با عنایت به استفاده از نمونه تصادفی از بین شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، برای تعمیم نتایج به‌دست‌آمده در مورد ارتباط بین متغیرها، در این بخش از گزارش به تعمیم رابطه برآوردی بر مبنای دو آزمون تی استیودنت و فیشر پرداخته شده است.
همان‌طور که در ستون آخر جدول شماره ۴-۱۳ ملاحظه شد، سطوح معنی‌دار بر مبنای نتایج آزمون تی استیونت برابر با ۰۰۰/۰ و ۰۰۰/۰ به ازای پارامترهای عرض از مبدأ و شیب سنجه‌های یک‌گانه متغیر مستقل در جامعه آماری شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. با مقایسه هر یک از این سطوح معنی‌دار با سطح معنی‌دار آزمون که عموماً ۵ درصد و گاهی ۱ درصد فرض می‌کنند، همان‌طور که در جدول ۴-۱۳ نشان داده‌شده، در کلیه موارد، ضرایب محاسبه شده کمتر از یک و پنج درصد بوده و همان‌طور که در بند “ب “ یا تبیین ارتباط بین متغیرها عنوان شد، رابطه خطی بین متغیرها در کلیه موارد پذیرفته شده است. بنابراین با عنایت به ضریب تعیین به‌عنوان معیار اعتبار سنجی یا قدرت توضیح دهندگی رابطه خطی برآوردی که بین ۷۹ تا بیش از ۸۱ درصد در حالت استاندارد و معمول بوده و به یک نزدیک می‌باشد، رابطه خطی در حد قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود داشته که این رابطه قوی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان به جامعه آماری یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قابلیت تعمیم را دارد. در حد قوی بودن و وجود رابطه قوی خطی بین متغیرها حاکی از ارتباط معنادار بین متغیرهای مستقل و تابعی می‌باشد.
علاوه بر آزمون معنی‌داری تک‌تک پارامترهای برآوردی با استفاده از معیار تی استیودنت به شرحی که در بند “ب ” مطرح شد، در این قسمت با استفاده از تحلیل واریانس رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرارگرفته است. استفاده از این آزمون به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه و با معیار فیشر بوده است. در این آزمون فرض صفر خطی نبودن رابطه برآوردی در مقابل فرض مخالف رابطه خطی بین نوسان بازده به‌عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود به‌عنوان متغیر مستقل اصلی تعریف شده است. نتایج آزمون تعمیم رابطه خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس را می‌توان به‌صورت جدول ۴-۱۵ خلاصه نمود:

جدول (۴-۱۵): تحلیل واریانس
سطح معناداری آماره F درجه آزادی خطاها
۰/۰۰۰۰ ۳۹/۴۱ ۱ بین گروهی
۲۸۳ درون‌گروهی
۲۸۴ مجموع

طی جدول شماره ۴-۱۵ آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی‌داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول فوق ازآنجایی‌که سطح معناداری کمتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل کرده است، لذا فرض H0 مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی رد شده و فرض H1 مبنی بر این‌که متغیر مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است، پذیرفته می‌شود.
تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین
به‌طوری‌که در بخش قبلی ملاحظه شد، پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی در برآورد رابطه بین متغیرها برقرار است. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطای در برآورد رگرسیونی، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، اعتبار رابطه خطی برآوردی و برقراری پیش‌فرض‌های مربوط به استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی است که در بخش قبلی آزمون گردیده است.
در این بخش به جهت برقرار بودن پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی، به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط از این روش به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیر وابسته “نوسان سود “ و متغیر کیفیت سود به‌عنوان متغیر یک‌گانه مستقل در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین استفاده شده است. در این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق به شرحی که در فصل سه ذکرشده است، رابطه ریاضی بین متغیرها در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین به‌صورت رابطه خطی زیر تعریف‌شده است:
Y=α+β۱X1 +ε
که با جای گذاری نمادهای اصلی معرف متغیر مستقل و وابسته بر مبنای پیشینه تحقیق، رابطه بین متغیرها در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین به‌صورت زیر تعریف‌شده است:
STDS=α+β۱EQ +ε
که در آن نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی تعریف‌شده‌اند. در این بخش بر مبنای این معادله پارامتری، در ابتدا متغیرهای مورداستفاده مشتمل بر کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود برآورد گردیده، سپس با استفاده از رگرسیون خطی پارامترهای معادله فوق‌الذکر برآورد گردیده و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین تحلیل شده است. درنهایت اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین و امکان تعمیم پارامترهای رابطه برآوردی با استفاده از آماره تی استیودنت و قابلیت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری با استفاده از آنالیز واریانس موردبحث قرارگرفته است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.