چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی: رضا افسری
تاریخ و امضاء: اثر انگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
Islamic Azad University
Arsanjan Branch
Faculty of Literature and Humanities
Department of Psychology and Educational Science
(M.A) Thesis on Literature
Subject:
Protest in Forough’s poetry
Thesis Advisor:
Sadegh Falahi (ph.D)
Consulting Advisor:
Khosrow Mahmoodi (ph.D)
By:
Reza Afsari
Summer ۲۰۱۲
سپاسگزاری
به تماشا سوگند و به آغاز کلام
واژهای در قفس است واژهی شکر و سپاس
ما بدان مقصد عـــالی نتوانیم رسید هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند
بی شک به مقصد رسیدن این رسالت بزرگ را مرهون الطاف بزرگانی میدانم که لحظه به لحظه، مـرا در پیمودن این راه خطیر و ارزشمند یاری نمودند و اگر لطف این بزرگان و عنایت پروردگار نبود، بیشک گامی به پیش برداشته نمیشد و رسیدن به این مقصد، با دشواریهایی روبرو میگشت. بزرگانی چون دکتر صادق فلاحی به عنوان استادراهنما و دکتر خسرو محمودی به عنوان استاد مشاور،که نامشان زینت بخش صدر این پایاننامه و دیگر اساتید گرامی که وجودشان روشنی بخش محفل دانش پژوهان است. لذا بر خود لازم میدانم که از زحمات بیدریغ اساتید بخش ادبیات این دانشگاه و راهنمایی مشــــــاورهی ارزشمند اســـتادان گــرامی، در راستای تدوین این پایـــاننامه قـدردانی نمــــایم.
تقـــــــدیم به:
تمامی دردکشــیدگانی که انســــانند و از احساس سرشار.
آنان که فریــــاد اعتراضشـان به گوش هیچ کس نمیرسد.
 
فهرست مطالـــب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
فصل اول: کلیّات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۲- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۳- هدف و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۴- پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۵- فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۶- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل دوم: اعتراض و رویکرد آن در شعر فارسی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۱- اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲- ادبیات اعتراض ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷