3-5 اجرای الگوریتم PSO…………………………………………………………………………………………………………… 44
3-6 مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم­های تکاملی……………………………………………………………….. 52
فصل چهارم: بهینه­سازی تابع هدف
4-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
4-3 قیود……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
4-4 مدل بار پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………………… 61
4-4-1 مدل­سازی بار از لحاظ نوع مصرف…………………………………………………………………………….. 61
4-4-2 مدل­سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت……………………………………………………… 63
4-5 حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO…………………………………………………………………. 64
فصل پنجم: نتایج شبیه­سازی
5-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
5-2 جایابی دو خازن…………………………………………………………………………………………………………………….. 68
5-3 جایابی چهار خازن…………………………………………………………………………………………………………………. 71
5-4 جایابی شش خازن………………………………………………………………………………………………………………….. 74
5-5 جایابی هشت خازن………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-6 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..80
فصل ششم: بحث و نتیجه­گیری
6-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
6-2 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 82

پایان نامه و مقاله

6-3 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
پیوست­ها
الف: اطلاعات شبکه­ی نمونه………………………………………………………………………………………………………….. 86
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
فهرست جدول­ها
جدول (1-1): مقایسه­ی نرخ­های سود به هزینه­ی روش­های کاهش تلفات…………………………………….14
جدول (4-1): ضریب تغییر بار………………………………………………………………………………………………………. 62
جدول(5-1): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی………………………………………….. 69
جدول(5-2): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده دو بانک خازنی……………………………………………………… 69
جدول(5-3): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور چهار بانک خازنی………………………………………. 72
جدول(5-4): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده چهار بانک خازنی………………………………………………….. 72
جدول(5-5): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی……………………………………….. 75
جدول(5-6): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده شش بانک خازنی………………………………………………….. 75
جدول(5-7): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور هشت بانک خازنی……………………………………… 78
جدول(5-8): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده هشت بانک خازنی…………………………………………………. 78
جدول(الف-1): اطلاعات مربوط به خطوط و توان­های مصرفی شبکه­ی نمونه…………………………………… 8
فهرست شكل­ها
شکل (1-1): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پس­فاز……………………………………………………………… 6
شکل (1-2): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پیش­فاز……………………………………………………………. 6

یک مطلب دیگر :

شکل (1-3): دیاگرام فازروی یک مدار با ضریب قدرت پس­فاز………………………………………………………. 8
شکل (1-4): نمایش مدل بار معادل فیدر شعاعی……………………………………………………………………………… 17
شکل (1-5): بهترین مکان بانک خازنی برای اصلاح ضریب قدرت…………………………………………………. 18
شکل(1-6): مثلث توان…………………………………………………………………………………………………………………. 19
شکل(2-1): ساختار شبکه­ی عصبی………………………………………………………………………………………………… 34
شکل(3-1): مفهوم پایه­ی الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………….. 45
شکل(3-2): شبه­کد گام 1 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 47
شکل(3-3): شبه­کد گام 2 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 48
شکل(3-4): شبه­کد گام 3 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 48
شکل(3-5): شبه­کد گام 4 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 49
شکل(3-6): جمعیت بعد از چند تکرار در یک فضای دو بعدی……………………………………………………….. 50
شکل(3-7): شبه کد الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………………… 51
شکل(3-8): فلوچارت حل نحوه­ی بهینه­سازی الگوریتم PSO………………………………………………………… 53
شکل(4-1): حل مساله­ی جایابی بهینه­ی خازن با استفاده از الگوریتم PSO………………………………………. 65
شکل(5-1): شبکه­ی 33 شینه­ی نمونه……………………………………………………………………………………………… 67
شکل(5-2): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور دو بانک خازنی…………………….. 71
شکل(5-3): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور چهار بانک خازنی…………………. 74
شکل(5-4): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور شش بانک خازنی………………….. 77
شکل(5-5): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور هشت بانک خازنی………………… 80
شکل(الف-1): شبکه­ی 33 شینه­ی نمونه…………………………………………………………………………………………. 8
چکیده:
شبکه­های توزیع دارای بارهای متنوعی­اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می­کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه­ی بانک­های خازنی در سیستم­های توزیع، در این پایان­نامه، یک روش بدیع جهت مدل­سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می­گیرد. برای این منظور، دو مدل ارائه می­شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت – جریان ثابت – توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان­نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه­ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده­اند، حال آنکه این پایان­نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان­نامه، فرمول­بندی تابع هدف به صورت یک مساله­­ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک­هدفه افزوده شده است. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات[1] (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات تاثیر مدل­سازی پیشنهادی بار روی پاسخ­های مساله جایابی بهینه­ی خازن، سناریوهای زیر بکار می­رود: مدل­سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.
 دیباچه
تحلیل شبکه­های توزیع یکی از دغدغه­های اصلی بهره­برداران شبکه است. یک مهندس سیستم بایستی اطلاعاتی درباره­ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان­های شبکه، به منظور تحلیل شبکه­ی توزیع، بداند. از آنجائی­که اکثریت سیستم­های توزیع عملا شعاعی­اند، جهت مدل­سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش­های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [1]:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *