استان مازندران

دانلود پایان نامه

صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، ۲% از سرمایه گذاری واحدهای تولیدی استان به صنعت برق و الکترونیک اختصاص دارد (پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران). که این خود، ضرورت مطالعه بقای شرکت ها در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران را به خوبی آشکار می کند.

۱-۳- بیان مسئله
شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود بازار را زود ترک می کنند؛ بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند. تا زمانی که دانش ما درباره ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکتها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران۴، ۲۰۰۶). از آنجایی که ایجاد شرکت های جدید به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال یک منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، خروج این شرکت ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به مطالعه بقای شرکت ها را آشکار می کند(مدهوشی و تاری، ۱۳۸۶). از طرفی مطالعات اخیر نشان می دهند که احتمال بقا به طور معنی داری در بین شرکت های هر صنعت فرق می کند. بخشی از این ناهماهنگی ها با ویژگی های خاص صنعت توضیح داده می شوند. در واقع نوع خط مشی انتخابی بنگاه، به نوع عامل موثر در این ناهماهنگی بر می گردد(اودرش، هاولینگ و تریک۵، ۱۹۹۷).
بنابراین در این تحقیق، دو نوع متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد: ویژگی های صنعت و شرکت، و تاثیر این دو نوع متغیر بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰ بررسی می شود. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درباره بقای شرکت ها در ایران و بخصوص استان مازندران انجام نشده است، علاوه بر انجام تحقیق برای صنایع دیگر استان، این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار صنعتی و شرکتی بر بقای شرکت ها موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد و نتایج آن می تواند به مدیران برای مطالعات و تحقیقات آینده کمک کند

۱-۴- اهداف پژوهش
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:
– بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

۱-۵- سؤال‏های پژوهش
سؤال هایی که در این تحقیق در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:
۱- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
۲- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
فرضیه اول: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه دوم: سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه سوم: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه ششم: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد. ( از آنجا که در مورد این متغیر اطلاعات لازم وجود نداشته است در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.)
۱-۷- تعریف متغیرها
متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
۱- اندازه شرکت: اندازه شرکت به وسیله ی تعداد کارکنان شرکت سنجیده می شود.
۲- سرمایه اولیه: به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شرکت در زمان تأسیس و یا تأمین مالی از طریق وام تعریف میشود.
۳- درجه نوآوری در صنعت: توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.
۴- نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد.
۵- شدت سرمایه: میزان سرمایه شرکت های م
وجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.
۶- نرخ رشد صنعت: به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که در این تحقیق مبنای اندازه گیری براساس نرخ رشد فروش بوده است، اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معیار سنجش تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری می شود.
۷- نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود (همانطور که ذکر شد به دلیل عدم وجود اطلاعات، این متغیر حذف شده است).

متغیر وابسته نیز، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت بوده و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.

۱-۸- روش انجام کار
تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی ” مدت زمان بین دو پیشامد” یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه باید تعیین شود. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، ۱۳۸۴).
برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی استفاده می شود (بلوسفلد۶، ۲۰۰۲). از این رو، در این تحقیق نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده است.

۱-۹- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر را می توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد پرداخته شده است و برای این منظور از متغیرهای نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوری صنعت، میزان سرمایه اولیه، اندازه اولیه شرکت، شدت سرمایه، رشد صنعت و نوع شرکت (تولیدی، تولیدی صادراتی) استفاده شده است.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی
دامنه زمانی این تحقیق مربوط به سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰ می باشد.
۱-۹-۳- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش مربوط به شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد.

۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش
واژه ها و اصطلاحاتی که در این تحقیق با آن ها سروکار خواهیم داشت به صورت زیر تعریف می شوند:
اپیزود۷: دوره زمانی که یک رکورد در آن یک وضعیت خاص را تصرّف می کند. به عنوان مثال در بررسی طول عمر افراد، از زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند یک اپیزود می باشد. و فاصله تولد اولین فرزند تا تولد دومین فرزند یک اپیزود دیگر است.
طول عمر۸: زمان سپری شده در یک وضعیت خاص، یا طول یک اپیزود.
زمان انتظار۹: واژه جایگزین برای طول عمر یک اپیزود می باشد.
رویداد۱۰: انتهای یک اپیزود، تغییر در وضعیت، انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. مثلاً در بررسی طول عمر شرکت ها خروج از صنعت یک رویداد است.
هازارد۱۱: نرخ اتفاق افتادن رویدادها یا ریسک اتفاق افتادن یک رویداد.
مجموعه ریسک۱۲: گروه یا مجموعه ای که در زمان t هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده است.
سانسور کردن۱۳: در صورتی اتفاق می افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر می رود. در واقع سانسور شدن زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات ناکاملی درباره ی زمان بقای عناصر در دست باشد و زمان از کار افتادگی به طور دقیق مشخص نیست.
شرکت های تازه وارد: طبق تعریف سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM)14 به شرکت هایی که از زمان حضور آن ها در صنعت ۴۲ ماه بیشتر نگذشته باشد، شرکت جدید یا تازه وارد گفته می شود.
مدل کوکس۱۵: یک مدل رگرسیون برای تحلیل های تاریخی- رخدادی که در مواردی که مجموعه داده دارای موارد سانسور شده باشد مناسب است. تحت عنوان مدل هازارد نسبی۱۶ نیز شناخته می شود. در این روش اثر متغیر توضیحی بر بقاء به صورت پارامتری یا نیمه پارامتری ارائه می شود.
مدل برآورد حد محصول (کاپلان مایر)۱۷: اگر برخی از شرکت ها در پایان مطالعه هنوز زنده باشند یعنی داده های سانسور شده داشته باشیم از روش برآورد حدمحصول (PL) که توسط کاپلان مایر ارائه شده استفاده می کنیم.
جدول عمر۱۸: وقتی تعداد مشاهدات و موارد مورد بررسی زیاد باشد ممکن است بیش از یک رویداد در هر زمان رخ دهد. در این صورت روش کاپلان مایر جداول بسیار طولانی را موجب می شود که ارائه و تفسیر آن ها خیلی مطلوب نبوده و وقت گیر است. بنابراین روش دیگری به نام “جدول عمر” بکار گرفته می شود که درآن زمان وقوع رویدادها را به صورت بازه های زمانی تقسیم می کند.

۱-۱۱- محدودیت های پژوهش
هر تحقیقی با یک سری محدودیت ها و مشکلات همراه می باشد، به گونه ای که می توان گفت مشکلات و محدودیت ها جزء لاینفک هر تحقیقی می باشد. از آنجا که سابقه هیچ مطالعه ای در کشور در زمینه ی بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک وجود نداشته، از این رو با عدم وجود منابع داخلی مواجه بوده ایم و این امر باعث شده است که بیشتر وقت محقق صرف تهیه و ترجمه متون و مقالات خارجی گردد. محدودیت های دیگری که در این تحقیق با آن مواجه بودیم در ارتباط با جمع آوری
داده ها بوده است. که از جمله آن ها مشکلی بود که در مورد متغیر نرخ رشد صنعت بوده است. در این تحقیق بنا براین بوده است که درجه رشد صنعت به وسیله نرخ رشد فروش شرکت ها سنجیده شود اما از آنجا که شرکت ها در مورد نرخ رشد فروش خود اطلاعاتی را قرار نداده اند، در مورد این متغیر به مشکل برخورده ایم. لذا برآن شدیم این متغیر به وسیله نرخ رشد استخدام سنجیده شود.
دومین محدودیت در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت برق و الکترونیک بوده است که در این مورد نیز اطلاعاتی وجود نداشته در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.

۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تعریف مسأله، اهمیت وضرورت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق ارائه شده است. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد و در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.
در فصل سوم متدولوژی تحقیق ارائه شده است، که شامل مروری بر مدل های ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد استفاده در این تحقیق می باشد. در ضمن در این فصل اطلاعات مربوط به جامعه ونمونه آماری مورد بررسی، ارائه می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و نتایج و یافته های تحقیق ارائه شده است.
فصل پنجم به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق می پردازیم. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد، سپس مدل مفهومی آورده می شود، و در نهایت در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.

۲-۲- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها

۲-۲-۱- مقدمه
شرکت های جدید به عنوان یک عامل اصلی پویایی صنعتی و یک منبع نوآوری در نظر گرفته می شوند و رشد سریعتری نسبت به شرکت های قدیمی تر دارند (کلاپر و ریچموند۱۹، ۲۰۱۱) و می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدید شدن تکنولوژی به کار رفته در صنعت می شود (بهشتی و همکاران،

Leave a comment