بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46
مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49
بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52

مقالات و پایان نامه ارشد

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60
مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62
گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65
بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65

یک مطلب دیگر :

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69
بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70
مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76
گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78
مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80
بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83
بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *