2-12  وقایع تاریخی تکامل تولید ناب.. 26
2-12-1 مرحله‌ی پیدایش و ایجاد جرقه‌های تولید ناب. 26
2- 12-2 مرحله‌ی توجه غرب به بررسی شیوه تولید ژاپنی. 28
2-13  طرح و تشریح مباحث کلی حول حوزه مفهومی و عملیاتی مقوله‌ نابی. 30
2-13-1 اعتبارسنجی مفهوم نابی. 31
2-13-2 تجزیه و تحلیل اعتبار همگرایی تولید ناب. 37
2-13-3 تجزیه و تحلیل اعتبار تمایز تولید ناب. 41
2-14 ذکر نکاتی در رابطه با توسعه مفاهیم و تعاریف نابی. 46
2-14-1 تولید ناب بعنوان یک پیکره‌بندی. 49
2-15 بررسی وتحلیل پیشینه مربوط به مدل‌های سنجش نابی. 50
فصل سوم : روش تحقیق
3-1)مقدمه. 52

پایان نامه

3-2) نوع تحقیق. 52
3-3)مساله تحقیق. 52
3-4)جامعه آماری. 53
3-5)تعداد نمونه و روش اخذآن. 53
3-6)متغیرهای تحقیق. 55
3-7) زمان و مکان تحقیق. 57
3-8)واحد تحقیقی. 57
3-9) روش تحقیق. 57
3-10) روشهای گردآوری اطلاعات.. 58
3-11)روایی پرسش نامه. 58
3-12)پایایی پرسش نامه. 59
3-13)ضرورت انجام تحقیق: 61
3-14) تحلیل پوششی داده‌ها 61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1)مقدمه. 66
4-2)توصیف وضعیت پاسخ دهند گان. 66
4-3) روش و ابزار جمعآوری اطلاعات.. 68
4-4) روش استخراج و تحلیل داده ها 68
5-4 )شرح مفاهیم و متغیرهای موجود در این پژوهش… 68

یک مطلب دیگر :

1-5-4) متغیر وابسته. 69
2-5-4) متغیرهای مستقل. 69
6-4) تجزیه و تحلیل دادهها 69
7-4)تحلیل پوششی داده ها 70
1-7-4)رتبه بندی شرکتهای مواد غذایی: 71
8-4) بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد 88
1-8-4) بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد. 89
2-8-4) بررسی رابطه ابزارها و تکنیکها و ارزیابی عملکرد. 91
3-8-4) بررسی رابطه تکنولوژی و ارزیابی عملکرد. 93
4-8-4) بررسی رابطه زیرساختها و ارزیابی عملکرد. 95
9-4) مقایسه ارزیابی عملکرد در شرکتهای کارا و ناکارا 97
10-4) مقایسه تولید ناب در شرکتهای کارا و ناکارا 98
1-10-4) مقایسه ابزارها و تکنیکها در شرکتهای کارا و ناکارا 98
2-10-4) مقایسه تکنولوژی در شرکتهای کارا و ناکارا 99
3-10-4) مقایسه زیرساختها در شرکتهای کارا و ناکارا 100
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه : 103
.5-2- خلاصه تحقیق. 104
5-3- نتایج پژوهش… 105
5-4) مقایسه سه شرکت کارا و ناکارا از نظر امتیاز کسب شده در فاکتورهای ورودی و خروجی  110
5-4)ارزیابی واحدهای ناکارا با واحدهای مرجع. 112
5-5) پیشنهادها برای تحقیقات آینده  : 113
منابع ومآخذ.. 114


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *