مبحث اول-تعریف جرم. 10
گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 11
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 11
مبحث دوم-تعریف مجازات… 13
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 13
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 13
مبحث سوم-مفهوم زندان. 16
گفتار اول-مفهوم حبس در حقوق ایران. 16
گفتار دوم-مفهوم حبس در فقه. 18
گفتار سوم-تعریف لغوی زندان. 20
گفتار چهارم-زندان از دیدگاه قرآن و روایات… 20
مبحث چهارم-مشروعیت زندان. 23
گفتار دوم-مشروعیت زندان از نظر سنت معصومین.. 26
گفتار سوم-مشروعیت زندان از نظر عقل.. 28
مبحث پنجم-تاریخچه زندان. 28
گفتار اول-تاریخچه زندان در دنیا 28
گفتار دوم- زندان در تاریخ اسلام. 32
مبحث ششم-اهداف و كاركرد های زندان. 39
فصل سوم-آثار زندان بر جامعه و مجرم. 42
مبحث اول- تاثیر زندان بر زندانی از دیدگاه آسیب شناسی.. 43
مبحث دوم-مجازات حبس در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 51

64

مبحث سوم-مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 54
مبحث چهارم-پیامد های منفی و مثبت زندان. 58
گفتار اول-پیامدهای فردی منفی زندان. 60
گفتار دوم-پیامدهایی اجتماعی مثبت زندان. 62
مبحث پنجم-انواع آسیب های زندان بر فرد و جامعه. 65
گفتار اول- جسمی.. 65
گفتار دوم- روحی- فرد زندانی، خانواده و سایر بستگان. 65
گفتار سوم- بهداشتی.. 65
گفتار چهارم- اخلاقی.. 65
گفتار پنجم-اقتصادی- فرد، خانواده، جامعه و دولت… 66
گفتار ششم- تحصیلی.. 66
گفتار هفتم- از دست دادن کار و امنیت شغلی.. 66
گفتار هشتم- آموختن روش‌های بزهکاری به صورت حرفه‌ای.. 67
مبحث ششم-آثار زندان بر خانواده زندانی.. 68
مبحث هفتم-اهداف مجازات زندان. 69
گفتار اول-تحقق عدالت… 69
گفتار دوم- ارضای افکار عمومی.. 70
گفتار سوم- جلب رضایت مجنی علیه. 71
گفتار اول- تأمین تغذیه مطلوب… 72
گفتار دوم- ارائه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی و تربیتی.. 73

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم- ایجاد و توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی.. 74
گفتار چهارم-ارائه اقدامات بهداشتی و درمانی.. 76
گفتار پنجم-ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددكاری.. 77
گفتار ششم-ارائه خدمات رفاهی به زندانیان. 77
گفتار هفتم-رعایت و اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه سازمان : 78
مبحث نهم-تاثیر زندان بر کاهش جرایم. 79
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 93
فهرست منابع.. 95
الف-منابع فارسی……………………………………95
1کتب…………………………………….95
1-1-کتب فارسی ……………………………95
مقالات……………………………………96
3-پایان نامه ها………………………………………96
4-منابع اینترنتی…………………………..97
ب-منابع عربی……………………………..98
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………104

چکیده
 
در تمام دوران زندان علاوه بر ناملایمات و مصائبی که زندانی در ندامتگاه با آن ها مواجه می شود در عین حال مسایل بی شمار خانوادگی و اقتصادی بر خانواده او تاًثیر می گذارد و بر مشکلات وی اضافه می شود و پی آمدهای ناگوار روحی او را دو چندان می سازد .دوری همسر و فرزندان از زندانی و تاًثیرات منفی آن بر ساختار خانواده در موارد بسیاری به طلاق و از هم گسیختن خانواده می انجامد .و بالاخره هنگامی که پرده پایانی فرا می رسد و زندانی آزاد می شود با مسائل انطباقی پس از آزادی روبرو خواهد شد.  به عبارت دیگر انتقال از زندان به خانه و جامعه نیز به سادگی روی نمی دهد و در بسیاری از موارد زندانی ، زندان و مصائب ناشی از آن را با خود به خانه ارمغان می برد و مدت ها طول می کشد تا از تاًثیر تبعات منفی زندان خود را خلاص کند ، تازه اگر بتواند و خانه و خانواده ای بر جا مانده باشد.

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،زندان،مجرم،قانون.

فصل اول-كلیات تحقیق

مقدمه
شیوه مجازات به مرور زمان و درطول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورت های خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.  اثر زندان به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه امروزه به دلیل تنوع جمعیت زندان، اثرات برنامه های اصلاحی کم رنگ شده و خطر تکرار جرم افزایش یافته است.وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد واحتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد. دوم، زندان سبب می شود که پیش یا هنگام ارتکاب به جرم نسبت به آن حساب گری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.نوع زندانیان بر اساس ترکیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه مسائل نژادی و جنسی ، مشکلات متعددی را ایجاد می کند.  کسانی که مرتکب جرم می شوند در اکثر موارد فرصت های بسیاری را از حیث کار، تحصیل و موقعیت های اجتماعی از دست می دهند و تاثیر بسیار نامطلوبی در زندگی آینده آنان خواهد گذاشت و همچنین هزینه و وقتی که جامعه صرف آن می کنداهمیت زیادی داشته و باری بر دوش جامعه محسوب محسوب می گردد.تحقیقات، آمار و اطلاعات نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست و اکثریت افرادی که یک بار زندانی می شوند مجددا دچار بزهکاری می شوند و به زندان باز می گردند و در موارد خاصی افزایش مجازات از تکرار جرم کاسته است یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد، چه بسا جرم هم افزایش پیدا کند. ویزه معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد،احتمال کار انحرافی کاهش می یابد. او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثرتر از زندان هستند، زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست، بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد. ساترلند می گوید: یکی از ضعف های بزرگ روش های قضایی عصر حاضر، تکیه مداوم بر تهدید به مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه با تهدید و ارعاب احترام به قانون میسر نشده و کسی با میل و اراده به آنچه به زور بر او تحمیل شده سر تعظیم فرود نیاورده است.دورکیم جامعه شناس فرانسوی نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود. در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و… می باشند. تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان، توجیه گرایی برای جرم انجام شده، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی، دیدگاه او نسبت به قانون و… می شود.توضیح این که از هم گسیختگی های خانوادگی به صورت: طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانواده ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و … در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منابع و هزینه ها می شود.زندانیان با از دست دادن شغل خود، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب می شود.آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری گرایش به جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است . در این رابطه ((آرنولد)) و ((هاگان)) به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید:((زندان آموزشگاه تبهکاری است.تقریبا مشابه به همین نتیجه را ((کاپلان)) و ((جانسون)) به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحراف بعدی تاثیر دارد.

الف-بیان مساله


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *