(3-2 بیان نمونههایی از بازآرایی در شبکه توزیع8(4-2 اهداف بازآرایی در شبکه توزیع9(1-4-2 بازآرایی شبکه به منظور کاهش تلفات9(2-4-2 بازآرایی شبکه به منظور تعادل بار فیدرها9(3-4-2 بازآرایی به منظور بازیابی بار و افزایش قابلیت اطمینان10(4-4-2 بازآرایی به منظور تعادل سه فاز فشار ضعیف10(5-4-2 بازآرایی به منظور ذوب یخ خطوط10(5-2 بازآرایی وضرورت اتوماسیون10(6-2 روشهای تحقق مساله بازآرایی11(1-6-2 روشهای هیورستیک11(2-6-2 روشهای متاهیورستیک11نتیجهگیری12

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

فصل سوم: روشهای هیورستیک در تحقق بازآرایی 14
مقدمه 14
(1-3 روش مرجع تعویض شاخه 14
(1-1-3 قواعد تجربی در تعیین گزینه سوییچینگ مطلوب 15
(2-1-3 تخمین میزان کاهش تلفات در هر آرایش شبکه 16
(1-2-1-3 فرمول تخمین میزان کاهش تلفات 16
(3-1-3 مدل بار با توزیع یکنواخت و تخمین کاهش تلفات 19
(4-1-3 الگوریتم و فلوچارت روش مرجع تعویض شاخه 20
(2-3 روش تفکیک مولفه های جریان 20
(1-2-3 کاهش تلفات اکتیو 21
(2-2-3 کاهش تلفات راکتیو 22
(3-3 روش هندسی تعویض شاخه 23
(1-3-3 روش عمومی جستجوی تعویض شاخه 24
(2-3-3 الگوریتم کلی تعویض شاخه 25
(3-3-3 روش تقریبی پخش بار برای برآورد تلفات توان 25
(1-3-3-3 روش ساده شدة دیستفلو 26
(4-3-3 تخمین کاهش تلفات مرتبط به یک تعویض شاخه 26
(4-3 روش هندسی اطلاح شده 28
(1-4-3 تعیین حلقه ای با حداکثر کاهش تلفات 30
(2-4-3 تعیین گزینه های سوئچینگ جهت حصول حداکثر کاهش تلفات 32
(1-2-4-3 تکنیک فاصله تا مرکز 32
(3-4-3 الگوریتم روش هندسی اطلاح شده 33
(4-4-3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده 34

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه


مقالات و پایان نامه ارشد

(5-3 روش شاخه و حد جریان 35
(1-5-3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان 35
(6-3 روش تابع حساسیت 36
(1-6-3 الگوریتم و فلوچارت روش تابع حساسیت 37
(7-3 روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی 38
(1-7-3 نحوه تعریف اندیس رتبه بندی 38
(2-7-3 فلوچارت روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی 40
نتیجه گیری 40
فصل چهارم : روشهای متاهیورستیک در تحقق بازآرایی 42
مقدمه 42
(1-4 الگوریتم ژنتیک 42
(1-1-4 فلوچارتهای الگوریتم ژنتیک 44
(2-1-4 معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک 45
(3-1-4 الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکههای توزیع 45
(1-3-1-4 شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع 45
(1-1-3-1-4 بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار 47
(2-1-3-1-4 فلوچارت الگوریتم تشخیص شبکه شعاعی 47
(4-1-4 کدگذاری یک شبکه و سادهسازی آن 47
(5-1-4 انجام پخش بار و تعیین مقدار تابع ارزیاب با هدف کاهش تلفات 49
(6-1-4 تقاطع و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی 51
(7-1-4 جهش و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی 52
(8-1-4 فلوچارت الگوریتم معمولی ژنتیک جهت بازآرایی شبکه توزیع 53
(9-1-4 الگوریتم ژنتیک ترمیم شده و جستجوی بهینه مطلق 54

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(10-1-4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک ترمیم شده جهت بازآرایی شبکه توزیع 56
(2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده 56
(1-2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده در بازآرایی شبکه های توزیع 57
(2-2-4 فلوچارت آبکاری شبیه سازی شده جهت بازآرایی شبکه توزیع 58
(3-4 الگوریتم جستجوی ممنوع 58
(1-3-4 روند عملکرد الگوریتم جستجوی ممنوع 59
(2-3-4 درخت k شاخه با حداقل وزن 60
(3-3-4 طبقه بندی موارد ممنوع 62
(4-3-4 حافظه مربوط به نتایج بحرانی 65
(5-3-4 جستجوی ممنوع در تجدید آرایش شبکه های توزیع 67
(1-5-3-4 اپراتور جهش در جستجوی ممنوع 67
(2-5-3-4 جهت یابی صحیح در تعیین همسایگی مطلوب 68
(3-5-3-4 فرمولاسیون مسئله 68
(4-5-3-4 الگوریتم روش جستجوی ممنوع جهت تجدید آرایش بهینه 69
(5-5-3-4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع 69
(4-4 الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان 69
(1-4-4 تطابق جهت حرکت با شرایط متغیر محیطی 70
(2-4-4 فرمولبندی مسئله 70
(3-4-4 گزینش جهت حرکت 71
(1-3-4-4 قانون به هنگام رسانی محلی 71
(2-3-4-4 قانون به هنگام رسانی نهایی 71
(4-4-4 شاخص توصیف گر حلقه ها 72
(5-4-4 الگوریتم بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان 72

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه


یک مطلب دیگر :

قلمرو گردشگری روستایی

(6-4-4 شرط خاتمه الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان 72
(1-6-4-4 شرط خاتمه موضعی 73
(2-6-4-4 شرط خاتمه نهایی 73
(7-4-4 فلوچارت کلی روش جستجوی کلنی مورچگان 74
نتیجه گیری 75
فصل پنجم: بازآرایی تحت شرایط واقعی شبکه توزیع 77
مقدمه 77
(1-5 بازآرایی با در نظرگیری تغییرات بار شبکه 77
(1-1-5 بازآرایی در محیط هارمونیکی 78
(1-1-1-5 تلفات سیستمهای توزیع در محیط هارمونیکی 78
(2-1-1-5 تلفات هارمونیکی خطوط توزیع 79
(3-1-1-5 تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور توزیع 79
(4-1-1-5 تخمینکاهشتلفات برمبنایمدلواقعیشبکه و پخشبار هارمونیکی 80
(2-1-5 بازآرایی در حضورتولیدات پراکنده 81
(1-2-1-5 تولیدات پراکنده 81
(1-1-2-1-5 دلایل و مزایای گرایش به سمت تولیدات پراکنده 81
(2-2-1-5 فرمولبندی مسئله 81
(3-2-1-5 روشهای نوین بازآرایی درحضور تولیدات پراکنده 82
نتیجه گیری 82
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات 84
نتیجهگیری 84
پیشنهادات 84
منابع و مراجع 85

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

فهرست منابع فارسی 85
فهرست منابع لاتین 85
چکیده انگلیسی 89

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

جدول -1 -1 نسبتهای سود به هزینه در روشهای مختلف کاهش تلفات 5
جدول -1 -4 نحوه اتصالات فیدرها به باسها در شکل (4-4) 46
جدول -2 -4 موقعیت کلیدهای باز در نتیجه 5 بار انجام الگوریتم ژنتیک 55
جدول -3 -4 مراحل تشکیل جواب اولیه 61
جدول -4 -4 مراحل تکرار الگوریتم جستجوی ممنوع 63
جدول -5 -4 عملیات مربوط به جستجوی ممنوع مقدماتی 64
جدول -6 -4 نقطه شروع برای عملیات راه اندازی مجدد 66
جدول -7 -4 مراحل جستجوی ممنوع پس از راه اندازی مجدد 66

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

شکل -1 -2 مثالی ساده برای تشریح بازآرایی شبکه 7
شکل -2 -2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک 9
شکل -1 -3 دسته بندی کلی روشهای هیورستیک 14
شکل -2 -3 شبکه سه فیدری سیوانلار 17
شکل -3 -3 مدل بار با توزیع یکنواخت 19
شکل -4 -3 فلوچارت الگوریتم روش مرجع تعویض شاخه 20
شکل -5 -3 دیاگرام تک خطی یک شبکه توزیع با 33 باس 21
شکل -6 -3 حلقه مرتبط با شاخه مانور b 24
شکل -7 -3 دیاگرام یک خطی یک شبکه شعاعی 25
شکل -8 -3 کاهش تلفات به عنوان تابعی از توان انتقالی 27
شکل -9 -3 معرفی شبکه ای نمونه جهت تعویض شاخه 28
شکل -10 -3 دایره کاهش تلفات صفر حلقه 33
شکل -11 -3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده 34
شکل -12 -3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان 35
شکل -13 -3 فلوچارت روش تابع حساسیت 37
شکل -14 -3 مجموعه مرزی در یک حلقه 38
شکل -15 -3 فلوچارت بازآرایی به روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی 40
شکل -1 -4 فلوچارت عملیات الگوریتم ژنتیک معمولی 44
شکل -2 -4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک بهبود یافته 44
شکل -3 -4 شمای یک سیستم توزیع شعاعی 46
شکل -4 -4 شمایی از یک سیستم توزیع غربالی 46
شکل -5 -4 الگوریتم و فلوچارت تشخیص شبکه شعاعی 47
شکل -6 -4 شبکه شعاعی و کد معادل 48

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

شکل -7 -4 کد معادل شبکه شکل (4-4) با مکان فیدرهای همیشه وصل 48
شکل -8 -4 معادل کوتاه شده کد شکل (7-4) 49
شکل -9 -4 ساختار بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک 53
شکل -10 -4 سیستم توزیع مفروض 54
شکل -11 -4 الگوریتم ژنتیک بکار گیرنده کاندیدای (0) (ترمیم شده) 56
شکل -12 -4 جوابهای بهینه موضعی، بهینه مطلق و همسایگی های جواب 57
شکل -13 -4 فلوچارت الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده 58
شکل -14 -4 گراف وزن دار بدون جهت 61
شکل -15 -4 انواع حرکتهای جابجایی از نقطه اولیه 61
شکل -16 -4 نحوه تاثیر حافظه ممنوع بر عملیات جستجو 63
شکل -17 -4 نمایش گرافیکی عملیات تکرار 64
شکل -18 -4 استراتژی پیدا کردن بهترین جواب در جستجوی ممنوع 65
شکل -19 -4 نمایش گرافیکی جستجوی ممنوع بعد از راه اندازی مجدد 67
شکل -20 -4 مجموعه جواب های موضعی 68
شکل -21 -4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع 69
شکل -22 -4 تطابق جهت حرکت مورچه ها با شرایط متغیر محیطی 70

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *