SDS

Na3OSO11(2CH)3CH

HQ-8

NO7H9C

DBM

۵H6COC2COCH5H6C

PAN

O3N11H15C

PADAP-Br-5

O4BrN17H15C

۳-۳-۲- کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت نمونههای آبی
برای کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت اورانیم، پرتوزایی محلولهای استاندارد با غلظت مشخص مشخصی از اورانیم با استفاده از طیف سنجی آلفا به کمک سوسوزنی مایع تعیین و منحنی کالیبراسیون سیستم بهصورت تغییرات میزان پرتوزایی بر حسب غلظت محلول ترسیم گردید. به این ترتیب، با استفاده از منحنی کالیبراسیون، مقادیر مجهول غلظت (C) با استفاده از مقادیر میزان شمارش(Cpm)[46]هر نمونه مشخص گردید.
۳-۳-۳- بهینه سازی فرآیند
۳-۳-۳-۱- بررسی اثر نوع سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم
به منظور بررسی اثر نوع سورفکتانت بر راندمان استخراج , و انتخاب مناسبترین سورفکتانت(الیته از بین سورفکتانتهای قابل دسترسی و مورد بررسی)، محلولهایی از اورانیم به غلظت ۱- mgL20 در لولهی سانتریفوژ ۵۰ میلی لیتری مورد استفاده قرار گرفت. پس از اضافه نمودن مقدار نظری مورد نیاز از هر کدام از سورفکتانتهای مورد بررسی (تریتون ۱۱۴-X، تریتون۱۰۰-X، CTAB و SDS) و یا مخلوط آنها و معرف کی لیت ساز PAN، pH محیط در ۵ (مقدار بهینهی بهدست آمده از مطالعات) تنظیم و محلول به مدت۲۰ دقیقه در حمام آبی با دمای ۶۰ درجهی سانتیگراد نگه داشته شد. در این مرحله، محلول کدر شده و دو فاز غنی از سورفکتانت و فاز آبی ظاهر گردید. با استفاده از سانتریفوژ در سرعت۵۰۰۰ دور بر دقیقه و در مدت ۱۰ دقیقه این دو فاز کاملاً از یکدیگر جدا شد. با اندازهگیری مقدار اورانیم موجود در فاز آبی میزان استخراج اورانیم تعیین و مناسبترین سورفکتانت انتخاب گردید
۳-۳-۳-۲- بررسی اثر نوع لیگاند بر راندمان استخراج اورانیم
به منظور بررسی اثر نوع لیگاند (معرف کیلیت ساز) بر راندمان استخراج، پس از اضافه نمودن مقدار نظری مورد نیاز از سورفکتانت تریتون ۱۱۴-X و هر بار یکی از معرفهای کی لیت ساز مورد مطالعه (DBM،Br-PADAP ، PAN وHQ -8) به ۵۰ میلی لیتری محلول اورانیم به غلظت ۱- mgL20 در یک لولهی سانتریفوژ به حجم ۵۰ میلی لیتر و تنظیم pH محیط در ۵، محلول به مدت۲۰ دقیقه، در حمام آبی با دمای۶۰ درجهی سانتیگراد نگه داشته شد. در این مرحله، با کدر شدن محلول دو فاز غنی از سورفکتانت و فاز آبی ظاهر شدند. با استفاده از سانتریفوژ در سرعت۵۰۰۰ دور بر دقیقه در مدت ۱۰ دقیقه این دو فاز کاملاً از یکدیگر جدا شد. با اندازهگیری مقدار اورانیم موجود در فاز آبی میزان استخراج اورانیم تعیین و موثرترین لیگاند برگزیده گردید.
۳-۳-۳-۳- بررسی اثر pH بر راندمان استخراج اورانیم
برای بررسی اثر pH بر راندمان استخراج اورانیم، پس از اضافه نمودن مقدار نظری مورد نیاز از سورفکتانت تریتون ۱۱۴-X، و معرف کیلیت ساز ۸-هیدروکسی کینولین به محلولهایی از اورانیم به غلظت۱- mgL20 در لولههای سانتریفوژ ۵۰ میلیلیتری، pH محیط با استفاده از محلول سدیم استات ۱/۰ مولار و با افزایش NaOH یا ۳HNO در گسترهی ۲ تا ۸ تغییر داده شد. مانند مراحل قبل میزان استخراج اورانیم تعیین و بر اساس آن pH مطلوب مشخص گردید.
۳-۳-۳-۴- بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم
برای بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانیم و بهینهسازی مقدار آن، پس از اضافه نمودن سورفکتانت تریتون ۱۱۴-X در محدودهی غلظتی۰ تا (w/v) %25/1 و مقدار نظری مورد نیاز از معرف کی لیت ساز HQ-8 به محلولهایی از اورانیم به غلظت ۱- mgL20 در لولههای سانتریفوژ ۵۰ میلی لیتری و تنظیم pH محیط در مقدار بهینهی آن، مانند قبل راندمان استخراج نقطهی ابری تعیین و غلظت بهینهی سورفکتانت مشخص گردید.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir