1-1 – حقوق و مزایا : 65
1-1-2- حقوق مستخدم. 65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. 66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75
 مقررات اجرای اسناد رسمی : 77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78
6- ماده 44 قانون کار : 79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79
7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79
8 –  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86
10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89
انواع گوناگون استخدام. 89
مستخدم کیست؟. 90
مستمری بگیر : 92

پایان نامه و مقاله

انواع مستمری: 92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93
الف. مستخدمین معیل. 93
1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96
1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101
2-1. بستگان واجبالنفقه. 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

  1. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109
  2. یک مطلب دیگر :
  3. انواع ناتوانی­های یادگیری

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113
ج- پسران فاقد همسر. 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122
د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155
گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن. 157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان. 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *