سوسن اسفندیاری

 

در این پژوهش تحلیل روند وقایع حدی نمایه‌های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران انجام شد. دوازده نمایه هواشناسی کشاورزی در سه گروه نمایه­های دوره سرما (آخرین یخبندان بهاره، اولین یخبندان پاییزه، طول دوره یخبندان، تعداد روزهای یخبندان و ساعات سرمادهی)، نمایه­های فصل رشد (آغاز، پایان و طول فصل رشد و روز درجه رشد تجمعی ماهانه) و نمایه­های دما (کمینه و بیشینه دمای مطلق سالانه و دامنه دمای روزانه) بررسی شدند. در این تحقیق از داده­های دمای بیشینه و کمینه روزانه دمای هوا در 20 ایستگاه همدیدی در سراسر کشور برای دوره زمانی 2012-1960 استفاده شد. در ابتدا این 12 نمایه­ تولید شد و تابع خودهمبستگی آن‌ها بررسی گردید. در ایستگاه­هایی که به‌طور پیاپی همبسته بودند، سری­های زمانی نا همبسته پیش­سفید شده تولید شدند. آزمون من-کندال و تحلیل روند خطی به ترتیب برای تعیین وجود و اندازه (شیب) روند استفاده شدند. آزمون من-کندال دنباله­ای نیز برای یافتن نقطه آغاز ناگهانی و بررسی روند در زیردوره­ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که روند نمایه­های مورد مطالعه در سراسر کشور متفاوت بوده و تعداد ایستگاه­های دارای روند در هر نمایه یکسان نیست. روند کاهشی معنی­دار در اغلب نمایه­های دوره سرما مشاهده شد و نمایه تعداد روزهای یخبندان بیشترین روند را در میان نمایه­های دوره سرما دارا بود و این نتیجه در بیش از نیمی از ایستگاه‌ها به دست آمد. کاهش دوره یخبندان به معنای تأخیر در اولین یخبندان پاییزه و رسیدن زودرس آخرین یخبندان بهاره در بسیاری از ایستگاه­ها مشاهده شد. ساعات سرمادهی نیز در بیشتر ایستگاه­ها دارای روند کاهشی بود. روند نمایه­های فصل رشد در مقایسه با نمایه­های دوره سرما در تعداد کمتری از ایستگاه­ها وجود داشت. نتایج نشان داد در مناطق معدودی شروع فصل رشد زودرس و تأخیر در پایان فصل رشد رخ داده است. روند افزایشی نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های گرم بیش از ماه­های سرد بود. نمایه دامنه دمای روزانه به‌ویژه در ماه­های ژوئن، سپتامبر، نوامبر و دسامبر دارای روند کاهشی بود و کمترین تعداد ایستگاه­های دارای روند در ماه مارس مشاهده شد.

 

واژه­های کلیدی: روند، نمایه­های هواشناسی کشاورزی، آزمون من-کندال دنباله­ای.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

 

عنوان صفحه
   
فصل اول – پیشگفتار —— 1
1-1- تغییرات دمای میانگین جهانی و ارتباط آن با دماهای حدی ———— 2
1-2- اهمیت بررسی روند دماهای حدی و نمایه‌های هواشناسی کشاورزی —– 3
1-3- اهداف پژوهش —————- 5
فصل دوم- مروری بر پژوهش‌های پیشین —— 6
2-1- پژوهش‌های داخلی ———— 7
2-1- پژوهش‌های خارجی ———– 10
فصل سوم- مواد و روش‌ها — 14
3-1- ایستگاه‌های مورد پژوهش ——- 15
3-2-نمایه‌های پژوهش ————- 18
3-2-1- نمایه‌های دوره سرما ———- 18
3-2-2- نمایه‌های فصل رشد ——— 19
3-2-3- نمایه‌های دمایی ————- 21
3-3- بررسی روند — 22
3-3-1- آزمون‌های آماری تحلیل روند — 22
3-3-1-1- آزمون من-کندال ——— 23
3-3-1-2- آزمون من-کندال دنباله‌ای — 25
3-3-1-3- بررسی روند خطی ——— 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم- نتایج و بحث – 27
4-1- آماده‌سازی داده‌ها ———— 28
4-2- تولید نمایه‌های پژوهش ——– 29
4-3-بررسی خودهمبستگی مرتبه اول نمایه‌ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 44
4-4- نتایج تحلیل روند ————– 47
4-5- نتایج روند نمایه‌های سالانه —— 48
4-5-1- نتایج روند آخرین یخبندان بهاره(LS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 52
4-5-2- نتایج روند اولین یخبندان پاییزه(FF) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 57
4-5-3- نتایج روند طول دوره یخبندان پاییزه(FP) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 61
4-5-4- نتایج روند تعداد روزهای یخبندان (NF) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65
4-5-5- نتایج روند ساعات سرمادهی (CH) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68
4-5-6- نتایج روند آغاز فصل رشد (SGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 72
4-5-7- نتایج روند پایان فصل رشد (EGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 75
4-5-8- نتایج روند طول فصل رشد (LGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77
4-5-9- نتایج روند دمای کمینه مطلق سالانه(LMT) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 80
4-4-9- نتایج روند دمای بیشینه مطلق سالانه(HMT) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 84
4-6- جمع‌بندی نتایج روند نمایه‌های دوره سرما، فصل رشد و دمای                        مطلق حدی –

 

86

4-7- نتایج روند نمایه‌های ماهانه —— 89
4-7-1- نتایج روند نمایه دامنه دمای روزانه (DTR) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 89
4-7-2- نتایج روند نمایه درجه روز رشد تجمعی (GDD) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 106
فصل پنجم- نتیجه‌گیری — 123

           منابع ———— 

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها 
عنوان صفحه
   
جدول 3-1- مشخصه‌های ایستگاه‌های مورد مطالعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17
جدول4-1- نمایه­های تولید شده در ایستگاه شیراز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 31
جدول4-2- نمایه­های تولید شده در ایستگاه کرمانشاه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 34
جدول4-3- مقادیر ماهانه نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه زاهدان در سال­های مورد مطالعه ———- 38
جدول4-4- مقادیر ماهانه نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه قزوین در سال­های مورد مطالعه ————— 41
جدول 4-5- آماره آزمون من-کندال نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق ———- 49
جدول 4-6- شیب روند خطی در نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق ———- 50
جدول 4-7- سال آغاز تغییر ناگهانی روند در نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق —– 51
جدول 4-8- ضرایب آزمون من-کندال برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های            مختلف —— 90
جدول4-9- شیب تغییر روند نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف ———– 100
جدول4-10- سال تغییر روند نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف ———– 101

 

 

 

 

 

جدول 4-11- ضرایب آزمون من-کندال برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف —————- 107
جدول4-12- شیب روند نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف ———– 117
جدول4-13- سال تغییر روند نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف ——- 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل‌ها 

 

عنوان صفحه
   
شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 16
شکل4-1- تغییرات سری زمانی نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای مطلق کمینه و بیشینه در ایستگاه شیراز   ———- 33
شکل4-2- تغییرات سری زمانی نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای مطلق کمینه و بیشینه در ایستگاه کرمانشاه ——– 36
شکل4-3- سری زمانی نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه زاهدان ——- 40
شکل4-4- سری زمانی نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه قزوین ——- 43
شکل 4-5- نمودار خودهمبستگی در تأخیرهای زمانی مختلف نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق در ایستگاه بم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 45
شکل 4-6- مانند شکل4-5 در ایستگاه تهران — 46
شکل4-7- تغییرات مکانی آماره آزمون من-کندال نمایه آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه­های مورد مطالعه در کشور — 53
شکل4-8- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه­های منتخب ——– 55
شکل4-9- مانند شکل 4-7 برای نمایه اولین یخبندان پاییزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 58
شکل4-10- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه اولین یخبندان پاییزه در ایستگاه­های منتخب ——- 59
شکل4-11- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول دوره یخبندان در ایستگاه­های منتخب ——– 62
شکل4-12- مانند شکل 4-7 برای نمایه طول دوره یخبندان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 64
شکل4-13- مانند شکل 4-7 برای نمایه تعداد روزهای یخبندان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 64
شکل4-14- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول دوره یخبندان در ایستگاه­های منتخب ——– 66
شکل4-15- مانند شکل 4-7 برای نمایه ساعات سرمادهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 68
شکل4-16- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه ساعات سرمادهی در ایستگاه­های منتخب ———- 70
شکل4-17- مانند شکل 4-7 برای نمایه آغاز فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 73
شکل4-18- مانند شکل 4-7 برای نمایه پایان فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 73
شکل4-19- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه آغاز فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———— 74
شکل4-20- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه پایان فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———– 76
شکل4-21- مانند شکل 4-7 برای نمایه طول فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 78
شکل4-22- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———– 79
شکل4-23- مانند شکل 4-7 برای نمایه دمای کمینه مطلق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 81
شکل4-24- مانند شکل 4-7 برای نمایه دمای بیشینه مطلق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 81
شکل4-25- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه دمای کمینه مطلق در ایستگاه­های منتخب ——— 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


بهترین روش مسواک زدن چیست؟


شکل4-26- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه دمای بیشینه مطلق در ایستگاه­های منتخب ——– 85
شکل4-27- درصد ایستگاه­های دارای روند به تفکیک نمایه­های سالانه مورد مطالعه — 88
شکل4-28- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­های سالانه در ایستگاه­های مورد مطالعه ——– 88
شکل4-29- درصد ایستگاه­های دارای روند معنی­دار نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف —— 91
شکل4-30- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­ دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف – 91
شکل4-31- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه ژانویه ———— 93
شکل4-32- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه فوریه ———— 93
شکل4-33- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه مارس ———— 94
شکل4-34- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه آوریل ———— 94
شکل4-35- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه می ————– 95
شکل4-36- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه ژوئن ————- 95
شکل4-37- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه جولای ———– 96
شکل4-38- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه آگوست ———– 96
شکل4-39- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه سپتامبر ———- 97
شکل4-40- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه اکتبر ————- 97
شکل4-41- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه نوامبر ———— 98
شکل4-42- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه دسامبر ———– 98
شکل 4-43 – نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه دامنه دمای روزانه ماه­های مختلف در ایستگاه­ بیرجند ————— 102
شکل 4-44 – نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه دامنه دمای روزانه ماه­های مختلف در ایستگاه­ بم ————– 104
شکل4-45- درصد ایستگاه­های دارای روند معنی­دار نمایه درجه روز رشد تجمعی در    ماه­های مختلف —————- 108

شکل4-46- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­ درجه روز رشد تجمعی 

در ماه­های مختلف ————–

108
شکل4-47- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه ژانویه ——– 110
شکل4-48- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه فوریه ——— 110
شکل4-49- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه مارس ——– 111
شکل4-50- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه آوریل ——– 111
شکل4-51- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه می ———- 112
شکل4-52- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه ژوئن ——— 112
شکل4-53- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه جولای ——- 113
شکل4-54- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه آگوست ——- 113
شکل4-55- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه سپتامبر —— 114
شکل4-56- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه اکتبر ——— 114
شکل4-57- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه نوامبر ——– 115
شکل4-58- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه دسامبر ——- 115
شکل4-59- نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه درجه روز رشد تجمعی ماه­های مختلف در ایستگاه­ تبریز ———- 119
شکل4-60- نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه درجه روز رشد تجمعی ماه­های مختلف در ایستگاه­ شیراز ——— 121

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *