6-5-2طول و عرض و عمق محصول……………………………………………………………………………………..37
7-5-2علائم تجاری،مارك تجاری و نام تجاری،لوگو……………………………………………………………..37
8-5-2استراتژی های تعیین علامت تجاری……………………………………………………………………………..38
9-5-2بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………..38
6-2مشتریان………………………………………………………………………………………………………………………38
1-6-2تفاوت مشتری و خریداران………………………………………………………………………………………….39
2-6-2چرخه عمر مشتری…………………………………………………………………………………………………….40
3-6-2انواع مشتریان…………………………………………………………………………………………………………..40
از منظر سودآوری و وفاداری……………………………………………………………………………………………….43
از منظر پذیرش كالاهای نوآورانه………………………………………………………………………………………….44
7-2قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………45
1-7-2مبانی فكری در قیمت گذاری……………………………………………………………………………………..45
2-7-2استراتژی های قیمت گذاری……………………………………………………………………………………….46
3-7-2كانالهای توزیع…………………………………………………………………………………………………………47
4-7-2طول و عرض كانال…………………………………………………………………………………………………. 47
5-7-2تعارض در كانال…………………………………………………………………………………………………….. 48
8-2ترفیع…………………………………………………………………………………………………………………………49
1-8-2آگهی و تبلیغات……………………………………………………………………………………………………….49
2-8-2روابط عمومی………………………………………………………………………………………………………….50
3-8-2پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………..51
4-8-2 فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………..52
5-8-2بازاریابی مستقیم و بازاریابی الكترونیكی………………………………………………………………………..52
9-2 عوامل موثر در آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………..54
10-2رفتار مصرف كننده…………………………………………………………………………………………………….55
1-10-2گرایش خریدار ……………………………………………………………………………………………………..56
2-10-2 ارزش………………………………………………………………………………………………………………….59
3-10-2كارایی………………………………………………………………………………………………………………….60
4-10-2 مقدار…………………………………………………………………………………………………………………..61
5-10-2 تنوع…………………………………………………………………………………………………………………….61
6-10-2 مزایا…………………………………………………………………………………………………………………..63

پایان نامه و مقاله

11-2 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………….64
12-2 بازارگردانی……………………………………………………………………………………………………………..64
13-2 بخش بندی بازار………………………………………………………………………………………………………65
1-13-2منافع بخش بندی…………………………………………………………………………………………………..65
2-13-2 مبنای بخش بندی بازارهای مصرفی…………………………………………………………………………..66
14-2 فرایند بخش بندی بازار……………………………………………………………………………………………….67
15-2 فرآیند تحقیقات بازاریابی……………………………………………………………………………………………70
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….73
2-3 بررسی نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………73
3-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..74
4-3 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………74
4-3-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………..75
4-3-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………75
5-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..75
6-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..75
7-3 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………77
8-3 روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..79
8-3-1 روش كتابخانه ای …………………………………………………………………………………………………..80

یک مطلب دیگر :

8-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….80
8-3-3 مصاحبه    ……………………………………………………………………………………………………………..80
9-3 روایی(اعتبار)پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..80
10-3 پایایی(قابلیت اعتماد)پرسشنامه …………………………………………………………………………………….80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………81
2-4  بخش اول توصیف آماری ……………………………………………………………………………………….81
3-4  بخش دوم تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق) ………81
3-4-1 آزمون كولموگروف-اسمیرنف ……………………………………………………………………………..83
 
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
1-5مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96
2-5 نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………97

فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………..99
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………102
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….103
مقدمه
تغییر در شرایط سازمانهای عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش به نیروی انسانی شده است. در این شرایط نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان و یك مزیت رقابتی منحصر به فرد معرفی می شود و به تبع آن كاركنان به گردانندگان اصلی جریان كار وشركای سازمان مبدل شده اند. بنابراین مدیران امروز علاوه بر مهارتهای رهبری، نیازمند برخورداری از كاركنانی با ویژگیهای مناسب می باشند و بر این اساس، همواره مدیران به دنبال بهره گیری حداكثری از مهم ترین سرمایه سازمانی خود،یعنی منابع انسانی هستند،  در واقع این نیروی انسانی است كه میتواند با توانایی های خود دیگر منابع را به خدمت گیرد.(یعقوبی، 1389:66)
شناسایی ابعاد مختلف ارتقاء منابع انسانی جهت بهره برداری بهتر از آن، به عنوان یكی از اصلی ترین عوامل موفقیت سازمان به حساب میآید.
آنچه مسلم است، انجام كار در شرایط سازمانی به خصوص روابط مدیران با كاركنان عاری از استحكاك، تعارض و كشمكش نیست. این موضوع در سازمانهای دولتی كه ابعاد سیاسی رفتار در آن نقش پر رنگتری دارد، بیشتر دیده می شود. شكاف بین كاركنان و مدیران، اغلب منجر به شكاف در تصمیمات آن و به تبع آن مشكل های اجرایی می شود.(تللیس[1]،23:2009)
به تبع آن اثرهای رفتاری چون شایعه پراكنی، تضاد، سیاسی كاری و كم كاری، میتواند انرژی بالایی از سازمان گرفته و هزینه هارا افزایش دهد. درچنین شرایطی توجه به موضو ع هایی، چون ارتقاء عملكرد، توانمندسازی نیروی انسانی، خودكنترلی، تعهد، وجدان كاری، تشریك مساعی، همكاری، بروز خلاقیت و . . . بی اهمیت خواهد بود و در نهایت عملكردهای سازمانی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.(چاوشی،24:1386)
رفتار شهروندی سازمانی با مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و غیررسمی، باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند .(آپمبوم[2] ،19:2004)

 
1-1بیان مسئله
امروزه مفهوم شهروندی از ایمان آوردن به مسؤلیت های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی درباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی، به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست، معطوف شده است.(جمشیدی،1387)
مفهوم شهروندی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.(بینستوک[3] و همکاران، 2003 ؛360)
شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. (موحد،1381)
هر چند رفتارهای شهروندی به طور مستقیم قابل تقویت نیست و از سوی سازمان به آن پاداش داده نمی شود،اما مطالعات نشان میدهد از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن فرهنگ سازمانی می باشد .(كركماز و آرپاسی،2008:682)
فرهنگ سازمانی با توان بالقوه خود، می تواند تأثیر زیادی بر شكل گیری و ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی كاركنان داشته باشد،زیرا فرهنگ، هنجارهایی را برای افراد ایجاد می كند كه این هنجارها منجر به رفتار در آنها  می شود (ناور[4] و دیگران،2005:185)
رفتارشهروندی كاركنان سازمان نیز، چیزی جزء هنجارها و اصول اعتقادی افراد آن سازمان نمی باشد.
این نگرش در حالی وجود دارد كه دین مبین اسلام در فضای جامعه و فرهنگ اجتماعی كشور، تأثیر فراوانی دارد.  افراد جامعه نیز تحت این تأثیر خود را ملزم به رعایت ارزش ها، آداب و اصول اخلاق اسلامی می دانند. فرهنگ غنی و اصیل اسلام آموزش دهنده مكارم اخلاق بوده و توصیه های فراوانی برای اصلاح و بهبود رفتار انسان دارد . ازسوی دیگر، با توجه به اینكه خود فرهنگ سازمانی، تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی می باشد،بنابراین افراد و كاركنان تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی خود (فرهنگ اسلامی) آن را درقالب نگرش ها و رفتارهای خود به درون سازمان میآورند .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *