2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37
2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38
2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

مقالات و پایان نامه ارشد

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39
2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39
2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40
2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44
3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44
3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

یک مطلب دیگر :

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46
3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51
3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55
3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *