2-1-1- مقالاتداخلی………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2- مقالات خارجی……………………………………………………………………………………………… 25

2-2- مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………. 39

2-2-1- نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-2- آلن تورن ………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-3- تدااسکاکپول ………………………………………………………………………………………………….. 43

2-2-4- هانا آرنت……………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-5- ملوچی ………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-6- ماریو دیانی ……………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-7- گی روشه ………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-8-دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ……………………………………………………………………………. 46

2-2-9- چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-10- ویژگی های جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………. 54

2-2-11- انواع جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………………………. 56

2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. 59

2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… 60

2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… 61

2-3- مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… 62

2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… 66

2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی ………………………………………….  73

2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………………….. 76

2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 77

2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. 79

2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. 80

2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز …………………………..  82

2-5- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………… 82

2-6- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 83

2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… 84

2-6-2- مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. 85

2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………….  86

2-7- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 94

فصل سوم

3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

3-2- ابزار های گرد آوری ………………………………………………………………………………………………… 96

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….97

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 98

3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………. 98

3-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………………………………… 99

3-7- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 100

3-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………..  101

پایان نامه

2-8-1- جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 101

2-8-2- اینترنت ………………………………………………………………………………………………………………… 103

2-8-3- ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………… 104

2-8-4- مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………………. 105

2-8-5- مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………. 106

2-8-6- تاکتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 106

2-8-7- رهبری توده ها ………………………………………………………………………………………………………. 108

2-8-8- کسب حمایت داخلی و خارجی ………………………………………………………………………………  109

2-8-9- آگاهی  …………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-9- تعیین اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………….. 110

یک مطلب دیگر :

3-10- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………  110

3-11- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 111

فصل چهارم

4-1- کشور مصر …………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-2- تاریخچه سیاسی مصر  …………………………………………………………………………………………….. 114

4-3- انقلاب مصر 2011 ………………………………………………………………………………………………….  115

4-3-1-  اولین جرقه های اعتراضات ………………………………………………………………………………….. 116

4-4- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر ………………………………………………………………………… 132

4-4-1-  نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی …………………………………………………………….. 134

4-4-2- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی …………………………………………………………….. 136

4-4-3- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها ………………………………………………………… 137

4-4-4- نقش اینترنت در کسب حمایت های داخلی و خارجی ……………………………………………….. 139

4-4-5- نقش اینترنت در آگاهی مردم مصر از جنبش اجتماعی ……………………………………………….. 141

4-4-6- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم …………………………………………….. 142

4-5- شبکه های اجتماعی و انقلاب مصر ……………………………………………………………………………… 143

4-2- وضعیت طبیعی و سیاسی کشور تونس ………………………………………………………………………. 147

4-3- علت قیام مردم تونس ………………………………………………………………………………………………. 147

4-4- وضعیت اقتصادی تونس قبل از انقلاب …………………………………………………………………………148

4-5- شاخص های اقتصادی تونس ………………………………………………………………………………….. 151

4-6- تولید ناخالص داخلی و رشداقتصادی ………………………………………………………………………… 151

4-7- فقر ………………………………………………………………………………………………………………………… 152

4-8- نرخ تورم ………………………………………………………………………………………………………………… 153

4-9- نابرابری های اقتصادی …………………………………………………………………………………………….154

4-10- شاخص فساد  ………………………………………………………………………………………………………….154

4-11- سایر شاخص های اقتصادی و سیاسی  ………………………………………………………………………..154

4-12- تضاد ساختار های اقتصادی و سیاسی ……………………………………………………………………………155

4-13- مبادلات تجاری …………………………………………………………………………………………………………. 156

4-14- چالش های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………156

4-15- بیکاری ………………………………………………………………………………………………………………………157

4-16- تولیدات……………………………………………………………………………………………………………………… 157

4-17- فرصت های تجاری …………………………………………………………………………………………………….157

4-18- گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………….. 157

4-19- قیام تونس ……………………………………………………………………………………………………………….. 158

5-20- انقلاب تونس مدیون موبایل و اینترنت ………………………………………………………………………. 159

5-21- نقش اینترنت در موفقیت جنبش  تونس ……………………………………………………………………159

5-22-  نقش اینترنت در مشارکت افراد در جنبش اجتماعی کشور تونس …………………………..  162

5-23- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی ………………………………………………………….. 164

5-24- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها ………………………………………………………… 165

5-25- نقش اینترنت در کسب حمایت داخلی و خارجی ……………………………………………………….165

5-26- نقش اینترنت در آگاهی مردم تئنس از جنبش اجتماعی ………………………………………………..166

5-27- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم ………………………………………………..167

فصل پنجم

6-1- یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 171

7-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….183

منابع و ماخذ

زیر نویس

چکیده :

در تحقیق حاضر به بررسی تحولات اخیر دو کشور تونس و مصر در چهار چوب نظری صاحب نظران جنبش های اجتماعی پرداخته می شود  و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به بررسی اخبار و رویداد های این دو کشور توجه می نماییم. همچنین به کارکردهای اینترنت و جنبش های اجتماعی از حیث نظری پرداخته می شود.کارکردهای اینترنت شامل: رهبری توده ها، مشارکت افراد، حمایت های داخلی و خارجی، تاکتیک های اعتراضی، ایدئولوژی، مشروعیت نظام حاکم، سطح آگاهی مردم که در قالب هفت فرضیه بررسی شده است. برای جمع آوری داده های تحقیق از مستندات منتشر شده و پرسشنامه معکوس که توسط محقق ساخته با اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آزمون, آزمون مجدد و ضریب روایی 83 درصد استفاده شده است. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (فراوانی, درصد و نمودار) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اینتر نت توانسته در زمینه های اطلاع رسانی ، حمایت های داخلی و خارجی، ارائه ایدئولوژی جدید ، زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم و نهایتا برای شرکت در جنبش های اعتراضی در مصر و تونس نقش اصلی را ایفا نماید و منجر به فروپاشی نظام حاکم شود و موفقیت جنبش را در پی داشته باشد. هر چند که برای این امر باید به زمینه های دیگر نیز بی توجه نبود .

واژه های کلیدی :

فضای اینترنت ، جنبش اجتماعی ، رهبری توده ها ، مشارکت افراد، حمایت های داخلی و خارجی ، تاکتیک های اعتراضی ، ایدئولوژی ، مشروعیت نظام حاکم ، سطح آگاهی مردم.

دمه:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *