ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن. 30
الف-  مفهوم سند. 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاری.. 33
د- امتیازات اسناد تجاری.. 36
1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37
2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان  ……………………………………………………..39
4- حق انتخاب دادگاه صالح  …………………………………………………………………….39
5-درخواست تأمین خواسته  ……………………………………………………………………..39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  ………………………………………..40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده       سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45

پایان نامه

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48
فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87
گفتاراول : از نظر شکلی.. 87
الف- شروع به رسیدگی.. 87
ب-زمان رسیدگی.. 90
ج- لزوم رسیدگی.. 92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… 95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… 101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103
و-رویه قضایی محاکم. 105
فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107
مبحث اول: آثار ماهوی 108
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلی.. 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127
الف- زمان تقدیم دادخواست 127
ب- مکان تقدیم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *