مزایای بهره برداری از انرﮊی باد……………………………………………………………………………………… 7

پتانسیل باد در ایران………………………………………………………………………………………………………… 7

توربینهای بادی و انواع آن………………………………………………………………………………………………. 8

انواع کاربرد توربینهای بادی……………………………………………………………………………………………. 8

انرﮊی خورشید……………………………………………………………………………………………………………… 8

کاربردهای انرﮊی خورشیدی…………………………………………………………………………………………….. 9

کاربردهای نیروگاهی………………………………………………………………………………………………………… 9

کاربردهای غیر نیروگاهی…………………………………………………………………………………………………. 9

مصارف و کاربردهای فتوولتائیک……………………………………………………………………………………. 9

انرﮊی های تجدیدناپذیر………………………………………………………………………………………………….. 10

انرﮊی گاز…………………………………………………………………………………………………………………… 10

ذخایر و میادین گاز طبیعی……………………………………………………………………………………………… 10

شبکه گذاری گاز طبیعی در ایران…………………………………………………………………………………….. 10

انشعابات و مصرف کنندگان گاز طبیعی…………………………………………………………………………….. 11

انرﮊی نفت………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم:

انواع تولید پراکنده 14…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

انواع تولید پراکنده…………………………………………………………………………………….. 16

توربینهای گازی احتراقی…………………………………………………………………………….. 16

توربینهای کوچک………………………………………………………………………………………………… 17

سلولهای سوختی…………………………………………………………………………………………………. 19

توربینهای بادی……………………………………………………………………………………………….. 20

شبکه های فتوولتاییک…………………………………………………………………………………… 22

وسایل ذخیره انرﮊی……………………………………………………………………………………….. 23

نیروگاههای انرﮊی جزر و مد…………………………………………………………………….. 24

نیروگاههای ترمو الکتریک…………………………………………………………………………. 24

نیروگاههای ترمیونیک…………………………………………………………………………………… 24

نیروگاههای بیوماس………………………………………………………………………………………… 25

نیروگاه های مبدل انرﮊی خورشیدی – حرارتی – الکتریکی………… 26

نیروگاه تولید همزمان برق، گرما و سرما………………………………………. 27

نیروگاههای آبی کوچک…………………………………………………………………………………… 28
دیزل ﮊنراتور……………………………………………………………………………………………………. 28
چرخ لنگر……………………………………………………………………………………………………………… 28
موتورهای رفت و برگشتی…………………………………………………………………………….. 28

تعاریف مربوط به تولید پراکنده…………………………………………………………. 29
مکان تولید پراکنده……………………………………………………………………………………. 29
هدف تولید پراکنده………………………………………………………………………………………. 29
میزان تولید در تولید پراکنده……………………………………………………………. 29
محدودیتهای عملکردی تولید پراکنده………………………………………………….. 29

کاربردهای تولید پراکنده……………………………………………………………………….. 31
نحوه اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه…………………………………… 31
تقسیم بندی های مختلف تولید پراکنده…………………………………………….. 32
تلفات توان در شبکه های توزیع شعاعی……………………………………………. 34

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 34

فصل سوم:

تقسیم بندی اقلیمی ایران و انتخاب ده شهر نمونه…………………………………………………………….. 35

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 36

تقسمیات اقلیمی در جهان……………………………………………………………………… 36
تقسیمات اقلیمی در ایران…………………………………………………………………… 37

روش اولگی……………………………………………………………………………………………………. 40

بحث و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم:

تعیین تابع هدف…………………………………………………………………………………………………………. 47

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 48

دسترسی تجاری…………………………………………………………………………………………….. 48

هزینه های اولیه ونصب…………………………………………………………………………. 49

ضریب کارکرد………………………………………………………………………………………………. 50

محاسبه مقدار قدرت الکتریکی تولیدی توسط پنلهای خورشیدی و ضریب کارکرد………………………………………………………………………………………………………… 50

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 50

تشعشعات خورشید بیرون از محیط زمین……………………………………….. 51

ثابت خورشیدی…………………………………………………………………………………………… 52

مقدار شدت تابش خورشید در خارج از اتمسفر زمین و برروی سطح افقی 52                                                                                                      …………………………………………
زاویه انحراف…………………………………………………………………………………………… 53
متوسط ضریب صافی ماهیانه……………………………………………………………….. 53
ضریب صافی لحظهای…………………………………………………………………………………. 53
تابش پراکنده و مستقیم……………………………………………………………………. 53

تابش خورشید توسط صفحه ای که با شیب β  که رو به جنوب نصب شده است………………………………………………………………………………………………………………… 54
محاسبه ضریب کارکرد در توربین بادی……………………………………….. 54
متوسط سرعت باد……………………………………………………………………………………… 55
واریانس……………………………………………………………………………………………………… .55

پارامترهای K و 55……………………………………………………………………………….. C
تولید متوسط قدرت توربین………………………………………………………………. 56
ضریب کارکرد……………………………………………………………………………………………. 56

هزینه های بهره برداری ‐ تعمیر – نگهداری………………………… 57
هزینه سوخت……………………………………………………………………………………………….. 57

هزینه برق و بیان تابع هدف………………………………………………………….. 57

فصل پنجم:

الگوریتم و فلوچارت برنامه…………………………………………………………………………………….. 59

فلوچارت محاسبه ضریب کارکرد در سیستم فتو ولتائیک……….. 60
فلوچارت محاسبه ضریب کارکرد در سیستم توربین بادی……….. 62

فلوچارت محاسبه 64…………………………………………………………………………….. COE

نتایج حاصل از تابع هدف………………………………………………………………….. 66

فصل ششم:

اصول مدلسازی سیستمهای قدرت کوچک توسط 73………………………………………… HOMER
مقدمه ای بر مدلسازی سیستمهای قدرت کوچک 1 توسط 74  HOMER
شبیه سازی…………………………………………………… …………………………………………… 75
بهینه سازی…………………………………………………………………………. .. ……………. 79

تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………. ……………. 83

بررسی عدم قطعیت ها………………………………………………………….. …………….. 84

تحلیل حساسیت مجموعه اطلاعات ساعت به ساعت…….. ……………. .     85

مدلسازی اقتصادی…………………………………………………………………………….. ….. 86

فصل هفتم:

شبیه سازی با استفاده از نرم افزار homer برای شهر نمونه تهران 89……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

فصل هشتم:

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 101

پیوست :1

اصول همسان سازی هزینه ها و فایده ها 104………………………………………………………………. ………

پیوست:2

آمار هواشناسی……………………………………………………………………………………………………. 108

پیوست :3

نرم افزار برنامه…………………………………………………………………………………….. ……….. 119

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………. 124

چکیده انگلیسی 128……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف جدول عنوان صفحه  
1‐1 ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی کشور در سال 1381 10  
2‐1 مقدار شبکه گذاری انجام شده توسط شرکتهای گازرسانی استانی 12  
3‐1 ذخایر هیروکربوری مایع ایران 14  
4‐1 میزان ذخایر و شاخص جایگزینی ذخایر به تولید کشور در سالهای 80‐81 14  
2‐1 تقسیم بندی تولید پراکنده 32  
2‐2 تقسیم بندی تولید پراکنده 33  
2‐3 دسته بندی تولید پراکنده بر اساس مصرف سوخت 33  
3‐1 تقسیمات نه گانه اقلیمی در ایران 41  
3‐2 مشخصات شهرهای انتخاب شده 41  
3‐3 شرایط اقلیمی شهر اصفهان در ماههای مختلف سال 42  
3‐4 شرایط اقلیمی شهر اهواز در ماههای مختلف سال 42  
3‐5 شرایط اقلیمی شهر بندر عباس در ماههای مختلف سال 43  
3‐6 شرایط اقلیمی شهر تبریز در ماههای مختلف سال 43  
3‐7 شرایط اقلیمی شهر تهران در ماههای مختلف سال 44  
3‐8 شرایط اقلیمی شهر رشت در ماههای مختلف سال 44  
3‐9 شرایط اقلیمی شهر شیراز در ماههای مختلف سال 45  
3‐10 شرایط اقلیمی شهر کرمان در ماههای مختلف سال 45  
3‐11 شرایط اقلیمی شهر مشهد در ماههای مختلف سال 46  
3‐12 شرایط اقلیمی شهر همدان در ماههای مختلف سال 46  
4‐1 دسترسی تجاری انواع تکنولوﮊی DG 48  
   
4‐2 مشخصات انواع DG مورد مطالعه 58  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شکل           عنوان صفحه  
2‐1 سیستم بازیافت حرارت 17  
2‐2 شکل ساده یک میکرو توربین 18  
2‐3 مراحل عملکرد پیلهای سوختی 19  
2‐4 اجزاﺀ توربین بادی 20  
2‐5 نحوه عملکرد سیستمهای فتوولتائیک 22  
2‐6 مراحل عملکردی موتورهای رفت و برگشتی 29  
2‐7 شبکه شعاعی معمولی 34  
4‐2 زمین در گردش سالانه خودش بدور خورشید 51  
4‐2 نمودار تغییرات Gon بر حسب روزهای سال 52  
4‐3     c   به ازاﺀ پارامتر K 55  
         
             
    u      
5‐1 فلوچارت محاسبه cf در فتوولتائیک 61  
5‐2 فلوچارت محاسبه ضریب کارکرد توربینهای بادی 63  
5‐3 فلوچارت محاسبه هزینه COE 65  
5‐4 مقدار COE انواع DG در شهر اصفهان 66  
5‐5 مقدار COE انواع DG در شهر اهواز 66  
5‐6 مقدار COE انواع DG در شهر بندرعباس 67  
5‐7 مقدار COE انواع DG در شهر تبریز 67  
5‐8 مقدار COE انواع DG در شهر تهران 68  
5‐9 مقدار COE انواع DG در شهر رشت 68  
5‐10 مقدار COE انواع DG در شهر شیراز 69  
5‐11 مقدار COE انواع DG در شهر کرمان 69  
5‐12 مقدار COE انواع DG در شهر مشهد 70  
5‐13 مقدار COE انواع DG در شهر همدان 70  
5‐14 مقایسه COE باد در ده شهر نمونه 71  
5‐15 مقایسه COE فتوولتائیک در ده شهر نمونه 71  
5‐16 مقایسه CF توربین بادی در ده شهر نمونه 72  
5‐17 مقایسه CF فتوولتائیک در ده شهر نمونه 72  
6‐1 ارتباط بین ارکان مختلف نرم افزار HOMER 75  
6‐2 نمونه هایی از سیستم های قدرت کوچک شبیه سازی شده با HOMER 77  
6‐3 نتایج نمونه از تحلیل ساعتی 79  
6‐4 سیستم بادی‐ دیزلی 80  
6‐5 فضای جست و جو که شامل 140 حالت مختلف است 81  
6‐6 نتایج کلی شبیه سازی که طبق NPC مرتب شده اند 82  
6‐7 نتایج دسته بندی شده بهینه سازی 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6‐8 نمونه ای از تحلیل حساسیت   84  
6‐9 نتایج تحلیل حساسیت با قیمت متغیر برای سوخت 85  
6‐10 نوع سیستم بهینه   86  
7‐1 انتخاب بار‐ دستگاهها و حالت شبکه   89  
7‐2 ورود اطلاعات ساعتی بار در روزهای هفته به تفکیک ماههای مختلف 89  
7‐3 ورود اطلاعات ساعتی بار روز تعطیل آخر هفته   90  
7‐4 انتخاب نوع سوخت مصرفی   90  
7‐5 شماتیک نرم افزار بعد از وارد کردن مشخصات دستگاهها 91  
7‐6 ورود اطلاعات ضریب صافی آسمان به تفکیک ماه برای شهر تهران 91  
7‐7 ورود اطلاعات سرعت باد به تفکیک ماه برای شهر تهران 92  
7‐8 قیمت دیزل بر حسب دلار بر لیتر(0.1دلار بر لیتر)   92  
7‐9 0.0025 دلار بر متر مکعب) 92  
  قیمت گاز بر حسب دلار بر متر مکعب (    
7‐10 اجرای نرم افزارتوسط دکمه CALCULATE   93  
7‐11 نتایج شبیه سازی اولین انتخاب بهینه   93  
7‐12 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه میکروتوربین در روز اول ماه 94  
7‐13 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه دیزل ﮊنراتور در روز اول ماه 94  
7‐14 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه موتور احتراق درونی در روز اول ماه 94  
7‐15 قدرت خروجی ساعتی توسط سه دستگاه در روز اول ماه 95  
7‐16 نتیجه شبیه سازی استفاده از تمام دستگاههای ) DG بدترین انتخاب بهینه) 95  
7‐17 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه PV در روز اول ماه 96  
7‐18 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه توربین بادی در روز اول ماه 96  
7‐19 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه میکرو توربین در روز اول ماه 96  
7‐20 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه دیزل ﮊنراتور در روز اول ماه 97  
7‐21 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه موتور احتراق درونی در روز اول ماه 97  
7‐22 قدرت خروجی ساعتی توسط دستگاه باطری در روز اول ماه 97  
7‐23 حساسیت نسبت به تغییرات گاز و دیزل   98  
7‐24 حساسیت نسبت به تغییرات سرعت باد و قیمت دیزل با تابش خورشید برابر6kwh/m2/d 98  
7‐25 حساسیت نسبت به تغییرات سرعت باد و قیمت دیزل با تابش خورشید برابر4.55kwh/m2/d 98  
7‐26 حساسیت نسبت به تغییرات قیمت دیزل و تابش خورشید 99  


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *