بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..9

سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی پژوهش

بخش اول: فرهنگ سازمانی

مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………15

مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………15

فعالیت های عمده برنامه ریزی آموزشی…………………………………………………………………………………………15

مولفه های تاثیرگذار در برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………………..15

سطوح سه گانه برنامه ریزی آموزشی…………………………………………………………………………………………….16

اصول تعلیم و تربیت و عوامل آموزشی………………………………………………………………………………………….16

اجتماعی شدن و رشد اجتماعی از نظر آدلر…………………………………………………………………………………….21

اجتماعی شدن و رشد اجتماعی از نظر کولی…………………………………………………………………………………..23

اجتماعی شدن و رشد اجتماعی از نظر مید…………………………………………………………………………………….24

اجتماعی شدن و رشد اجتماعی از نظر پارسونز………………………………………………………………………………25

اجتماعی شدن از نظر دیدگاه کارکردگرایی……………………………………………………………………………………..28

اجتماعی شدن از دیدگاه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………….28

رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………….29

آموزش زندگی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………31

نشانه های رشد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..31

مهارت های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..34

مهارت های ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………..35

مهارت ارتباط فردی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………36

مهارت ارتباط گروهی………………………………………………………………………………………………………………….37

مهارت ارتباط جهانی…………………………………………………………………………………………………………………..38

https://33s.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%b7%d8%a7/

بُعد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………..39

بُعد مدرسه…………………………………………………………………………………………………………………………………40

بُعد جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………….41

نقش خانواده در رشد اجتماعی فرد……………………………………………………………………………………………….43

عوامل مؤثر در رشد تكامل اجتماعی نوجوان………………………………………………………………………………….48

وظایف مدرسه و اجتماعی شدن دانش آموز…………………………………………………………………………………..50

موانع نظری و اجرایی در مقابل فرآینداجتماعی شدن مطلوب و ایده آل……………………………………………..54

فرایند اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………………………………………..56

پذیرش مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………..57

آینده نگری………………………………………………………………………………………………………………………………..57

میانه روی…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

امیدواری و خوشبینی…………………………………………………………………………………………………………………..58

کمبودها و نارسایی ها………………………………………………………………………………………………………………….59

چگونگی اجتماعی شدن………………………………………………………………………………………………………………60

آموزش و پرورش یکی از مهم ترین مراکز اجتماعی شدن………………………………………………………………..65

پیشینه­ی پژوهش

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………………72

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………….77

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………79

مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….80

 

فصل سوم: روش­­شناسی  پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………82

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..82

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..82

نمونه، حجم و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………83

ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………84

روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………………..84

روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………….85

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….87

توصیف جمعیت شناسی نمونه­ها……………………………………………………………………………………………….88

توصیف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….93

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………….94

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری، پیشنهادات

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..101

یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..102

بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………..103

محدودیت­ها­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..105

یشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..106

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..120

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول4-1: توزیع پاسخ­گویان بر حسب جنسیت………………………………………………………………………..88

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………………………89

جدول4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی…………………………………………………………90

جدول4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار………………………………………………………………………91

جدول4-5: توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………93

جدول4-6: آزمون تی……………………………………………………………………………………………………………..94

جدول4-7: آزمون تی……………………………………………………………………………………………………………..95

جدول 4-8: آزمون تی……………………………………………………………………………………………………………96

جدول4-9: آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………….97

جدول 4-10: آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………98

 

فهرست نمودارها:

عنوان                                                                                                                                                صفحه

نمودار4-1: توزیع پاسخ­گویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………..88

نمودار4-2: آزمودنی ها به تفکیک مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………89

نمودار4-3: آزمودنی ها به تفکیک وضعیت استخدام……………………………………………………………………….90

نمودار4-4: آزمودنی ها به تفکیک سابقه کار………………………………………………………………………………….91

نمودار4-5: نمودار میله ای مولفه های رشد اجتماعی……………………………………………………………………..93

نمودار4-6: نمودار جعبه ای………………………………………………………………………………………………………..94

نمودار4-7: نمودار جعبه ای………………………………………………………………………………………………………..95

نمودار4-8: نمودار جعبه ای………………………………………………………………………………………………………..96

نمودار4-9: نمودار جعبه ای………………………………………………………………………………………………………..97

نمودار4-10: نمودار جعبه ای……………………………………………………………………………………………………..98

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش درس مطالعات اجتماعی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی شهر بابل می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است.

جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه معلمان پایه ششم ابتدائی شهر بابل می باشد که در سال 1393 مشغول به کار بودند و بر اساس آمار ثبت شده در آموزش و پرورش شهرستان بابل تعداد آنها برابر با 243 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 150 نفر تعیین گردید که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب شدند.

روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و خبرگان، مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ براربا با 76/0 محاسبه گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش وداده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss  و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتداده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از شاخص های میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری T تک گروه مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *