8-2. آسیب شناسی اصلاحات… 62

9-2. مهمترین شیوه‌های اصلاح.. 66

فصل سوم: جایگاه امربه معروف و نهی از منكر در اسلام. 73

1-3. روند تشریع امر و نهی در قرآن. 73

2-3. موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منكر در روایات… 83

فصل چهارم: شناخت ابعاد دیگر فریضه امر و نهی.. 92

1-4. مراتب وطبقات امر و نهی.. 92

2-4. آشنایی با معروفات و منكرات… 106

فصل پنجم: كاوشی دیگر پیرامون فریضه امر و نهی.. 119

1-5. شرایط اجرای امربه معروف و نهی از منكر. 119

2-5. اصول و پیش شرط‌های حاكم بر فریضه امر و نهی.. 127

3-5. تحلیل ریشه‌های موفقیت در امر و نهی.. 133

4-5. تحلیل ریشه‌های شكست در امر و نهی.. 138

5- 5. آثار سوء منكرات در جامعه. 144

6-5. پیامدهای منفی ترك امربه معروف و نهی از منكر در جامعه. 147

فصل ششم: بررسی های ضروری دیگر در اصلاحات و امر و نهی دینی.. 152

1-6. شیوه‌های متفاوت اصلاحات در فریضه امر و نهی.. 152

2-6. اصلاحات وتغییرات اساسی اجتماعی در گرو چند مؤلفه پراهمیت… 163

فصل هفتم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 180

1-7. خلاصه پژوهش… 180

2-7. ارائه برخی پیشنهادها به محققان آینده 182

3-7. ارائه راهكارهای عملی و كاربردی نو جهت اصلاحات و دگرگونی‌های اجتماعی از طریق امر و نهی دینی در عصر حاضر  183

فهرست منابع و مآخذ(فارسی وعربی) 187

الف: فهرست كتاب‌ها 187

ب: فهرست نرم افزارها 198

نمایه. 199

Abstract
ب) فهرست تفصیلی

چكیده

مباحث مقدماتی: كلیات… 1

1. بیان مسأله. 1

2. پیشینه تحقیق.. 1

3. اهداف پژوهش… 1

4. پرسش‌های تحقیق.. 2

5. فرضیه پژوهش… 2

6. روش گردآوری اطلاعات… 3

7. هدف كاربردی این پژوهش… 3

8. واژگان كلیدی.. 3

9. موانع و محدودیت‌های پژوهش… 3

فصل اول: بررسی‌های اولیه. 4

1-1. مفاهیم و معانی.. 5

1-1-1. مفهوم اصلاحات… 5

1-1-1-1. واژه اصلاح در لغت… 5

2-1-1-1. واژه اصلاح در عرف قرآن. 6

3-1-1-1. واژه إصلاح در عرف روایات معصومین «علیهم السلام» 7

2-1-1. مفهوم تغییر و دگرگونی.. 7

1-2-1-1. واژه تغییر در لغت… 7

2-2-1-1. واژه تغییر در عرف قرآن. 8

3-2-1-1. واژه تغییر در عرف روایات. 8

3-1-1. مفهوم أمر. 9

1-3-1-1. واژه امر در لغت… 9

2-3-1-1. واژه أمر در عرف قرآن. 10

3-3-1-1. واژه امر در عرف روایات. 11

4-1-1. مفهوم نهی.. 12

1-4-1-1. واژه نهی در لغت… 12

2-4-1-1. واژه نهی در عرف قرآن. 13

3-4-1-1. واژه نهی در عرف روایات… 13

5-1-1. مفهوم معروف… 14

1-5-1-1. واژه معروف در لغت… 14

2-5-1-1. واژه معروف در قرآن. 15

3-5-1-1. واژه معروف در روایات… 15

6-1-1. مفهوم منكر. 16

1-6-1-1. واژه منكر در لغت… 16

2-6-1-1. واژه منكر در عرف قرآن. 16

3-6-1-1. واژه منكر در عرف روایات… 17

2-1. دگرگونی و تغییرات اجتماعی.. 18

1-2-1. تغییرات اجتماعی در قرآن و روایات اهل بیت‌ علیهم‌السلام. 18

2-2-1. امر و نهی، مؤثرترین مكانیزم اجرایی در تغییرات اجتماعی.. 20

3-2-1. دگرگونی‌های اجتماعی از منظر علم جامعه‌شناسی.. 22

1-3-2-1. عوامل مؤثر بر دگرگونی‌های اجتماعی.. 23

1-1-3-2-1. عامل معنوی.. 23

2-1-3-2-1. عامل جغرافیایی و محیطی.. 24

3-1-3-2-1. عامل فرهنگی.. 24

4-1-3-2-1. عامل فناوری و تكنولوژی.. 24

5-1-3-2-1. عامل اقتصادی.. 25

پایان نامه

2-3-2-1. پیامدهای ناخوشایند در فرآیند سریع تغییرات اجتماعی.. 26

3-3-2-1. موانع فرا روی دگرگونی‌های اجتماعی.. 26

فصل دوم: اصلاحات اجتماعی.. 29

1-2. مقدمه. 29

2-2. اصلاحات از منظر قرآن. 29

1-2-2. ایمان شرط لازم برای اصلاح.. 30

2-2-2. توبه راه اصلاح فردی.. 31

3-2-2. تقوی مقدمه اصلاح.. 32

4-2-2. عفو و بخشش، راه اصلاح خطاكاران. 33

5-2-2. اصلاح در خانواده 34

6-2-2. اصلاح اجتماعی با اوامر و نواهی الهی.. 35

3-2. اصلاح در روایات معصومین علیهم‌السلام. 37

1-3-2. مجاهده بانفس راه اصلاح فردی.. 37

2-3-2. اصلاح خانواده 38

3-3-2. اصلاح بین مردم و جامعه. 39

4-3-2. اصلاح حاكمان و عالمان. 41

4-2. چارچوب اصلاحات در اسلام. 42

1-4-2. حق محوری.. 42

2-4-2. قانونمندی.. 43

3-4-2. صداقت و راستگویی.. 45

4-4-2. رعایت اصول اخلاقی.. 45

5-4-2. گزینش كارگزاران صالح و توانا 47

6-4-2. نگرش انسانی و فرامذهبی.. 48

7-4-2. توسعه آزادی‌های مشروع. 48

8-4-2. حفظ وحدت و وفاق ملی.. 49

9-4-2. برقراری عدالت اجتماعی.. 50

10-4-2. تأمین رفاه و آسایش مردم. 51

5-2. ابعاد مختلف اصلاحات… 51

یک مطلب دیگر :

1-5-2. اصلاح فرهنگی و معنوی.. 51

2-5-2. اصلاح نظام سیاسی.. 52

3-5-2. اصلاح نظام حقوقی.. 53

4-5-2. اصلاح قوانین و ساختارها 54

6-2. شرایط اجرای اصلاحات… 55

1-6-2. زمان‌شناسی و مكان شناسی فراروی اصلاحات… 55

2-6-2. شناخت داشتن از اقدام اصلاحی خود. 56

3-6-2. مشورت با حكیمان و عالمان. 57

4-6-2. استفاده از ابزار درست جهت اصلاح.. 58

7-2. مهمترین ویژگی مصلح موفق.. 59

1-7-2. عدم مصانعه. 59

2-7-2. عدم مضارعه. 61

3-7-2. عدم مطامعه. 62

8-2. آسیب شناسی اصلاحات… 62

1-8-2. ابهام در مفهوم اصلاح و چارچوب آن. 62

2-8-2. مقطعی بودن اصلاحات… 63

3-8-2. افراط و تفریط.. 64

4-8-2. رخنه فرصت‌طلبان و مصلحان غیرواقعی.. 65

9-2. مهمترین شیوه‌های اصلاح.. 66

1-9-2. ارشاد و تساهل.. 66

2-9-2. اصلاحات تدریجی و گام به گام. 68

3-9-2. امربه معروف و نهی از منكر. 69

فصل سوم: جایگاه امربه معروف و نهی از منكر در اسلام. 73

1-3. روند تشریع امر و نهی در قرآن. 73

1-1-3. آیات توصیه كننده به امر و نهی.. 73

2-1-3. آیات دال بر وجوب امربه معروف و نهی از منكر. 75

1-2-1-3. وجوب امر و نهی بر پیامبر اكرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله. 75

2-2-1-3. وجوب امر و نهی بر همه مؤمنان امت… 75

3-2-1-3. وجوب امر و نهی بر بعضی از امت… 77

3-1-3. امربه معروف و نهی از منكر از اوصاف لازم مومنان. 78

4-1-3. امربه منكر و نهی از معروف، از صفات منافقان. 78

5-1-3. تفاوت امربه معروف ونهی از منكر در آیات مكی و مدنی.. 79

6-1-3. تقدم امر و نهی بر ایمان به خدا 80

7-1-3. گمان وجود تضاد در میان آیات امر و نهی.. 80

8-1-3. امر و نهی در میان همه ادیان الهی.. 82

2-3. موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منكر در روایات… 83

1-2-3. اهمیت وفضیلت امر و نهی در كلام معصومین علیهم السلام. 83

2-2-3. تشویق همگان به امربه معروف و نهی از منكر. 85

3-2-3. روایات دال بر وجوب دو فریضه. 85

1-3-2-3. واجب بر همه امت… 85

2-3-2-3. بر بعض امت… 86

3-3-2-3. واجب برهر فرد مسلمان. 86

4-3-2-3. بر علما و دانشمندان. 86

4-2-3. عدم تفاوت بین امر و نهی مرد و زن. 87

5-2-3. امربه معروف و نهی از منكر، از اوصاف لازم مومنین.. 87

6-2-3. امربه منكر و نهی از معروف از صفات منافقان و مشركان. 88

7-2-3. توهم وجود تنافی در بین روایات امر و نهی.. 88

8-2-3. وجوب حفظ جان و دین و بذل و ایثار در راه امر و نهی.. 89

9-2-3. «حسبة» نهاد اجرایی امر و نهی در تاریخ اسلام. 89

فصل چهارم: شناخت ابعاد دیگر فریضه امر و نهی.. 92

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *