2-3-4-1- موجبات صلاحیت اضافی کیفری 25
2-3-4-2-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک 25
2-3-4-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم 26
2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع 26
2-3-4-5-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع 27
2-3-4-6-جرم واحد و مرتکبین متعدد 28
فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها 29
3-1- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها 30
3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30
3-1-2- مراجع قضائی 30
3-2-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30
3-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی 31
3-2-3- شوراهای حل اختلاف 32
3-3-مراجع بدوی 34
3-3-1- دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی 34
3-3-2-دادگاههای عمومی جزائی 36
3-3-3- دادگاههای کیفری استان 37
3-3-4- دادگاه اطفال 38
3-3-5- دادگاه انقلاب 41
3-3-6-  دادسرا و دادگاه نظامی 42
3-3-7- دادگاه ویژه روحانیت 44
3-4-مراجع عالی 46
3-4-1-دادگاه تجدیدنظر استان 46
3-4-2-دیوان عالی کشور 47
3-5-قواعد حل اختلاف 48
3-5-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری 48
3-5-2-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه 52
3-5-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری 52
3-5-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی 53

پایان نامه و مقاله

3-6- صلاحیت و خصایص قواعد آن 54
3-6-1-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت 55
3-6-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت 58
3-6-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری 58
فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون 1378 60
4-1- دادگاه کیفری استان 61
4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان 64
4-2-1-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان 65
4-2-2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان 66
4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان 67
4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها 70
4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال 71
4-3-2- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی 73
4-3-3-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب 74
4-3-4- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت 77
4-4- تحقیقات مقدماتی 77
4-5-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 78
4-6- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 79
4-7- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان 81

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-8- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 82
4-8-1- قرار وثیقه 82
4-8-2- قرار ‌بازداشت موقت 84
4-9- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان 87
فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری 90
5-1-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید 90
5-2- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید 91
5-3-اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت آنها 92
5-3-1-صلاحیت دادگاه کیفری 1 93
5-3-2- صلاحیت دادگاه كیفری دو 94
5-3-3- صلاحیت دادگاه انقلاب 95
5-3-4- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 95
5-3-5- صلاحیت دادگاه نظامی 97
5-4- ارجاع پرونده 99
5-5-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی  دادگاه های كیفری 101
5-5-1- دادگاه كیفری دو 102
5-5-2- دادگاه انقلاب 103
5-5-3- دادگاه اطفال و نوجوانان 103
5-5-4- دادگاه نظامی 104
5-6- آرای قطعی و قابل تجدید نظر 106
5-7-جرایم سیاسی مطبوعاتی 108
5-8- موارد رسیدگی بدون كیفرخواست در دادگاه 108
5-9-وكالت در دادگاه‌های كیفری جدید 109
5-10-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب 110
5-11- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید 113
5-11-1- اختلاف درانواع صلاحیت 115
5-11-2- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری 115
5-11-3-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع 117
5-11-4- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع 117
5-11-5- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن 118
5-11-6-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان 119
5-11-7- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان 119
5-12-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی 119
5-13-صلاحیت محلی 122
5-13-1-معیار های صلاحیت محلی 123
5-13-2- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک 123
5-14- صلاحیت شخصی 128
5-15- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت 131
5-15-1- تفاوت در صلاحیت ذاتی 131
5-15-2-تفاوت در صلاحیت محلی 133
5-15-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید 135
5-15-4- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون 137
5-16-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید 138
5-17- نوآوری های قانون جدید 141
5-17-1-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها 141
5-17-2- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی 142
5-17-3-حل اختلاف دادسرا ها 144
نتیجه گیری : 145
پیشنهاد: 148
منابع و مآخذ : 149

چكیده:

صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1392 به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.
كلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ كیفری استان، دادگاه کیفری یک.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *