3-3-3-2 ‌آزمایش‌های آماری غیر پارامتری 30
3-3-3-3 واگرایی اطلاعات علمی 30
3-3-4 ایجاد معیار مشابهت جدید بر اساس ترکیب چندین معیار 31
فصل4: روش‌های پیشنهادی 33
4-1 مراحل سیستم بازیابی تصویر پیشنهادی 35
4-2 پیش‌پردازش 36
4-3 همترازی مدل‌های سه‌بعدی 37
4-4 نگاشت‌های دوبعدی از مدل سه‌بعدی 38
4-5 کاهش تعداد نماها 40
4-5-1 کاهش نماها در روش‌های حساس به دوران 41
4-5-2 کاهش نماها در روش‌های مقاوم به دوران 42
4-5-3 تعداد نهایی نماهای کاهش یافته و مقایسه‌ی آن‌ها 43
4-6 استخراج سایه‌نما از تصاویر پایگاه‌داده و تصویر پرس‌وجو 43
4-7 همترازی تصاویرسایه‌نما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
4-8 استخراج ویژگی‌ها 45
4-8-1 استخراج ویژگی با روش مساحت ناحیه ناهمپوشان 45
4-8-2 استخراج ویژگی با روش هیستوگرام زاویه گرادیان 48

پایان نامه و مقاله

4-8-3 استخراج ویژگی با روش گشتاورهای زرنیک 50
4-9 اندازه گیری شباهت بر اساس فاصله اقلیدسی 54
4-10 بازیابی تصاویر بر اساس میزان شباهت 54
فصل5: نتایج شبیه‌سازی 57
5-1 پایگاه‌داده 59
5-2 نتایج شبیه سازی 62
5-3 نتایج آزمایش 63
5-4 نمونه‌ای از نتایج 84
5-5 نتیجه‌گیری و کارهای آینده 88
مراجع 90
فهرست اشکال
شكل 4-1 نمودار بلوکی روش بازیابی پیشنهادی 36
شکل 4-2 نحوه تغییر زوایای آلفا و بتا در سطح کره 38
شکل 4-3 موقعیت قرار گرفتن چند نمونه از دوربین‌های مجازی در سطح کره 40
شکل 4-4 نماهای دوران یافته از منظر دید روبه رو و دو پهلو برای تعداد 338 دوربین 42
شكل 4-5 چند نمونه از سایه نماهای همتراز شده از نظر موقعیت و مقیاس 44
شكل 4-6 سه نمونه از استخراج ویژگی به روش مساحت ناهمپوشان 46
شکل 4-7 چند نمونه از تشخیص اشتباه کلاس نماها در روش مساحت ناحیه ناهمپوشان 47
شکل 4-8 نمونه ای از نماهای غیر هم زاویه با تشخیص درست در روش مساحت ناحیه ناهمپوشان 47
شکل 4-9 نمایش سلول ها و همپوشانی بلوک ها در یک تصویر. 49

یک مطلب دیگر :

شکل 4-10 گشتاورهای زرنیک با تعداد ویژگی های متفاوت برای 30 نما از 50 دوربین 52
شکل 4-11 گشتاورهای زرنیک با تعداد ویژگی های متفاوت برای 23 نما از 98 دوربین 52
شکل 4-12 گشتاورهای زرنیک باتعداد ویژگی های متفاوت برای 39 نما از 200 دوربین 53
شکل 4-13 گشتاورهای زرنیک با تعداد ویژگی‌های متفاوت برای 58 نما از 338 دوربین 53
شکل 5-1 تصاویر کلاس های پایگاه داده 61
شکل 5-2 مقایسه مشابهت بین تصویر کلاس 6 و کلاس 10 62
شکل 5-3 مقایسه میانگین دقت سه روش استخراج ویژگی در هر بار تغییر تعداد دوربین‌ها 63
شکل 5-4 زمان کلاسه‌بندی تصاویر پایگاه‌داده برای هر سه روش در هر بار تغییر تعداد دوربین‌ها 64
شکل 5-5 زمان بازیابی تصویر پرس و جو در هر بار تغییر تعداد دوربین ها 65
شکل 5-6 دقت متوسط کلاسه‌بندی تصاویر پایگاه داده در هر سه روش برای تعداد 50 دوربین 66
شکل 5-7 دقت متوسط کلاسه‌بندی تصاویر پایگاه داده در هر سه روش برای تعداد 98 دوربین 66
شکل 5-8 دقت متوسط کلاسه‌بندی تصاویر پایگاه داده برای تعداد 200 دوربین 67
شکل 5-9 دقت متوسط کلاسه بندی تصاویر پایگاه داده برای تعداد 338 دوربین 67
شکل 5-10 دقت روش مساحت ناحیه ناهمپوشان با تعداد دوربین های مختلف 70
شکل 5-11 دقت روش هیستوگرام زاویه گرادیان با تعداد دوربین های مختلف 70
شکل 5-12 دقت روش گشتاورهای زرنیک با تعداد دوربین های مختلف 71
شکل 5-13 نمودار ماتریس کارایی روش مساحت ناحیه ناهمپوشان با تعداد 50 دوربین 72
شکل 5-14 نمودار ماتریس کارایی روش هیستوگرام زاویه گرادیان با تعداد 50 دوربین 72
شکل 5-15 نمودار ماتریس کارایی روش گشتاورهای زرنیک با تعداد 50 دوربین 73
شکل 5-16 نمودار ماتریس کارایی روش مساحت ناحیه ناهمپوشان با تعداد 98 دوربین 73
شکل 5-17 نمودار ماتریس کارایی روش هیستوگرام زاویه گرادیان با تعداد 98 دوربین 74
شکل 5-18 نمودار ماتریس کارایی روش گشتاورهای زرنیک با تعداد 98 دوربین 74
شکل 5-19 نمودار ماتریس کارایی روش مساحت ناحیه ناهمپوشان با تعداد 200 دوربین 75
شکل 5-20 نمودار ماتریس کارایی روش هیستوگرام زاویه گرادیان با تعداد 200 دوربین 75
شکل 5-21 نمودار ماتریس کارایی روش گشتاورهای زرنیک با تعداد 200 دوربین 76
شکل 5-22 نمودار ماتریس کارایی روش مساحت ناحیه ناهمپوشان با تعداد 338 دوربین 76
شکل 5-23 نمودار ماتریس کارایی روش هیستوگرام زاویه گرادیان با تعداد 338 دوربین 77
شکل 5-24 نمودار ماتریس کارایی روش گشتاورهای زرنیک با تعداد 338 دوربین 77
فهرست جداول
جدول 4-1 تعداد و موقعیت قرار گرفتن دوربین‌های مجازی در سطح کره 39
جدول 4-2 تعداد نماهای نهایی در آرایش‌های مختلف دوربین مجازی 43
جدول 5-1 نتایج حاصل از مقایسه‌ شکل‌های 5-6 تا 5-9 برای کمترین و بیشترین دقت آزمایش‌ها 69

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *