-3-5- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده 25
2-3-5-1- مسئولیت قراردادی تولید کننده 26

پایان نامه

2-3-5-2- مسئولیت قهری تولید کننده 27
2-3-6- تقصیر زیاندیده 28
2-3-6-1- تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد: 28
2-3-6-2- تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد. 30
2-4- ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی.. 31
2-4-1- ارکان خسارات رانندگی.. 31
2-4-1-1- انواع خسارت قابل مطالبه. 32
2-4-2- دیه و ارش.. 32
2-4-2-1- پرداخت دیه زیان دید گان. 34
2-4-2-2- هزینه معالجه. 36
2-5 شرکت بیمه (بیمه‌گر). 36
2-5-1- وجود قرارداد بیمه معتبر. 37
2-5-2- تحقق خسارت.. 37
2-5-3-رجوع زیان دیده در موعد مقرر. 38
2-5-4- صندوق تأمین خسارت بدنی.. 39
2-5-4-1- موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. 40
2-5-4-2- بطلان قرارداد بیمه. 41
2-5-4-3-تعلیق تأمین بیمه‌گر. 41
2-5-4-4- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه. 42
2-5-4-5-ورشکستگی بیمه‌گر. 42
2-6-بیمه در ایران. 43
2-6-1-وظایف واختیارات.. 43
2-6-2- اركان بیمه مركزی ایران. 44
2-6-2-1- بیمه اتومبیل. 44
2-6-2-1- تجربه بیمه اتومبیل. 45
2-6-2-3- چگونگی تعیین نرخ بیمه. 48
2-6-3- انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران. 51
2-6-3-1- بیمه بدنه. 51
2-6-3-2- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی.. 52

یک مطلب دیگر :

2-6-3-3- بیمه حوادث سرنشین. 52
2-6-3-4- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری.. 52
2-6-3-5- مفهوم دارنده وسیله نقلیه. 53
2-6-4-مفهوم شخص ثالث.. 53
2-7-ثالث.. 55
2-7-1-بیمه وثالث.. 55
2-7-2-نظارت بر انجام خدمات بیمه ای.. 56
2-7-3-راهكارهای كاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث.. 58
2-7-4-مفهوم دارنده و مالک در قانون بیمه شخص ثالث.. 58
2-7-5-توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث.. 59
2-7-6-مصادیق  و منظور ازشخص ثالث در قانون بیمه اجباری.. 61
فصل سوم: بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین64
3-1- شرایط عمومی بیمه نامه. 65
3-2-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری.. 67
3-3-اصول حاکم بر بیمه‌های مسئولیت مدنی.. 69
3-3-1- اصل مسئولیت دارنده خودرو. 69
3-3-2-اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی.. 69
3-4- حوادث مشمول بیمه. 69
3-4-1- خسارت‌های قابل جبران. 70
3-4-2-خسارت مالی.. 71
3-4-3- بیمه حوادث سرنشین. 72
3-5-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. 75
3-5-1- پرداخت حق بیمه. 75
3-5-2- بیمه های اجباری و اختیاری.. 76
3-5-3- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : 76
3-6-2-موارد دیگر. 79
3-7-عوامل موثربربیمه. 80
3-7-1-عوامل موثرار نرخ بیمه. 80
3-7-2-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخ‌گذاری بیمه‌ شخص ثالث.. 82
3-7-3-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. 83
3-7-4- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. 84
3-8-سهام و بیمه. 85
3-8-1- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. 85
3-8-2-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. 85
3-8-3- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. 86
3-8-4-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. 87
3-9-نقش بیمه و تصادفات.. 87
3-9-1-نقش بیمه در کاهش تصادفات.. 87
3-9-2- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث.. 92
3-9-2-1-تاثیر بر قیمت خودرو. 94
3-9-2-2-اثرات جانبی.. 94
3-10- نقش بیمه در حوادث.. 95
3-10-1-نقش بیمه در رویایی با حوادث.. 95
3-10-1-1-انواع بیمه کدامند؟. 96
3-10-1-2-چه خطر‌هایی بیمه می‌شوند؟. 97
3-10-1-3-بیمه حوادث گروهی چیست؟. 98
3-10-1-4-بیمه حوادث سرنشین چیست؟. 99
3-10-1-5-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند؟. 99
3-10-1-6-فرانشیز. 100
3-11-مسولیت بیمه در بروز تصادفات.. 100
3-11-1- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف.. 100
3-11-2-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. 102
3-11-3- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. 107
پیوست.. 117
رای شماره 339 – 13/8/1354. 117
رای دادگاه دادگاه استان مركز. 119
رأی شماره : 18 – 10/9/1377. 125
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 136
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 137


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *