مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………………………….. 13
گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه……………………………………………………………. 14
الف- مشارکت مدنی……………………………………………………………………………… 14
ب- فروش اقساطی………………………………………………………………………………… 15
اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار………………………………….. 15
دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات…………………………………………….. 16
سوم- فروش اقساطی مسکن …………………………………………………………………………………. 16
گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه…………………………………………………………………….. 17
الف- مزایای مرابحه……………………………………………………………………………….. 17
ب- معایب………………………………………………………………………………………….. 18
 
فصل دوم: شرایط عقد مرابحه
مبحث اول:شرایط عمومی…………………………………………………………………………………. 20
گفتار اول:قصد طرفین…………………………………………………………………………………. 20
گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین…………………………………………………………………….. 22
الف- اهلیت طرفین………………………………………………………………………………… 23
ب- اختیار طرفین………………………………………………………………………………….. 23
گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد…………………………………………………………………… 24
گفتار چهارم- موضوع معامله ……………………………………………………………………….. 26
مبحث دوم- شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………. 39
گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا…………………………………………………….. 29
الف- اجزای عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 29
ب- شرایط کالا……………………………………………………………………………………. 30
اول- موجود بودن کالا……………………………………………………………………….. 30

پایان نامه و مقاله

دوم- عین بودن کالا…………………………………………………………………………… 31
گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه……………………………………………………………….. 31
الف- سود در عقد مرابحه………………………………………………………………………… 31
اول- ربا درمرابحه……………………………………………………………………………… 31
1- ربا در معامله……………………………………………………………………………. 31
2- ربای قرضی…………………………………………………………………………….. 32
ب- هزینه ها درعقد مرابحه……………………………………………………………………… 32
ج- زیادتی در مرابحه……………………………………………………………………………… 33
د- جریمه در عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 34
گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه………………………………………………………….. 34
 
فصل سوم: آثار عقد مرابحه
مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار……………………………………………………………………….. 36
گفتار اول: آثار بیع متزلزل……………………………………………………………………………. 36
الف- بیع خیاری……………………………………………………………………………………. 36
ب- بیع مؤجل………………………………………………………………………………………. 37
ج- بیع فاسد………………………………………………………………………………………… 38
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص………………………………………………………………… 38
الف- بیع صرف……………………………………………………………………………………. 38

یک مطلب دیگر :

ب- بیع تشریفاتی………………………………………………………………………………….. 39
بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن……………………………………………………………………. 39
گفتار اول: تسلیم مبیع………………………………………………………………………………….. 40
الف- زمان تسلیم…………………………………………………………………………………… 41
ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………………………… 41
ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد………………………………………………………………. 42
د- هزینه‌های تسلیم………………………………………………………………………………… 42
ﻫ- محل تسلیم مبیع………………………………………………………………………………… 43
و- تأخیر در تسلیم مبیع……………………………………………………………………………. 43
ز- حق حبس……………………………………………………………………………………….. 44
ح- تلف مبیع قبل از تسلیم……………………………………………………………………….. 45
ط- تلف مبیع بعد از قبض………………………………………………………………………… 46
اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری………………………………….. 46
دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری………………………………………………. 47
سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث……………………………………………………….. 47
گفتار دوم: تأدیه ثمن………………………………………………………………………………….. 48
الف- ضمان درک ثمن…………………………………………………………………………… 48
ب- رفع تعرض نسبت به ثمن……………………………………………………………………. 49
ج- لزوم تعیین ثمن………………………………………………………………………………… 49
د- زمان و محل تأدیه ثمن………………………………………………………………………… 50
گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه…………………………………. 51
مبحث سوم: ضمان درک مبیع…………………………………………………………………………… 52
گفتار اول: فساد یا بطلان عقد………………………………………………………………………… 53
الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………….. 53
ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ……………………………………………………………… 53
گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع……………………………………………………………… 53
الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………………….. 54
اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید………………………………………………………….. 54
دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………………………… 55
ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع………………………………. 56
 
فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی
مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع………………………………………………………………………. 58
گفتار اول: اوراق مرابحه………………………………………………………………………………. 59
الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………………………… 60
اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61
دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61
ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ……………………………………………………………. 62
ج- اوراق مرابحه رهنی……………………………………………………………………………. 63
اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64
دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64
د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………………………………. 65

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *