مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. 28
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. 29
فصـل چهارم: کارگاه. 30
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. 32
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. 33
فصـل پنجم: دولت.. 35
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. 37
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41
گفتار اول: اصل شفافیت قانون. 41
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. 43
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 44
گفتار ششم: اصل برائت.. 44
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. 45
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 49
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50
مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه 52
گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. 54
گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. 58

پایان نامه

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی) 62
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. 66
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. 66
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. 67
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69
گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71
مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. 72
مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما 74
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. 76
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. 79
مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. 79
مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. 80
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. 82
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84
مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. 86
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. 90
گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. 92
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. 94
گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 95
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. 95
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور  97
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. 98
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 101
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 105
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده 106
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. 109
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. 113
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. 118
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 120
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. 123
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. 125
مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  127
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 128
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. 131
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 132
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. 136
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. 136
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. 142
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما 143
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما 145
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما 146
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. 149
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150
گفتار اول: شرح متن ماده واحده 150
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده 151
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *