3-7-1-شاخص بهره­ وری جزیی (PFP)………………………………………………………….

3-7-2-شاخص بهره­ وری كل (TFP)………………………………………………………….

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­ وری کل عوامل………………………………………………….. 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی………………………………………………………………… 40

ب) تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………… 40

ج) سیاست تجاری…………………………………………………………………………….. 40

د) آموزش و تحصیلات………………………………………………………………………. 44

ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………….. 44

3-9-اندازه­ گیری بهره ­وری کل عوامل…………………………………………………… 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری………………………………………………………………… 46

3-9-2-روش پارامتری…………………………………………………………………………. 46

3-9-2-1-پسماند سولو……………………………………………………………………….. 48

3-10-ساختار الگو………………………………………………………………………………. 48

3-11-تعریف متغیرها…………………………………………………………………………. 51

3-12-روش تحقیق…………………………………………………………………………. 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)……………………………. 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی………………………………………………… 54

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………. 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………. 56

3-14-3-آزمون فیشر……………………………………………………………………………. 58

پایان نامه و مقاله

3-15-آزمون‌های تشخیص…………………………………………………………………. 59

3-15-1-آزمون چاو………………………………………………………………………… 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………… 60

3-15-3-آزمون هاسمن……………………………………………………………………… 61

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………… 63

4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده…………………………………………………….. 64

4-2-1-تولید………………………………………………………………………………… 65

4-2-2-موجودی سرمایه…………………………………………………………………… 65

4-2-3-نیروی کار……………………………………………………………………………. 67

یک مطلب دیگر :

4-2-4-بهره ­وری کل عوامل تولید………………………………………………………. 67

4-2-5-تحقیق و توسعه…………………………………………………………….. 67

4-2-6-الگوی تجاری……………………………………………………………………. 67

4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی………………………………………………… 68

4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو……………………………………………. 68

4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا………………………………………………. 69

4-4-آزمون­های تشخیص…………………………………………………………………… 69

4-4-1-آزمون چاو…………………………………………………………………………. 70

4-4-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………. 71

4-4-3-آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 72

4-5-نتایج تخمین ……………………………………………………………………… 73

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه ­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………. 77

5-2-خلاصه……………………………………………………………………………… 77

5-3-نتیجه ­گیری……………………………………………………………………. 78

5-4-توصیه ­های سیاست­گذاری……………………………………………………… 80

5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده………………………………………………………. 80

5-6-محدودیت های تحقق………………………………………………………….. 80

فهرست منابع و مأخذ

منابع آماری…………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی……………………………………………………………………………. 85

منابع لاتین……………………………………………………………………………. 87

پیوست……………………………………………………………………………………. 89

چکیده:

بهبود بهره ­وری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می­رود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بین­المللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با داده­های پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای 1386-1376 می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهره‌وری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه‌گذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهره­وری کل عوامل تولید بررسی شده است.

نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره­وری کل عوامل بنگاه­ها داشته­اند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام می­دهد بیشتر باشد، بهره­ وری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفق­تر خواهد بود.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *