1-8- متغیرهای تحقیق. 11
1-8-1- متغیرهای مستقل. 11
1-8-2- متغیرهای وابسته. 11
1-9- تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش… 12
1-10- قلمرو تحقیق. 22
1-10-1- قلمرو موضوعی.. 22
1-10-2- قلمرو مکانی.. 22
1-10-3- قلمرو زمانی.. 23
1-11- مدل مفهومی تحقیق.. 24
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 25
2-1- مقدمه. 26
2-2- بازاریابی رابطه ای.. 30
2-3- کیفیت خدمات الکترونیک… 33
2-4- ارزش ویژه برند. 35
2-5- بانکداری الکترونیکی.. 38
2-5-1- متغیر فنی در بانکداری الکترونیکی.. 39

پایان نامه و مقاله

2-5-2- متغیر اقتصادی و مالی در بانکداری الکترونیک… 40
2-5-3- متغیر نیروی انسانی در بانکداری الکترونیکی.. 41
2-5-4- انواع بانکداری الکترونیک… 41
2-5-5- مزایای بانکداری الکترونیکی.. 43
2-6- بانکداری الکترونیکی و کیفیت خدمات… 47
2-6-1- ابعاد کیفیت خدمات… 49
2-6-2- – اهمیت خدمات در اقتصاد کنونی.. 50
2-7- پیشینه تحقیق 50

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 56
3-1- مقدمه. 57
3-2- روش تحقیق. 58
3-3- جامعه و نمونه آماری.. 60
3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 61
3-5- اعتبار و پایایی.. 62
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه‌های تحقیق.. 64
4-1- مقدمه. 65
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 65
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 66

یک مطلب دیگر :

4-2-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 69
4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 70
4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 70
4-4-  تحلیل داده ها 72

فصـل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 82
مقدمه. 83
5-1- یافته های تحقیق. 83
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 87
5-3- پیشنهادات کاربردی.. 92
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 94
5-5- محدودیت های تحقیق. 95
منابع و مآخذ. 96
پیوست‌ها 104
چکیده انگلیسی.. 108
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول (3-1) صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………………………..51
جدول ( 3-2) نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به پرسشنامه مورد استفاده…………………………………………….53
جدول (4-1) توزیع پاسخ­گویان برحسب جنسیت……………………………………………………………………………………56
جدول (4-2) توزیع پاسخ­گویان براساس رده سنی…………………………………………………………………………………..57
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………………………………….58
.جدول(4-4) آماره مربوط به متغیرهای مورد بررسی………………………………………………………………………………..59
جدول (4-5) آزمون نرمال بودن(Kolmogorov – Smirnov test) توزیع داده­های مورد بررسی…………….61
جدول (4-6) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به بازاریابی ارتباطی…………………………………………………………62
جدول (4-7) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ……………………………………………………………………………….62
جدول (4-8) ارتباط بین بازاریابی ارتباطی(RMO) و ارزش ویژه برند…………………………………………………………63
جدول (4-9) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به بازاریابی ارتباطی………………………………………………………….64
جدول (4-10) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ……………………………………………………………………………..64
جدول (4-11) ارتباط بین ابعاد بازاریابی ارتباطی(RMO و ارزش ویژه برند………………………………………………65
جدول (4-13) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به کیفیت خدمات الکترونیکی…………………………………………..66
جدول (4-14) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ……………………………………………………………………………..67
جدول (4-15) ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برند………………………………………………………67
جدول (4-16) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به اعتماد مشتری……………………………………………………………..68
جدول (4-17) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ………………………………………………………………………………68
جدول (4-18) ارتباط بین اعتماد مشتری و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………69
جدول (4-19) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به وفاداری……………………………………………………………………..69
جدول (4-20) تجزیه وتحلیل ANOVA (رگرسیون) ………………………………………………………………………………70
جدول (4-21) ارتباط بین وفاداری به برند و ارزش ویژه برند………………………………………………………………………70

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
نمودار (4-1) نمودار میله­ای جنسیت………………………………………………………………………………………..56


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *