2-4-2- ارزیابی امنیت دینامیکی……………………………………………………………………………………………. 14
2-4-3- ارتباط بین امنیت های استاتیکی و دینامیکی………………………………………………………… 15
2-5- معیارهای ارزیابی امنیت………………………………………………………………………………………………… 16
2-5-1- معیار قطعی……………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-5-2- معیار احتمالاتی یا براساس ریسک…………………………………………………………………………… 17
2-6- مقایسه معیاراحتمالاتی و معیار قطعی…………………………………………………………………………. 19
2-7- استفاده از معیارهای احتمالاتی در برنامه یزی و بهره‌برداری……………………………………… 22
2-8- تصمیمات در بازه­ های مختلف بهره‌برداری…………………………………………………………………… 22
2-9- حالات بهره‌برداری یک سیستم قدرت و روش‌های کنترل…………………………………………. 23
2-10- ارزیابی ریسک سیستم قدرت براساس حوادث پی در پی……………………………………….. 24
2-11- برنامه‌ریزی مجدد تولید ……………………………………………………………………………………………… 25
 
فصل سوم: ارزیابی امنیت براساس ریسک
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
3-2- شاخص‌های ریسک سیستم قدرت……………………………………………………………………………….. 30
3-2-1- شاخص‌های ریسک فیزیکی………………………………………………………………………………………. 30
3-2-1-1- مدل‌سازی احتمالاتی وقوع خطا………………………………………………………………………… 31
3-2-1-2- تابع شدت عواقب………………………………………………………………………………………………… 31
3-3- اطلاعات شبکه و فرضیات مسئله………………………………………………………………………………… 35
3-4- نتایج عددی (مقایسه شاخص‌های ریسک در نقاط کار مختلف در شبکه24 شین)….. 35
3-3-1- تحلیل نتایج……………………………………………………………………………………………………………….. 38
 فصل چهارم: برنامه­ریزی مجدد تولید با استفاده از معیار قطعی و معیار براساس ریسک
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
4-2- برنامه­ریزی مجدد توان اکتیو جهت بهبود امنیت………………………………………………………… 41
4-3- روش پیشنهادی جهت برنامه­ریزی مجدد تولید…………………………………………………………… 41

https://jemo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/

4-3-1- فرمول­بندی مسئله برنامه­ریزی مجدد تولید…………………………………………………………….. 43
4-3-2- الگوریتم روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………….. 44
4-4- روش حل………………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-4-1- الگوریتم بهینه‌سازی گروهی پرندگان………………………………………………………………………. 46
4-5-  بررسی قیود دینامیکی در مساله برنامه­ریزی مجدد تولید…………………………………………. 49
فصل پنجم: نتایج عددی و تست روش پیشنهادی روی شبکه 24 شینه IEEE
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
5-2- نرم افزار psat………………………………………………………………………………………………………………….. 52
5-3- بدست آوردن هزینه کل تولید واحدها…………………………………………………………………………. 54
5-3-1- استفاده از واحد معادل……………………………………………………………………………………………… 54
5-3-2- استفاده از برنامه توزیع اقتصادی بار بروی واحدهای هر باس………………………………… 55
5-4- الگوریتم اصلاح تولید واحدها و ولتاژ باس‌ها با pso…………………………………………………….. 56
5-4-1- بررسی قیود دینامیکی در مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید……………………………………… 58
5-5- مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
6-1- پیشنهادات جهت ادامه کار این پایان‌نامه……………………………………………………………………… 64
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست شکل‌ها

یک مطلب دیگر :

عنوان                                                                                                  صفحه
شکل2-1- رده بندی عملیات ارزیابی امنیت سیستم قدرت………………………………………………… 12
شکل2-2- جنبه های مختلف امنیت سیستم قدرت……………………………………………………………. 15
شکل 2-3- حالات بهره‌برداری از سیستم قدرت…………………………………………………………………… 23
شکل 3-1- تابع شدت عواقب افت ولتاژ………………………………………………………………………………… 32
شکل 3-2- تابع شدت عواقب اضافه بار…………………………………………………………………………………. 33
شکل 3-3- تابع شدت عواقب ناپایداری ولتاژ………………………………………………………………………… 34
شکل 4-1- مراحل برنامه‌ریزی مجدد تولید براساس ریسک………………………………………………… 42
شکل 4-2- الگوریتم روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 45
شکل5-1- دیاگرام تک خطی شبکه 24 باسه IEEE طراحی شده در نرم افزار psat………… 53
شکل5-2- الگوریتم اصلاح تولید واحدها و ولتاژ باس‌ها با استفاده از pso………………………….. 58
شکل5-3- نمودار میله‌ای توان تولیدی واحدها با استفاده از روش پیشنهادی……………………. 59
شکل5-4- نمودار میله‌ای ولتاژ شین ها بعد از تنظیم با استفاده از روش پیشنهادی………… 60
شکل5-5- نمودار میله‌ای زاویه بار ژنراتورها بعد از تنظیم با استفاده از روش پیشنهادی…. 60

فهرست جدول‌ها
 
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول 2-1- تصمیمات مرتبط با امنبت سیستم قدرت……………………………………………………….. 22
جدول 2-2- تابع هدف و قیود مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید در مراجع مختلف………………. 27
جدول 3-1- نتایج عددی محاسبه شاخص‌های ریسک برای حالت (الف)…………………………. 36
جدول 3-2- تعریف حالت (ب) جهت ایجاد نقاط کار جدید در شبکه 24 شینه IEEE……. 37
جدول 3-3- نتایج عددی محاسبه شاخص‌های ریسک برای حالت (ب)……………………………. 37
جدول 5-1- مقدار تولید هر واحد به مگاوات با استفاده از روش پیشنهادی………………………. 59
جدول 5-2- مقایسه نتایج……………………………………………………………………………………………………….. 61

چکیده
جهت ارزیابی امنیت سیستم قدرت می‌توان از دو معیار ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک استفاده کرد. استفاده از هر کدام از این معیارها منجر به نتایجی در رابطه سطح امنیت سیستم قدرت می‌گردد. در این پایان‌نامه امنیت استاتیکی با معیار احتمالاتی و امنیت دینامیکی با معیار قطعی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. جهت ارزیابی امنیت براساس ریسک لازم است شاخص‌های مختلف ریسک محاسبه گردد که در این مطالعه شاخص‌های ریسک امنیت فیزیکی محاسبه و بررسی شده و از آن در تصمیمات بهره‌بردار استفاده شده است. در اکثر مقالات امنیت به عنوان یک قید در تصمیمات بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود اما در این پایان‌نامه برای اولین بار، شاخص ریسک امنیت استاتیکی به عنوان تابع هدف و شاخص ریسک امنیت دینامیکی به عنوان قید مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید مورد محاسبه قرار گرفته است. متغیر حالت بهره‌برداری، میزان توان اکتیو تولیدی نیروگاه‌ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوریتم pso به دلیل کارایی بالای آن جهت رسیدن به نقطه بهینه تولید استفاده شده است. تابع هدف پیشنهادی شامل حداقل سازی همزمان هزینه تولید و شاخص ریسک امنیت و قیود مساله شامل قیود پخش بار، قید محدوده مجاز ولتاژ، قید حداقل و حداکثر توان اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها و قید دینامیکی شامل در محدوده مجاز بودن زاویه بار ژنراتورها می‌باشد. روش پیشنهادی بر روی شبکه 24 شین IEEE  تست شده که نتایج نسبت به روش‌های پیشین بهبود پیدا کرده است.
 
فصل اول
مقدمه
مقدمه
هدف نهائی یک سیستم قدرت آن است که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید، انرژی‌رسانی و مخصوصا د‏ر حیطه انرژی الکتریکی د‏ر طول تاریخ، مفاهیم متعدد‏ی به خود گرفته متضمن برآورد‏ه کردن خواسته‌های گوناگونی شده است. چنانکه د‏ر زمان اولین برق‌رسانی مفاهیمی چون کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، میزان تعهد شرکت‌های برق د‏ر تداوم برق‌رسانی به مشترکان و… وجود ‏نداشت. امروز انرژیی مطلوب است که مشخصات زیر را دارا باشد:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *