1-6  باتری ها 18
1-6-1 انرژی.. 18
1-6-2 قدرت.. 19
1-7   حالتی از صنعت و پیش بینی تحولات.. 21
1-7-1  عملکرد باتری.. 21
1-7-2  قیمت های باتری : روند فعلی و انتظارات.. 23
1-8  ویژگی های باتری.. 26
1-9 تغییر پارامتر ها در مقایسه با AER.. 26
۱-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری : 29
۲-2 سامانه مدیریت باتری.. 30
2-2-1 سیستم نمونه گیری و مانیتورینگ… 31
2-2-2  سیستم حفاظتی.. 31
2-2-3 سیستم کنترل مرکزی.. 32
2-3 سیستم هایی اندازه گیری و نمایشگر. 33
2-3-1 سیستم های اندازه گیری.. 33
2-3-1-1 منحنی SOC.. 34
2-3-1-2 سیستم مانیتورینگ… 36
۴-۲-1 معرفی سیستم مدیریت باتری A  : 37
2-4-1-1 بلوک اندازه گیری: 37
۲-۱-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری: 38
۳-۱-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت : 38
۴-۱-۴-۲ بلوک متعادل کننده سلول : 39
۵-۱-۴-۲ بلوک تشخیص خطای زمین : 39
۶-۱-۴-۲ بلوک مدیریت حرارت.. 39
۷-۱-۴-۲ بلوک CAN.. 40
۱-۲-۴-۲ بلوک اندازه گیری : 41
۲-۲-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری.. 41
۳-۲-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت : 43
۴-۲-۴-۲ بلوک متعادل کننده  سلول: 44
۵-۲-۴-۲ بلوک مدیریت دما  : 45
۳-۴-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری C : 46
۱-۳-۴-۲  تشخیص پارامترهای باتری: 47
۲-۳-۴-۲ تخمین وضعیت باتری: 47
۳-۳-۴-۲ تشخیص بر روی برد ( DBD  ): 48
۴-۳-۴-۲ کنترل ایمنی باتری و آلارم: 48
۵-۳-۴-۲ کنترل شارژ: 49
۶-۳-۴-۲ تعادل باتری: 49
۷-۳-۴-۲ مدیریت دما: 49

مقالات و پایان نامه ارشد

۸-۳-۴-۲ شبکه: 49
۹-۳-۴-۲ ذخیره سازی اطلاعات : 50
۴-۴-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری پیشنهادی : 51
۱-۴-۴-۲ بلوک تشخیص خطای زمین : 51
۲-۴-۴-۲ بلوک مدیریت دما : 51

یک مطلب دیگر :


یک مطلب دیگر :

۳-۴-۴-۲ بلوک اندازه گیری : 51
۴-۴-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری: 52
۵-۴-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت: 54
۶-۴-۴-۲ بلوک متعادل کننده سلول : 55
3-1 مقدمه. 57
3-2 خواص شیمیایی باطری: 58
3-2-1 باطری های یون لیتیوم: 58
3-2-1-1 اکسید کوبالت لیتیوم : 58
3-2-1-2 فسفات آهن لیتیوم : 59
3-2-1-3 اسپینل منگنز لیتیوم : 60
3-2-1-4 منگنز کوبالت – نیکل لیتیوم : 61
3-2-1-5  تیتانات لیتیوم : 61
3-2-2  کادیوم نیکل: 62
3-2-3  هیبرید فلز نیکل : 62
3-2-4 اسید سرب.. 63
3-3  جدول مقایسه: 64
3-4  مقایسات باطری های آینده: 65
3-4-1  هوای لیتیوم: 65
3-4-2  یون لیتیوم مبتنی بر سیلیکون : 65
3-4-3  باطری های جریان: 66
3-5  محاسبه عمر باطری: 66
3-6  انتشار چرخه حیات: 69
3-7  تعیین مشخصات ذاتی باطری: 70
3-8  تعیین دوره عملکرد: 70
3-9  خواص فیزیکی : 71
3-10  مقاومت داخلی باطری و میزان تغییرات آن با دما: 72
3-11  کاهش چرخه حیات با دما : 77
3-12   معرفی موتور جستجوگر PSO.. 78
3-12-1  الگوریتم PSO.. 78
3-13   مراحل اجرای الگوریتم PSO و فرمول بندی آن.. 80
4-1  مقدمه. 83
4-2  اطلاعات پس زمینه: 85
4-3  فضای طراحی: 87
4-4  هزینه باطری: 88
4-5 دامنه تمام الکتریک: 89
4-6  سرعت و شتاب حداکثری.. 91
4-7 طول عمر باطری: 94
4-8 انتشارCo2 در طول عمر: 96
4-9  تابع هدف: 97
4-10  نتایج نمونه: 99
4-11  اتومبیل فشرده: 99
4-12  کامیون های برقی: 103
4-13   اتومبیل ورزشی: 106
4-14   نتیجه گیری: 110
منابع.. 112

فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                      شماره صفحه
جدول (1-1) : سود خالص سالیانه مالک خودرو از V2G برای انواع خودرو و بازار در کالیفرنیا 9
جدول( ۱-2) : پیش فرض PHEV و اهداف باتری ( توسعه بلند مدت ) 23
جدول (1-3) قیمت فعلی از باتری های لیتیوم یون.. 24
جدول (1-4) : عملکرد باتری معمولی برای کوتاه مدت ( ماشین متوسط ) . 26
جدول (2-1):مدارات ظرفیت… 30
جدول (2-2):مدارات ظرفیت -ولتاژ. 36
جدول (3-1) : مقایسه انواع باطری ها برای PHEV ها 64
جدول (3-2):پتانسیل گرم شدن جهانی از تولید باطری ها 69
جدول (3-3): مقایسه جرم باطری های مختلف… 72
جدول (3-4): مقاومت داخلی در دماهای بالا و پایین.. 74
جدول (4-1): محدوده های به کار گرفته شده برای بهینه سازی.. 86
جدول(4-2): قیمت به ازای هر سلول بدون در نظر گرفتن ظرفیت… 89
جدول (4-3): پارامتر های بهینه سازی به کار گرفته شده برای بهینه سازی اتومبیل فشرده. 100
جدول (4-4) پارامترهای استفاده شده برای بهینه سازی.. 101
جدول (4-5)مقدار وزن، حجم، حساسیت و مقدار مرجع برای مقادیر استفاده شده در بهینه سازی.. 101
جدول (4-6): اندازه پنجره SOC برای وضعیت شیمیایی باطری.. 102
جدول (4-7): عملکرد پیش بینی شده یک اتومبیل فشرده الکتریکی بهینه. 103
جدول (4-8): انتشار گاز گلخانه ای توسط منبع برای اتومبیل های فشرده الکتریکی بهینه. 103
جدول (4-9): مشخصه ها و وسایل نقلیه به کار گرفته شده برایبهینه سازی کامیون.. 104
جدول  (4-10) پارامترهای بهینه به کارگرفته شده برای بهینه سازی کامیون.. 105
جدول (4-11): باطری های بهینه و تناسب بهینه سازی کامیون.. 106
جدول (4-12): عملکرد پیش بینی شده کامیون های الکتریکی بهینه. 106
جدول (4-13): مشخصه های وسیله نقلیه و محدودیت های آن که برای بهینه سازی اتومبیل ورزشی… 107
جدول (4-14)  پارامترهای بهینه سازی به کارگرفته شده برای بهینه سازی اتومبیل های ورزشی… 109
جدول (4-15):  باطری های بهینه و تناسب حاصل از بهینه سازی اتومبیل های ورزشی… 109
 
 
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                      شماره صفحه
شکل(1-1):ساختار نهادی اجرایی پیشنهادی.. 17
شکل (1-2) : تکاملی از چگالی انرژی ( لیتر / وات ساعت ) باتری های لیتیوم یون، در مقایسه با فن آوری NICD و NiMH   21
شکل (1-3) تکامل قیمت بسته باطری لیتیوم یون برای PHV40 از 2010 تا 2020. 25
شکل(2-1):بلوک سامانه مدیریت باطری.. 30
شکل(2-2):بلوک دیاگرام BMS 37
شکل(2-3):سیستم مدیریت باطری.. 40
شکل (2-4)  بلوک مدیریت دما 45
شکل (3-1) : طرح هایی از ولتاژ در تخلیه 2C در دماهای بالا و پایین.. 73
شکل (2-3): طرح ولتاژ- جریان برای نمونه باطری Li-NCN در طول چرخه وظیفه دمای اتاق.. 75
شکل (3-3):طرح ولتاژ- جریان برای باطری اسید سرب سلول مارپیچی در طول چرخه وظیفه دمای پایین.. 75
شکل (3-4):طرح ولتاژ- جریان برای باطری سرب- قلع در طول یک چرخه وظیفه دمای پایین.. 76
شکل (3-5):طرح ولتاژ- جریان برای باطری کادیوم نیکل در طول یک چرخه وظیفه دمای پایین.. 76


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *