ب-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی.. 23
ج-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 25
2-1-3-تعریف شکایت،گذشت و فرق آن با رضایت… 26
الف-تعریف شکایت… 26
ب-تعریف گذشت… 29
ج-فرق میان رضایت با گذشت… 30
2-1-4-تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ضابطه تفکیک آن ها 31
الف-تعریف جرم قابل گذشت… 31
ب-تعریف جرایم غیرقابل گذشت… 33
ج-ضابطه تفکیک میان جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 34
د-اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است… 34
2-2-تاریخچه گذشت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران. 36
2-2-1-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 37
الف-قانون مجازات عمومی 1304ه.ش… 37
ب-قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352. 39
ج-سایر قوانین و مقررات… 43
2-2-1-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 47
الف-قانون حدودوقصاص و دیات 1360. 47
ب-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373. 49
ج-قانون مجازات اسلامی 1392. 54

پایان نامه

فصل سوم-شرایط و ویژگی گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در حقوق ایران. 60
3-1-شرایط گذشت… 61
1-1-ذینفع بودن گذشت کننده 61
1-2-اهلیت داشتن گذشت کننده 61
3-2-ویژگی گذشت… 63
3-2-1-منجز یا مشروط و یا معلق بودن گذشت… 63
3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64
3-3-مصادیق جرایم قابل گذشت… 66
3-3-1-جرایم تعزیری قابل گذشت… 66
3-3-2-جرایم حدی قابل گذشت… 73
3-3-2-1-حق الله محض…. 74
3-3-2-2. حق الناس غالب… 75
3-3-3-جرایم مشمول قصاص و دیات… 80
فصل چهارم-آثار گذشت شاکی خصوصی.. 96
4-1-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 97
4-1-1-آثار گذشت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم. 97
الف-جرایم حدی.. 97
ب-  جرایم تعزیری.. 98
4-1-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 102

یک مطلب دیگر :

الف-مرحله تعقیب و تحقیق.. 102
ب-مرحله دادرسی و صدور حکم. 111
ج-مرحله اجرای حکم. 115
4-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت… 119
4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120
الف-جرایم حدی.. 120
ب- جرایم تعزیری.. 122
4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی.. 123
الف-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 123
ب- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 124
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادها 125
5-1-نتیجه گیری.. 126
5-2-پیشنهاد ها 133
فهرست منابع و مآخذ. 134
الف-منابع فارسی.. 134
1-1-کتاب ها 134
1-2-مقاله ها 136
1-3-پایان نامه ها 137
1-4-تقریرات… 137
ب-منابع عربی.. 138
ج-پایگاه های اینترنتی.. 139
د-چکیده انگلیسی.. 140

چکیده
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق كیفری، معلوم می گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی كیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی كه جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند:جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع،تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخی از مواد ق.آ.د.ک 1392 به این جرایم اختصالص داده شده است.مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

كلید واژگان: جرم،قابل گذشت،غیر قابل گذشت، تعقیب،مجازات.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
1-1مقدمه
اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[1].


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *